Olet täällä

Internet-juridiikka

Internet-juridiikka
 • Tunnus: AMK8TD031
 • Ajankohta:
 • Laajuus: 3 op (81 h)
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei lähtötasovaatimuksia

 

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteet ovat yleissivistykselliset. Opiskelija perehtyy tietoverkkojen käytön tuomiin uusiin oikeudellisiin ongelmiin ja niiden ratkaisuihin työelämässä. Opintojakso lisää opiskelijan valmiuksia oikeudellisen tiedon hankintaan, hallintaan ja soveltamiseen.  

Sisältö

 • Internet-oikeuden yleisiä suuntaviivoja
 • Internet oikeudellisen tiedon lähteenä
 • Verkkotunnukset
 • Tekijänoikeudet verkossa, Linkitys
 • Verkkokaupan ja verkkojulkaisujen oikeudellisia kysymyksiä
 • Työntekijöiden sähköposti- ja Internet-liikenteen valvonta
 • Tietosuoja, yksityisyyden suoja ja tietoturvallisuus
 • Sananvapaus, painovapaus ja niiden valvonta Internetissä
 • Sähköinen asiointi ja identiteetti
 • Internetin laiton ja haitallinen sisältö
 • Internet-operaattorin, web-masterin ja sivuntekijöiden vastuut
 • Sosiaalisen median oikeuskysymykset

 

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakson aikana opiskelijat koostavat pienissä ryhmissä wikiä internetin käyttöön liittyvisä oikeudellisista kysymyksistä. Lisäksi opintojaksoon kuuluu henkilökohtaisia oppimistestejä ja ajankohtaiskeskustelu.

Opiskeluympäristö on Moodle.

Itsenäistä työskentelyä verkossa 80 h. Opintojakso kestää yhden periodin ajan.

Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua esim. pitkään työkokemukseen jonkin yrityksen web-masterina tai vastaavana. Opiskelija voi osoittaa osaamisensa näytöllä laatimalla opettajan ohjeiden mukaisen uratarinan, joka osoittaa hänen saavuttaneen opintojakson tavoitteiden mukaisen kyvyn ymmärtää ja ratkaista tietoverkkojen käyttöön liittyviä juridisia haasteita. Opiskelijan on ennen näytöstä sopimista tutustuttava opintojakson tavoitteisiin ja esitettävä oma suunnitelmansa ennen verkkokurssin käynnistymistä. Näyttö arvioidaan asteikolla 1-5.  

Vastuuopettaja

Ulla Huovinen, Pasila 

Oppimateriaalit

Innanen, A. & Saarimäki, J. 2009 tai 2012. Internet-oikeus. Edilex Libri.

Mäkinen, Olli 2006. Internet ja etiikka. BJT Finland Oy.

Rahnasto, Ilkka 2002. Internet-oikeuden perusteet. Talentum Media Oy.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

 

5 3 1
Opiskelija osaa kerätä tietoja ja analysoida kutakin aihetta tarkasti ja monipuolisesti. Hän käyttää lähteitä monipuolisesti ja osaa arvioida hyvin niiden juridista luotettavuutta. Tietoa syvennetään ja sovelletaan havainnollisilla esimerkeillä. Tekstit ovat selkeitä ja kieleltään moitteettomia. Opiskelija osaa kerätä tietoja ja analysoida aihetta melko tarkasti ja perustella kantaansa juridisilla lähteillä. Hän käyttää hyväksyttyjä lähteitä, mutta ei kovin monipuolisesti. Tekstit ovat melko selkeitä ja luettavia. Opiskelija osaa kerätä tietoa mutta aiheen käsittely on usein kuvailevaa ja pinnallista. Hän osaa käyttää lähteitä mutta niiden luotettavuutta ei aina tarkasteta. Tekstit ovat luettavia.
Opiskelija osaa olla hyvin aktiivinen ryhmän jäsen. Hän antaa analyyttista palautetta ryhmäläisilleen ja osallistuu aktiivisesti keskustelupalstalla käytyyn keskusteluun. Hän pitää tarkasti huolta aikatauluista. Opiskelija osallistuu ryhmän toimintaan mutta ei kuitenkaan ole antanut siihen kovin vahvaa panosta. Keskustelupalstalla hän on osallistunut, mutta ei erityisen aktiivisesti. Opiskelija on osallistunut yhteisiin tehtäviin satunnaisesti. Hän on ollut passiivinen sekä wikin tuottamisessa että keskustelupalstalla.

 

 

 

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Wiki 70 %

Osallistuminen ja aktiivisuus 30 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.