Olet täällä

Innovointi

Innovointi
 • Tunnus: BUS4TN006
 • Laajuus: 6 op (162 h)
 • Ajoitus: 1.-3. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen (pakollinen Innovaattoripolun opiskelijoille)

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei esitietovaatimuksia. Tämä opintojakso korvaa Innovointiprosessi-opintojakson (BUS4TN001). Opintojaksolla kehitellyn innovaation työstämistä voi jatkaa esimerkiksi HAAGA-HELIAN StartUp Schoolin puitteissa.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa ideointimenetelmiä
 • ymmärtää peruskäsitteet (idea, keksintö, innovaatio, teknologia, jne.)
 • osaa käyttää innovointia tukevia tietoteknisiä työkaluja
 • ymmärtää innovaation kehittämisen vaiheet ja vaatimukset
 • osaa esitellä innovatiivisen tuotteen suullisesti ja visuaalisia apuvälineitä käyttäen
 • osaa ja haluaa toimia oma-aloitteisesti, luovasti ja ratkaisukeskeisesti
 • ymmärtää vastuullisen tiimityön merkityksen innovaation kehittelyssä
 • tuntee immateriaalioikeuksien periaatteet

Sisältö

Oppimistavoitteet saavutetaan etupäässä harjoitusten ja ryhmätöiden avulla. Koko kurssin punaisena lankana on pienryhmissä innovaatioksi kehiteltävä ideat, jotka kukin ryhmä voi itse valita.

 • ideointimenetelmät
 • trendianalyysi ja työkalut
 • jäsentelyn apuvälineet (mind map, käsitekartta, jne.)
 • ideasta innovaatioksi ja lanseeraukseen systemaattisesti
 • konseptin määrittelyn vaatimukset
 • innovaation esitteleminen (demot, protot, posteri, web-sivut, hissipuhe, jne.)
 • immateriaalioikeudet
 • ryhmätyökalut ja sosiaalisen median työkalut innovoinnin tukena
 • innovaation julkistaminen avoimessa näyttelyssä

Työelämäyhteydet

Yritykset esittelevät opintojaksolla omaa innovaatiotoimintaansa sekä innovaatioita ja ideoinnin aiheita toimialaltaan. Opiskelijaryhmät voivat poimia näitä aiheita lähtökohdikseen tai keksiä oman aiheen. Opintojakson lopuksi yritykset voivat osallistua innovaatioiden esittelyyn ja sopia jatkotoimista tarvittaessa. Lisäksi kurssilla perehdytään immateriaalioikeuksiin Keksijäliiton avustamana.

Opetus-  ja oppimismenetelmät

Opintojakson muodostuu luennoista, harjoituksista ja ryhmätyönä läpiviedystä innovaatioprosessista. Opintojakso huipentuu innovaatioprosessin tuloksena syntyneiden tuotekonseptien esittelytilaisuuteen. Opintojakson alkuosa toteutetaan intensiiviviikolla, ja se muodostuu luennoista ja harjoituksista. Opintojakson toinen osa toteutetaan intensiiviviikkoa seuraavalla periodilla, jolloin pääpaino on innovaatioprosessin läpiviemisessä ryhmätyönä.

Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Opettajat

Lili Aunimo, Pasila

Ari Alamäki, Pasila

Oppimateriaali

Taatila V. & Suomala J. 2008. Innovaattorin työkirja. WSOY Oppimateriaalit, Helsinki.
Ojasalo K., Moilanen T., Ritalahti J. 2009. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. WSOYpro Oy, Helsinki.

Lisäksi opintojakson aikana esitellään muuta innovointiin, immateriaalioikeuksiin ja käytettäviin tietoteknisiin työvälineisiin liittyvää materiaalia.

Työvälineet

 • käsitekarttatyökalu
 • sosiaalisen median työkalut
 • taitto-ohjelmisto
 • muut innovaatioprosessiin liittyvät työvälineohjelmistot

Arviointiperusteet

40%  Luennoilla annettavat tehtävät sekä lähiopiskeluaktiivisuus
60% Ryhmätyö
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.