Olet täällä

Toimitusketjun hallinta

Toimitusketjun hallinta

Tunnus: BUS8LH104
Laajuus: 5 op.
Ajoitus:
Kieli: suomi
OPS: HELI16
Opintojakson taso: Liiketalouden osaamista tukevat
Opintojakson tyyppi: Vapaavalintaiset

 

 Kuvaus 

 

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää toimitusketjun hallinnan käsitteisiin ja menetelmiin.

Opiskelija syventää ja laajentaa logistiikan ja ostotoiminnan osaamistaan siten, että hän kykenee toimitusketjun hallinnan menetelmin avustamaan yritystä parempaan menestykseen.  Opintojakso edistää toimitusketjujen analysointia ja kehittämistä, sekä antaa valmiuksia toimia toimitusketjujen moninaisissa tehtävissä.

 

 

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

 

Logistiikan perusteet, Ostotoiminta

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

 

Osaamistaso 1-2:

Opiskelija

 

  • tunnistaa keskeiset termit ja tiedostaa niiden pääasiallisen merkityksen
  • osaa laatia joitakin toimitusketjujen hallinnassa tarvittavia suunnitelmia ja menetelmiä 
  • osaa hahmottaa toimitusketjujen prosesseja

 

 

Osaamistaso 3-4:

Opiskelija

  • osaa arvioida toimitusketjun nykytilaa ja soveltaa muutamia teoreettisia malleja käytäntöön
  • osaa laatia toimitusketjun hallinnassa tarvittavia suunnitelmia
  • osaa kehittää toimitusketjun prosesseja

 

Osaamistaso 5:

Opiskelija

  • osaa soveltaa käytettävissä olevia teoreettisia malleja käytäntöön
  • laatia monipuolisesti toimitusketjuissa tarvittavia suunnitelmia
  • osaa kehittää toimitusketjun hallintaa laaja-alaisesti

 

 

 

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Jos opiskelija on hankkinut moduulin tavoitteiden mukaista osaamista esimerkiksi työkokemuksen, vapaaehtoistyön tai muun kuin korkea-asteen opiskelun kautta, hän voi osoittaa osaamisensa näytöllä (AHOT). Katso ohjeet osaamisen tunnistamisesta ja näytöistä opiskelija-intrasta (MyNet).

 

Työelämäyhteydet

 

Moduulissa hyödynnetään työelämäyhteyksiä ja yrityselämästä otettuja esimerkkejä sekä case-harjoituksia. Mukana voi olla vierailevia luennoitsijoita yrityselämästä ja mahdollisesti tehdään myös yritysvierailuja.

 

Kansainvälisyys

 

Moduulin aihealueita tarkastellaan myös kansainvälisestä näkökulmasta. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään vierailijoita partnerikorkeakouluista ja aiheisiin soveltuvaa kansainvälistä materiaalia.

 

 

Oppimistavat

 

Vaihtoehdot: päivätoteutus, monimuotototeutus, virtuaalitoteutus ja työn opinnollistaminen.

Arviointitavat
 

Harjoitustehtävät 60 %

Koe 40 %

Vastuuopettaja
 

Jukka Tikka

Juha Nurmonen

 

Oppimateriaalit             
 

Tikka, J. 2016. Logistiikan perusteet. BoD Books on Demand

Tikka, J. 2017. Ostotoiminta. BoD Books on Demand

Finne, S. & Kokkonen, T. 2005. Asiakaslähtöinen kaupan arvoketju. Wsoy. WS Bookwell. Juva.

Fredentall, L. & Hill, E. 2001. Basics of Supply Chain Management. CRC Press LLC.

Virpi Ritvanen, Aimo Inkiläinen, Anders von Bell, Jouko Santala. 2011. Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan perusteet.