Olet täällä

Tuloksen tekijä

Tuloksen tekijä

Tunnus: ACF1LH101
Laajuus: 15 op
Ajoitus: 2. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Helsinki liiketalous
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Sisältö

Moduulin suoritettuaan opiskelija tunnistaa yrityksen taloushallinnon keskeiset osa-alueet, ansaintalogiikan ydinasiat sekä liiketoiminnan tulokseen vaikuttavat keskeiset tekijät. Hän osaa laatia erilaisia laskelmia tukemaan niin yrityksen liiketoiminnan suunnittelua kuin yksityishenkilön oman talouden hallintaa. Opiskelija osaa laskea ja tulkita tunnuslukuja, analysoida yrityksen kannattavuutta ja taloudellista asemaa, sekä hyödyntää matematiikkaa talouden suunnitteluun ja seurantaan.

Moduulin osat

Oma talous 3 op (ACF1LH101A)
Yrityksen talous 8 op (ACF1LH101B)
Yrityksen rahoitus 4 op (ACF1LH101C)

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut Liiketoimintaosaaja-moduulin tai hänellä on muutoin vastaava osaaminen. Matemaattiset valmiudet on varmistettu hyväksytyllä matematiikan tasotestillä tai suorittamalla opintojakso Matematiikan valmentavat opinnot MAT8LH101 (tai MAT8LH102) tai vastaavat opinnot.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Oma talous
Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0).

Osaamistaso 1-2: Opiskelija
•    osaa arvioida omia henkilökohtaisia tuloja ja menoja.
•    tuntee ansiotulon keskeisimmät verot
•    osaa soveltaa prosentti- ja korkolaskua taloudenhallinnan useimmin toistuviin käytännön kysymyksiin.
•    osaa selittää, miten inflaatioprosentti määräytyy.
•    tuntee yksityishenkilölle suunnattuja keskeisimpiä luotto- ja säästämismuotoja.  

Osaamistaso 3-4: Opiskelija alemman osaamistason lisäksi
•    osaa tehdä yksityishenkilön talouden pitkäjänteisen suunnitelman.
•    osaa laskea ansiotulon keskeisimmät verot ja pääomatuloveron.
•    osaa soveltaa korkolaskua taloudenhallinnan keskeisiin tapahtumiin.
•    osaa määrittää hintakehitystä vastaavan arvon ja rahan ostovoiman muutoksen.
•    tuntee eri luottomuodot ja osaa tulkita lainatarjouksen keskeiset sisällöt.

Osaamistaso 5: Opiskelija alempien osaamistasojen lisäksi
•    osaa tehdä yksityishenkilön talouden pitkäjänteisen suunnitelman.
•    osaa laskea henkilöverotukseen liittyviä veroja.
•    osaa monipuolisesti soveltaa korkolaskun periaatteita taloudenhallinnan laskelmissa.
•    osaa hyödyntää laskelmissa yleistä hintakehitystä kuvaavia indeksejä.
•    osaa vertailla yksityishenkilölle suunnattuja keskeisimpiä luotto- ja säästämismuotoja.  

Yrityksen talous
 
Osaamistaso 1-2: Opiskelija
•    löytää tuloslaskelmasta ja taseesta keskeisimpiä tietoja yrityksen taloudellisesta tilanteesta.
•    tunnistaa yrityksen liiketapahtumien vaikutuksen tuloslaskelmaan ja taseeseen.
•    tunnistaa verotettavan tuloksen ja kirjanpidon tuloksen välisiä yleisimpiä eroja.
•    osaa määrittää tuotteen tai palvelun muuttuvat kustannukset sekä laskea katetuoton.
•    osaa kuvailla kannattavuuteen vaikuttavia syy-seuraussuhteita, sekä laskea yksittäisiä tunnuslukuja.
•    osaa laatia pienen yrityksen tulosbudjetin.
 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija alemman osaamistason lisäksi
•    osaa laskea eri tekijöiden vaikutusta katteeseen, tulokseen ja tunnuslukuihin.
•    osaa soveltaa kustannuslähtöisen hinnoittelun ja katetuottolaskennan perusteita yrityksen toiminnan suunnitteluun.
•    osaa huomioida arvonlisäveron laskelmissa.
•    osaa laatia pienen yrityksen kassabudjetin.
•    osaa laatia pienen yrityksen liiketapahtumien pohjalta tuloslaskelman ja taseen, sekä laskea pienen osakeyhtiön verotettavan tulon ja veron määrän.
 

Osaamistaso 5: Opiskelija alempien osaamistasojen lisäksi
•    osaa analysoida sekä ennustaa yhtiön kannattavuutta ja maksuvalmiutta tulos- ja taselaskelman perusteella.
•    osaa analysoida eri tekijöiden vaikutusta katteeseen ja tulokseen.
•    osaa laatia pienen yrityksen ennakoidun taseen.
•    osaa analysoida ansaintalogiikkaan liittyviä tekijöitä sekä ideoida numeerisia ja ei-numeerisia mittareita operatiiviseen johtamiseen.  

Yrityksen rahoitus

Osaamistaso 1-2: Opiskelija
•    tunnistaa rahoituksen merkityksen yrityksen toiminnoissa.
•    tunnistaa rahoitusmarkkinoiden toimijoita.
•    osaa laatia yrityksen rahoitustarvetta kartoittavia peruslaskelmia.
•    tuntee yrityksen rahoituksen keskeisimmät tunnusluvut.
•    tuntee pankkien, rahoitusyhtiöiden ja joukkorahoituksen tarjoamia rahoitusvaihtoehtoja

•    tuntee sijoittamisen perustoimintoja.

 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija alemman osaamistason lisäksi
•    osaa kuvata yritysrahoituksen peruskysymyksiä.  
•    osaa kuvata miten yritys toimii rahoitusmarkkinoilla eri markkinaosapuolten kanssa.
•    osa laatia ja tulkita käyttöpääoma- ja investointilaskelmia.
•    osaa arvioida yrityksen rahoituksellista tilaan liittyviä taloudellisia riskejä.
•    osaa kuvata yrityksen rahoituspäätöksiin vaikuttavia tekijöitä.

•    osaa käyttää pankkien, rahoitusyhtiöiden ja joukkorahoituksen tarjoamia rahoitusvaihtoehtoja
•    osaa laatia sijoittamiseen liittyviä tuottolaskelmia.

Osaamistaso 5: Opiskelija alempien osaamistasojen lisäksi
•    osaa määritellä ja vertailla yrityksen rahoitussuunnittelun tavoitteet lyhyelle ja pitkälle aikaväleille.
•    osaa analysoida markkinatilanteen vaikutusta yritysrahoitukseen.
•    osaa laatia ja vertailla yritysrahoituksen suunnitteluun liittyviä käyttöpääoma- ja investointilaskelmia.
•    osaa analysoida yrityksen rahoituksellista tilaan liittyviä taloudellisia riskejä.
•    osaa laskea yrityksen kokonaisrahoitustarpeen sekä arvioida miten yritys kattaa tarpeen.

•    osaa vertailla pankkien, rahoitusyhtiöiden ja joukkorahoituksen tarjoamia rahoitusvaihtoehtoja
•    osaa analysoida sijoittamiseen liittyviä tuottolaskelmia.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa ja edetä opinnoissa ripeämmin. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta, tai ole yhteydessä moduulin vastuuopettajaan.

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla tehdään yritystoimintaa simuloiva projektityö. Vierailijaluentoja.

Kansainvälisyys
Kansainvälinen näkökulma voidaan huomioida esimerkkitapauksissa.

Oppimistavat
a. Lähiopetustoteutus, jossa siihen liittyvät tehtävät, projektityöskentely ja itsenäinen työskentely sekä tentit   
b. Monimuotototeutus, jossa on osittain lähiopetusta ja osin verkko-oppimista tehtävineen, projektityöskentelyä verkossa ja lähitapaamisissa, itsenäistä työskentelyä sekä tentit  
c. Virtuaalitoteutus, jossa on verkko-oppimista tehtävineen, projektityöskentelyä, projektin toteutus  sekä tentit   
d. Suunnitelmaan pohjautuva omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen).

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Oma talous

  • Tentit 100 %

Yrityksen talous ja Yrityksen rahoitus

  • Projekti 20 %
  • Tentit 80 %

Kaikista arviointikohteista tulee päästä läpi.

Moduulivastaava
Juha Stenbacka
Eri toteutuksilla on omat vastuuopettajat

Oppimateriaalit
Jormakka R., Koivusalo K., Lappalainen J., Niskanen M. 2015. Laskentatoimi. Edita. Helsinki.
Knüpfer, S. ja Puttonen V. 2014. Moderni rahoitus, 7. painos. Talentum. Helsinki.
Saaranen, P., Kolttola, E. ja Pösö, J. 2016. Liike-elämän matematiikka. Edita. Helsinki.

Muu opettajan jakama tai nimeämä materiaali

 

 

 

Toteutussuunnitelma

Suuntaa antava aikataulu päivätoteutuksen lähiopetukseen.

 

Viikot

Aiheet

Viikko 1

Tervetuloa kurssille!

Viikon teema: Oma talous – Henkilökohtaisen talouden pohtiminen

Johdatus henkilökohtaiseen talouteen, palkkatuloverotus, verojärjestelmän esittely

Hintakehityksen vaikutus henkilökohtaisiin menoihin ja tuloihin

Pankkijärjestelmän ja rahoitusmarkkinoiden esittely

Sijoitustoiminnan yleiskuva, yksityishenkilön näkökulma (asunto, osakkeet, rahastot). Salkkuharjoitus 1 

Yritysprojektin aloittaminen:

projektiryhmien muodostaminen ja ensimmäinen viikkotehtävä - Oman yrityksen suunnittelu. Viikkotehtävät palautetaan sunnuntai-iltaisin.

Viikko 2

Viikon teema: Oma talous

Yksityishenkilölle tarkoitetut lainamuodot, lainahakemuksen tekeminen

Pääomatulojen verotus

Rahan ostovoima ja reaalinen kehitys

Aloittavan yrityksen rahoitus: pääomarahoitus ja tulorahoitus

Julkisen sektorin tarjoamia rahoitusvaihtoehtoja 

Yritysprojekti: viikkotehtävä – Oman tuotteen hinnoittelun suunnittelu ja myynti.

Viikko 3

Viikon teema: Yrityksen talouden ymmärtäminen

Tuloslaskelma ja tase, tunnusluvut omanpääoman aste, likviditeetti

Yrityksen prosessit ja yhteys kirjanpitoon. Kirjanpidon peruslogiikka, yritystoiminnan aloittaminen

Koronkorkolasku

Käyttöpääoma ja siihen liittyvät keskeiset tunnusluvut

Joukkorahoitustehtävä 

Viikko 4

Viikon teema: Yrityksen kannattavuus ja katelaskenta

Katelaskenta, kustannuslajit, hinnoittelu

Arvonlisäverotus

Rahoitusyhtiötuotteet: leasing, factoring, osamaksurahoitus, myyntisaamisten myynti

Yritysprojekti: viikkotehtävä  – Oman tuotteen hinnoittelun suunnittelu ja myynti.

Viikko 5

Viikon teema:  Budjetointi

Tulosbudjetti ja kassabudjetti

Kirjanpidon suoriteperusteisuus ja jaksotukset

Jaksolliset suoritukset

Yrityksen rahoitussuunnittelu: pääomarakenne ja pääoman keskimääräinen kustannus

Yritysprojekti: viikkotehtävä  – Laaditaan projektiyritykselle vuoden tulosbudjetti ja kassabudjetti.

Viikko 6

Viikon teema: Investoinnit, poistot ja kulujaksotukset.

Investointien suunnittelu: jäännösarvo, vuotuiset tuotot ja kustannukset

Investointilaskelmat

Pitkävaikutteisten menojen kirjaus kirjanpitoon, poistot

Sijoitustoiminnan suunnittelu, toteutus ja tulokseen vaikuttavien tekijöiden analysointi: Salkkuharjoitus 2: Sijoitustoiminnan tulokset 

Yritysprojekti: viikkotehtävä  - Investoinnin suunnittelu projektiyritykselle

Viikko 7

Viikon teema: Yritysten lainarahoitus ja yritysverotus

Annuiteetti-, tasaerä-, tasalyhennys- ja bullet-lainat

Osakeyhtiön verotus

Yritysprojekti: viikkotehtävä  – Laina- ja luottotarjousten vertailu. Yritysverotus ja yritysmuodon pohtiminen.

Yritysprojekti:

Projektitöiden palautus ja seuraavan viikon projektityöesityksen laatiminen (Powerpoint, Excel, Word).

Oman talouden tentti

Yritysrahoitus tentti

Viikko 8

Arviointiviikko

Yritystalous tentti

Projektityöesitykset