Olet täällä

Innovaatioprojekti

Innovaatioprojekti
 • Tunnus:  BUS4TN004
 • Laajuus:  15 op (405 h)
 • Ajoitus:  5. lukukausi
 • Kieli: suomi / englanti
 • Opintojakson taso: ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen (pakollinen innovaattoripolun opiskelijoille)

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija hallitsee innovointiprosessin työvaiheet pääpiirteissään ja osaa soveltaa innovoinnin edellyttämiä menetelmiä ja työkaluja. Hän tuntee innovaation kuvaamiseksi tarvittavat tuotokset ja omaa riittävät ohjelmointitaidot prototyypin rakentamiseksi.

Opiskelija on suorittanut opintojakson Innovointi (BUS4TN006, 6 op) tai hankkinut vastaavat lähtötiedot joko suorittamalla muita opintojaksoja tai osallistumalla innovaation kehittelyyn työelämässä. Opiskelija on suorittanut prototyypin ohjelmoimisen edellyttämän opintojakson (esim. Ohjelmistokehitys, ICT2TN007, 12 op). Lisäksi opintojakson Mobiilituotekehitys (BUS4TN008), 6 op) suorittaminen ennen tai samanaikaisesti Innovaatioprojektin kanssa on suositeltavaa.

Innovaatioprojektin suorittamisen tuloksena syntyneen innovaation kehittämistä voidaan jatkaa toteutusorientoituneilla opintojaksoilla.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • omaa hyvät valmiudet osallistua innovaation tai tuotteen kehittämiseen eri rooleissa
 • ymmärtää erilaisten osaamisten merkityksen kehitystyön onnistumiseksi
 • on sisäistänyt innovaation hyödyntämisnäkökulman ja liiketoimintalähtöisyyden
 • ymmärtää innovaation demonstroimisen tärkeyden ja hallitsee ohjelmallisen prototyypin rakentamisen innovaation hyödyllisyyden osoittamiseksi
 • tuntee menestysinnovaation kehittämisen edellytykset ja tunnistaa menestysinnovaation ominaisuudet
 • tietää erilaisia keinoja innovaation immateriaalioikeuksien turvaamiseksi ja ymmärtää muiden omistamien immateriaalioikeuksien asettamat rajoitukset

Sisältö

Innovaatioprojekti perustuu harjoitustyöhön, jossa pyritään luomaan todellinen, hyödynnettävissä oleva innovaatio. Toteutettava projekti voi perustua opiskelijoiden omaan liikeideaan (”startup-aihio” tai suunnitelma oman yrityksen perustamisesta) tai yritykseltä saatuun toimeksiantoon (jonka HAAGA-HELIA hankkii opintojaksolle). Innovaation toteutus voi olla muodoltaan tuote, palvelu tai vaikka yrityksen liiketoimintaa tehostava toimintamalli.

Harjoitustyö toteutetaan projektina, jonka käytännöt ja työvälineet päätetään ryhmäkohtaisesti. Työn alussa laaditaan projektisuunnitelma, jota seurataan opintojakson kuluessa ohjaajien avustuksella. Projektin toteutus perustuu suurelta osin itsenäiseen työskentelyyn. Innovaatioon mahdollisesti liittyvät immateriaalioikeudet jäävät opiskelijoille silloin kun innovaatio on kehitetty yksinomaan opiskelijoiden toimesta. Muussa tapauksessa oikeudet määritellään tapauskohtaisesti.

Innovaatioon liittyvät prototyypit ja muu dokumentaatio samoin kuin innovaation esitteleminen demonstraatioilla muodostavat keskeisen osan opintojakson tuotoksista. Niiden avulla innovaation kehitystä on mahdollista jatkaa opintojakson suorittamisen jälkeenkin.

Työelämäyhteydet

Projektin toimeksiantajana voi toimia jokin yritys tai yhdistys.
Opintojaksolla toteutetaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan yritysvierailuja ja vierailuluentoja.
Kurssilla syntyviä innovaatioita voidaan julkaista avoimilla innovaatiosivustoilla ja niihin liittyviä lähdeohjelmia voidaan julkaista vapailla lisensseillä yritysten käyttöön.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Aiemmin opitun soveltaminen todellisessa innovaatioprojekteissa. Ongelmalähtöinen oppiminen.

Oman oppimisen arviointi 1h.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opiskelija kirjoittaa raportin innovaatioprojektista, johon hänen lisäkseen on osallistunut useita henkilöitä erilaisissa rooleissa. Raportissa kuvataan innovaatio pääpiirteissään, opiskelijan oma rooli ja vastuut sekä tehtävien työmäärät. Julkisesti nähtävillä olevaan innovaatioon johtava linkki liitetään raporttiin. Raportti voi myös sisältää lausunnon projektiin osallistuneelta henkilöltä.

Vastuuopettajat

Teemu Patala, Pasila

Lili Aunimo, Pasila

Ari Alamäki, Pasila

Tero Karvinen, Pasila

Oppimateriaali

Opintojakson Moodle-ympäristö ja erikseen jaettava materiaali.

Arviointiperusteet

Opintojakson suoritus arvioidaan arvosanalla 0-5/5.

 • projektin hallinta 15 %
 • innovaation hyödyllisyys ja toteutuskelpoisuus 70 %
 • henk.kohtainen aktiivisuus 15 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.