Olet täällä

Yrityksen taloudellisuus ja tuloksellisuus

Yrityksen taloudellisuus ja tuloksellisuus
 • Tunnus: BUS2TN005
 • Laajuus: 3 op (81 h)
 • Ajoitus: 4. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: pakollinen

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa katetuottolaskennan perusteet
 • osaa investointilaskennan perusteet
 • ymmärtää pitkäaikaisen kannattavuuden peruselementit – aika ja laskentakorkokanta
 • ymmärtää tietojärjestelmähankkeiden yhteyden liiketoimintaan
 • osaa soveltaa Exceliä ongelmanratkaisussa
 • tuntee alan termistöä

Sisältö

 • analyyttinen tuloslaskelma, katetuottolaskenta
 • investointilaskennan matemaattiset perusteet
 • investointilaskentamenetelmät
 • ict -hankeen investointien hallinta, kustannukset ja hyödyt
 • Excel-sovellukset

Opetus- ja oppimismenetelmät

 • Luennot ja tuntiharjoitukset
 • Kertaustehtävät
 • Excel-harjoitukset
 • Etätehtävät
 • Tentti
 • Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOTT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOTT-menettelyn käynnistämiseksi.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Monimuoto-opetus Moodle - ympäristössä

Vastuuopettajat

Mikko Valtonen, Pasila

Oppimateriaalit

Opintomonisteet,  Moodle materiaalit ja www-linkit.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana/
Kohteet
1 (min. 40 % tavoitteesta) 3 (min. 70 % tavoitteesta) 5 (min. 90 % tavoitteesta)

Tiedot

Opiskelija tuntee yrityksen taloudellisuuden ja tuloksellisuuden peruskäsitteitä. Opiskelija tietää yrityksen taloudellisuuden ja tuloksellisuuden peruskäsitteet ja ymmärtää niiden väliset yhteydet myös liiketoimintaan. Opiskelija ymmärtää taloudellisuuden ja tuloksellisuuden merkityksen liiketoiminnassa myös tietotekniikka/liiketoiminta näkökulmaa soveltaen.
Taidot Opiskelija suoriutuu yksittäisistä kannattavuuden laskentaan liittyvistä tehtävistä. Opiskelija osaa pääosin virheettömästi laatia katetuotto – ja investointilaskelmia ja laskea näihin liittyviä tunnuslukuja sekä ymmärtää pitkäaikaiseen kannattavuuteen liittyvät tekijät – rahan aika-arvo, laskentakorko ja epävarmuus. Opiskelija osaa laatia kiitettävästi lyhyt – ja pitkäaikaisia kannattavuuslaskelmia ja pystyy perustellen kuvaamaan kannattavuuden vaikutuksia ja kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä liiketoiminnassa. Opiskelija osaa soveltaa Exceliä ongelmanratkaisussa ja ymmärtää tietojärjestelmähankkeiden yhteyden liiketoimintaan.
Pätevyys

Opiskelija osaa jossain määrin soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön.

Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan asioita käytännön laskentatilanteisiin. Opiskelija osaa erittäin hyvin soveltaa oppimiaan asioita käytännön päätöksenteko tilanteisiin.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 70%  
Etätehtävät 30%
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.