Olet täällä

Projektijohtaminen BUS8LH102

Projektijohtaminen BUS8LH102

Tunnus: BUS8LH102
Laajuus: 5 op
Ajoitus: -
Kieli: suomi
OPS: Liiketalouden koulutusohjelma, HELI16-opetussuunnitelma
Opintojakson taso: syventävät opinnot
Opintojakson tyyppi: valinnainen

Sisältö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää hyviä projektikäytäntöjä sekä liike-elämän asiakasprojekteissa että organisaation sisäisissä kehitysprojekteissa projektin suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Keskeisimmät osaamistavoitteet projektin suunnitteluun liittyen ovat selkeän tavoitteen asettaminen projektille, toteutettavan kokonaisuuden hahmottaminen pienemmiksi loogisiksi osiksi ja näiden aikatauluttaminen ja resursointi sekä kustannusten- ja riskien arviointi. Projektin toteutusvaiheessa keskeisiä osaamisia ovat projektipäällikön esimiestaidot sekä projektin seuranta- ja ohjausmenetelmät, projektin viestinnän keinot ja muutosten hallinta. Opintojaksolla tulee tutuksi yleisiä projektimenetelmiä sekä erilaisia projektityyppejä ja työkaluja.

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Suositeltavat edeltävät opinnot: perusopintomoduulit ovat suoritettuina.

Opintojaksosidonnaisuudet: Opintojakso sopii kaikkiin syventäviin opintoihin.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0).

Osaamistaso 1-2:

Opiskelija

 • Osaa kuvata projektin ja prosessin eron ja projektin keskeiset, mitattavat tavoitteet
 • Osaa kuvata pieneen projektiin kuuluvat tehtävät loogisina kokonaisuuksina
 • Osaa luetella projektiin liittyvät sidosryhmät ja näiden roolin projektissa
 • Osaa käyttää perustasolla joitakin projektin suunnittelun työkaluja

 

Osaamistaso 3-4:

Opiskelija

 • Osaa suunnitella sidosryhmäkohtaisesti projektin riskejä, kustannuksia, viestintää
 • Osaa kuvata projektipäällikön vastuut projektissa selkeästi ja analysoida, mitä osaamista projektissa tarvitaan
 • Osaa suunnitella projektin toteutuksen aikaisen ohjauksen ja seurannan realistisesti sopivia työkaluja hyödyntäen
 • Osaa hyödyntää suunnittelun työkaluja melko sujuvasti ja monipuolisesti

 

Osaamistaso 5:

Opiskelija

 • Osaa hallita projektin riskejä, kustannuksia, viestintää
 • Osaa suunnitella projektin hyvin loogisesti myös projektikoon kasvaessa
 • Osaa hyödyntää suunnittelun työkaluja tehokkaasti
 • Osaa kehittää erilaisille tiimeille sopivia uudenlaisiakin seurannan ja ohjauksen menetelmiä, osaa viestinnässä hyödyntää eri kanavia
 • Osaa ennakoida projektiin tulevia muutoksia ja esittää muutoksien käsittelyyn selkeät periaatteet

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
 

Mikäli opiskelija on saavuttanut opintojaksolla vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä tai muualla, hänellä on mahdollisuus osoittaa osaamisensa näytön avulla. Opiskelija ilmoittautuu normaalisti opintojaksolle ja sen jälkeen kyseisen toteutuksen ohjeita seuraten etenee näyttöprosessissa.

 

Työelämäyhteydet
Moduulissa suunnitellaan todellinen projekti opiskelijan valitsemaan organisaatioon. Lisäksi vierailijaluennoitsijat tai näyttöä tekevät esittelevät työelämässä tarvittavia projektiosaamisia.

Kansainvälisyys
Projektijohtamisen periaatteet ovat globaalisti hyvin samanlaiset. Opiskelijan oppimistehtävä voi olla toimeksianto kansainväliseltä yritykseltä.

Oppimistavat

Moduulin osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 1. Lähiopetus, siihen liittyvät tehtävät, projektityöskentely ja itsenäinen työskentely sekä tentit  
 2. Monimuotototeutus, jossa on osittain lähiopetusta ja osin verkko-oppimista tehtävineen, projektityöskentely verkossa ja lähitapaamisissa, itsenäistä työskentelyä sekä tentit

Arviointitavat

Oppimistehtävä 60%

Tentti 20%

Muut tehtävät 20% (mm. esitys, vertaispalautteen antaminen)

Opintojaksoon sisältyy pakollisena myös tiimiarvioinnin, oman oppimisen arvioinnin sekä opintojaksopalautteen antaminen.

Vastuuopettaja/t

Riitta Rautava

Oppimateriaalit  

Moodlessa oleva aineisto.

Materiaali täydentyy