Olet täällä

Mobiilituotekehitys

Mobiilituotekehitys
 • Tunnus: BUS4TN008
 • Laajuus: 6 op (162 h)
 • Ajoitus: 3. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen (pakollinen innovaattoripolun opiskelijoille)

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Seuraavat opintojaksot tulee olla suoritettu: Ohjelmointi (ICT1TN006), Innovointi (BUS4TN006) ja Prototyypin rakentaminen (BUS2TN007). Opintojaksolla on liittymiä opintojaksoon ohjelmistokehitys joten sen tulee olla suoritettu tai se tulee suorittaa samanaikaisesti. Tämä opintojakso korvaa Ohjelmistotuotekehitysprosessit  (BUS4TN003) -opintojakson.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa toimia projektiryhmän jäsenenä ja tarvittaessa pienen projektin vetäjänä
 • osaa projektityön perusteet
 • osaa toteuttaa ohjelmistoprototyypin
 • osaa ohjelmistoalan tuotekehityksen perusteet
 • osaa arvioida ohjelmistoalan prototyyppiä

Sisältö

 • Perustiedot työkaluista
 • Perustiedot tuotekehityksestä ohjelmistoalalla
 • Perustiedot projektityöskentelystä
 • Opintojaksoon sidottu projekti, joka toteutetaan ryhmätyönä
 • Projektin esittely ja vertaisarviointi

Työelämäyhteydet

Opintojaksoilla toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yritysvierailu ja/tai vierailevan luennoitsijan esitys.

Kurssilla syntyviä raportteja ja lähdekoodia kannustetaan julkaisemaan vapailla lisensseillä yritysten käyttöön.

Yritys voi toimia ryhmätyönä tehtävän projektin toimeksiantajana.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetusta on 48 h ja itsenäistä työskentelyä on 114 h. Itsenäinen työskentely koostuu sekä yksilötehtävistä että ryhmätyönä tehtävästä projekityöstä. Innovaattoripajassa on opintojakson käytännön kokeilujen tukemiseksi käytettävissä tai lainattavissa erilaisia laitteita (esim. eri käyttöjärjestelmillä varustettuja matkapuhelimia ja tietokoneita).

Oman oppimisen arviointi 1h.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Vastuuopettajat

Lili Aunimo, Pasila

Ismo Harjumaa, Pasila

Tero Karvinen, Pasila, TeroKarvinen.com

Oppimateriaali

Kurssilla jaettava materiaali.

Arviointi

Arvosana muodostuu yksilötehtävistä (30%) ja ryhmätyönä tehtävästä projektista (70%).

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Palautteen hyödyntäminen

Aikaisemmilta aihetta sivuavilta kursseilta (innovointiprosessi, tuotekehitysprosessi, ohjelmointi) saatua palautetta on hyödynnetään kurssikuvauksen ja toteutuksen suunnittelussa.
Palautetta kerätään myös kesken toteutuksen, jotta tarvittavia korjauksia voidaan toteuttaa jo palautteen antaneelle ryhmälle.