Olet täällä

Asunto-osakeyhtiön talous ja hallinto

Asunto-osakeyhtiön talous ja hallinto

Tunnus: ACF8LH102
Laajuus: 5 op
Ajoitus:
Kieli: suomi
OPS: Liiketalous, HELI16
Opintojakson taso:
Opintojakson tyyppi: Vapaavalintainen

 

Opintojakson kuvaus 

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija asunto-osakeyhtiön hallintoon ja taloudenhoitoon. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää asunto-osakeyhtiön juridisen rakenteen ja toiminnan sekä kirjanpidon ja tilinpäätöksen merkityksen asunto-osakeyhtiön taloudenhoidossa. Opiskelija osaa asunto-osakeyhtiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityispiirteet sekä suunnitella ja valvoa yhtiön taloutta. Hän tuntee asunto-osakeyhtiön päätöksentekomekanismin ja osaa organisoida yhtiökokouksen ja hallituksen kokouksen.

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut perusopintojen moduulit 1 ja 4 sekä vähintään yhden liiketalouden suuntautumisen perusmoduulin tai hankkinut muulla tavalla vaadittavan osaamisen.

 

Ohjelma ja aikataulu (muutokset mahdollisia)

 

Käsiteltävät aihealueet

 

Hallinto ja juridiikka

Taloushallinto

Projektityö

Viikko 1 (26.10)

Asunto-osakeyhtiö ja toiminnan keskeiset periaatteet. Itsenäisen projektityön aloitus.

Viikko 2 (2.11)

Osakkeet, vastike ja yhtiöjärjestys. Päätöksenteko asoy:ssä.

 

Projektityön sparraus

Viikko 3 (9.11)

 

Yleistä asunto-osakeyhtiön taloushallinnosta. Talouden suunnittelu.

Projektityön sparraus

Viikko 4 (16.11)

 

Tilikauden aikainen kirjanpito ja tilinpäätöksen laatiminen.

Projektityön sparraus

Viikko 5 (23.11)

Hallituksen ja isännöitsijän tehtävät. Kunnossapitovastuu ja muutostyöt.

 

Projektityön sparraus

Viikko 6 (30.11)

 

tilikauden aikainen kirjanpito

Projektityön sparraus

Viikko 7 (7.12)

  • HUOM! luennon siirto 5.12 tai virtuaali

 

tilinpäätöksen laatiminen. Tilintarkastus ja toiminnan tarkastus.

 

Viikko 8 (14.12)

TENTTI

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Osaamistaso 1-2:

Opiskelija

  • ymmärtää asunto-osakeyhtiön juridiset perusperiaatteet ja päätöksentekomekanismin
  • osaa jossain määrin asunto-osakeyhtiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityispiirteitä

 

Osaamistaso 3-4:

Opiskelija

  • osaa erottaa eri toimielinten tehtävät ja vastuut erilaisissa tapauksissa 
  • osaa hyvin asunto-osakeyhtiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityispiirteitä sekä suunnitella yhtiön taloutta

 

 

Osaamistaso 5:

  • osaa erinomaisesti asunto-osakeyhtiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityispiirteitä sekä suunnitella yhtiön taloutta

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn opiskelijan intrasta (Mynet).

 

Oppimistavat

Monimuotototeutus, virtuaalitoteutus, opinnollistaminen.

Luennot, ohjattu työpajatyöskentely sekä omaehtoiseen opiskeluun ja tiedonhankintaan perustuvat oppimistehtävät.

 

Arviointitavat

Arviointi perustuu

1) tentti (70 %) 

2) projektitehtävä (30 %)

Vastuuopettaja

Christina Karlia-Palomäki

Jere Peiponen

 

Oppimateriaalit

  1. Jauhiainen, J. – Järvinen, J. – Nevala, T.: Asunto-osakeyhtiölaki. 3. uudistettu painos. Helsinki: Alma Talent. 2013.
  2. Salin, Marjo: 2011,  Asunto-osakeyhtiön kirjanpito- ja verokirja, 10. painos, Verotieto Oy
  3. Tomperi, Soile:  2017, Kehittyvä kirjanpitotaito &  Harjoituskirja, 17./16. uudistettu painos, Edita