Olet täällä

Orientaatio ICT ja liiketoiminta

Orientaatio ICT ja liiketoiminta
 • Tunnus: BIG1TN001
 • Laajuus: 5 op (133 h)
 • Ajoitus: 1. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Taso: perusopinnot
 • Tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso toimii Liiketoiminta ja ICT–profiiliopintojen esittelykurssina. Ei edeltävyysvaatimuksia.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa yrityksen tietojärjestelmiä ja niiden toimintaa ja roolia liiketoiminnan kehittämisessä ja mahdollistamisessa. Tavoite on että opiskelija:

 • ymmärtää tiedon merkityksen liiketoiminnassa.
 • tunnistaa yleisimmät yrityksistä löytyvät tietojärjestelmät ja ymmärtää niiden käyttötarkoituksen.
 • hahmottaa tietojärjestelmien roolin liiketoiminnan kehittämisessä ja mahdollistamisessa.
 • on perehtynyt järjestelmä elinkaariajatteluun, tunnistaa kehittämisen eri vaiheet sekä hahmottaa liiketoimintalähtöisen kehittämisen merkityksen.
 • ymmärtää ICT:n johtamisen roolin ja tarpeen.

Sisältö

 • Yrityksen liiketoimintaympäristö ja sen ICT- järjestelmät
 • ICT-järjestelmien rakenne ja luokitus
 • Liiketoimintalähtöisen järjestelmäkehityksen elinkaari ja kehittämisprojektit
 • Oleellisimmat integroidut tietojärjestelmät ja niihin liittyvät prosessit (ERP, CRM, SCM, BI)
 • Keskeisiä liiketoiminta/ICT peruskäsitteitä
 • ICT toimintaympäristö ja ICT:n eri roolit
 • Tietohallinnon rooli yrityksessä; johdanto ICT johtamiseen

Oppimateriaalit

 • Bocij, P., Greasley, A. & Hickie, S. 2015. Business information systems: technology, development and management for the e-business. 5th ed. Pearson. Harlow.
 • Tiirikainen, V. 2010. IT ja parempi bisnes. Talentum. Helsinki.
 • Järvenpää, P. & Hänninen, J. 2011. Paranna liiketoiminnan tuottavuutta tietotekniikalla. Teknologiainfo Teknova. Helsinki.
 • Oppimisalustalla julkaistut artikkelit, keisit, esitykset ja linkit. Muu opettajan osoittama materiaali.

Työelämä- ja yritysyhteistyö

1-2 vierailuluentoa

Opetus- ja oppimismenetelmät

 • Yksilö- ja ryhmätehtävät, harjoitus- ja hands-on tehtävät (70 h itsenäistä työtä)
 • Luennot, luentomateriaali ja ohjaus (60 h)
 • Tentti (2 h)
 • Oman oppimisen arviointi 1 h

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käytetään alan kansainvälistä aineistoa (sekä lähdemateriaalia että ohjelmistoja).

Arviointiperusteet

 • Ryhmä- ja yksilötehtävät sekä henkilökohtainen panos 30 - 60 % (toteutustavasta riippuen)
 • Tentti 40 - 70 % (toteutustavasta riippuen)
 • Kaikki osat pitää suorittaa hyväksytysti

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen.

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0).

Taso 1 - 2 Taso 3 - 4 Taso 5

Opiskelija:

 • tunnistaa yleisimmät yrityksistä löytyvät integroidut tietojärjestelmät
 • ymmärtää yrityksen perustoiminnan
 • ymmärtää tietohallinnon roolin yrityksessä
 • ymmärtää liiketoiminnan ja tietojärjestelmien yhteyden
 • tuntee alan termistöä.

Opiskelija edellisten lisäksi:

 • ymmärtää tiedon merkityksen liiketoiminnassa
 • ymmärtää yleisimpien integroitujen tietojärjestelmien käyttötarkoituksen
 • hahmottaa tietojärjestelmien roolin liiketoiminnan kehittämisessä ja mahdollistamisessa
 • osaa toimia vastuullisesti ryhmässä
 • ymmärtää tietohallinnon ja ICT:n johtamisen roolin ja tarpeen
 • ymmärtää tietojärjestelmien kehittämisen ja liiketoiminnan kehittämisen välisen yhteyden

Opiskelija edellisten lisäksi:

 • osaa kuvata tiedon roolin liiketoiminnan mahdollistajana
 • ymmärtää yleisimpien integroitujen tietojärjestelmien ja liiketoiminnan ohjaamisen ja kehittämisen välisen yhteyden
 • ymmärtää ICT johtamisen ja erilaisten linjausmallien välisen yhteyden.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Vastuuopettajat

Immo Hahtola
Ralf Rehn