Olet täällä

Prototyypin rakentaminen

Prototyypin rakentaminen
 • Tunnus: BUS4TN007
 • Laajuus: 3 op (81 h)
 • Ajoitus: 2. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen (pakollinen innovaattoripolun opiskelijoille)

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ohjelmoinnin (ICT1TN006) ja Linuxin alkeet (ICT1TN002). Tämä opintojakso korvaa Tuotekehitysprosessit  (BUS4TN002) -opintojakson.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa aktiivisesti keksiä toteutuskelpoisia ideoita
 • osaa rakentaa fyysisen prototyypin ideastaan - aikataulun, taitojenja muiden resurssien puitteissa
 • ymmärtää prototyypin ja valmiin lopputuotteen eron

Sisältö

 • Arduino-mikrokontrolleri ja -kehitysympäristö
 • Sensorit
 • Lähdöt
 • Tyypillisiä projekteja
 • Oman prototyypin rakentaminen

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakson muodostuu luennoista, harjoituksista ja läpiviedystä tuotekehitysprosessista. Opintojakso huipentuu tuotekehitysprosessin tuloksena syntyneiden sulautetujen järjestelmien prototyyppien esittelytilaisuuteen.

Oman oppimisen arviointi 1 h.

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla järjestetään mahdollisuuksien mukaan vierailuluento tuotekehitysprosessiin liittyvästä aiheesta. Opintojaksolla syntyvä prototyyppi kuvaillaan siten, että sitä voidaan jatkossa hyödyntää joko yleisesti tai jossakin tietyssä yrityksessä tai organisaatiossa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Oman prototyypin dokumentointi ja esittely. Vaihtoehtoisesta suorituksesta on sovittava opettajan kanssa viimeistään ensimmäisellä oppitunnilla. Vaihtoehtoiset suoritustavat edellyttävät sulautettujen järjestelmien hyvää osaamista ennen kurssia, eikä vaihtoehtoiseen suoritukseen ole tarjolla yksilöllistä ohjausta.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Oman prototyypin tai muun oman sulautetun järjestelmän ja sen dokumentoinnin esittely kurssilla yllä kuvatulla tavalla. Järjestelmä voi olla aiemmin julkaistu, kunhan se on oma.

Vastuuopettaja

Tero Karvinen, Pasila

Oppimateriaali

Tero Karvinen ja Kimmo Karvinen 2011: Make Arduino Bots and Gadgets
ISBN-10: 1449389716

Vaihtoehtoisesti soveltaen voi käyttää myös:

Tero Karvinen ja Kimmo Karvinen 2009: Sulautetut - Opi rakentamaan
robotteja ja muita sulautettuja järjestelmiä. ISBN: 9789522201119.

Arviointiperusteet

40% Läksyt ja tehtävät lähiopetuksessa
60% Oma prototyyppi
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Palautteen hyödyntäminen

Kurssilla on hyödynnetty "Sulautetun järjestelmän rakentaminen ict8td006-1" intensiivikurssilla saatua palautetta. Käytännöllisten harjoitusten suuri osuus ja erittäin nopea eteneminen käytännön rakenteluun teorian kustannuksella on pidetty keskeisenä piirteenä. Osien hankkimista omaan käyttöön neuvotaan jo kurssin alussa. (Omien osien hankkiminen on vapaaehtoista, kurssilla koulu lainaa osat.)  Oman prototyypin rakentamiseen varataan enemmän aikaa aloittamalla ideointi aiemmin. Aiheen keksimistä tuetaan tutustumalla muualla tehtyihin projekteihin ja käyttämällä innovoinnin menetelmiä.