Olet täällä

Yrityksen toiminta ja toimintaympäristö

Yrityksen toiminta ja toimintaympäristö
 • Tunnus: BUS1TN001
 • Laajuus: 3 op (81 h)
 • Ajoitus: 1. ja 2. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: perusopinnot
 • Opintojakson tyyppi: pakollinen
  *Tämä opintojakso voidaan suorittaa vaihtoehtoisesti verkko-opintojaksona tunnuksella BUS1TA001

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää yrityksen toiminnan perusteita ja toimintaympäristöä
 • ymmärtää toiminnan perusteita myös talouden ja kannattavuuden sekä tietotekniikan ja liiketoiminnan näkökulmasta
 • osaa soveltaa perusvalmiuksia asiantuntijaksi kehittyessään
 • tuntee alan termistöä

Sisältö

Yritystoiminnan perusmalli

 • yrityksen toimintaprosessi/talousprosessi, arvoketju - value chain
 • yritystoiminnan peruspiirteet – liikeidea, kannattavuus, riski, jatkuvuus

Yrityksen toimintaympäristö

 • sidosryhmät ja niiden merkitys
 • toimintaympäristön analysointi

Yritysmuodot ja yrityksen perustaminen

Talouden näkökulma yrityksen toimintaan

 • kannattavuus ja toiminnan seuraaminen, terveyskolmio
 • liiketapahtumista tilinpäätökseen ketju – tuloslaskelman ja taseen hahmottaminen
 • keskeisiä tunnuslukuja yrityksistä – www lähteet
 • pääoman sitoutuminen yrityksen toimintaan ja siihen vaikuttaminen

Työelämäyhteydet

Yritysvierailu, vierailuluento tai toimivaan yritykseen liittyvä ryhmä-/yksilötyö.

Opetus- ja oppimismenetelmät

 • Luennot ja tuntiharjoitukset
 • Ryhmä - ja yksilötehtävät
 • Oppimisalustana BlackBoard/Moodle
 • Tentti
 • Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Näyttö

Tietyissä ensimmäisen ja toisen lukukauden opintojaksoissa, kuten tässä opintojaksossa, aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan näyttökokeella. Näyttökokeeseen voi osallistua vain kerran ja se suoritetaan ennen opetuksen käynnistymistä ensimmäisen lukukauden alussa. Näyttökokeeseen ilmoittaudutaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.

Vaihtoehtoinen suoritustapa - Etäkurssina

Kurssi etämuotoisena sisältää yhden tapaamisen opettajan kanssa ja kokeen. Kurssin aloitustapaamisessa opettaja antaa ohjeet tehtävien suorittamiseen ja kokeeseen valmistautumiseen. Opiskelijoilla on noin kaksi kuukautta suorittaa etätehtävät ja valmistautua kokeeseen

Vastuuopettaja

Mikko Valtonen, Pasila

Oppimateriaalit

Opintomonisteet,  BlackBoard/Moodle- materiaalit ja www-linkit.

Oheiskirjallisuus:

Kinkki, Isokangas: Yrityksen perustoiminnot – Basic Business Operations, WSOY

Arviointi

 • Tentti 60%
 • Yksilö- ja ryhmätyöt 40%
 • Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.