Olet täällä

Tilintarkastuksen pro-moduuli

Tilintarkastuksen pro-moduuli

Tunnus:  ACC4LH104
Laajuus: 15 op  
Ajoitus:  5. Tai 6. lukukausi
Kieli: suomi  
OPS: Liiketalouden koulutusohjelma 
Opintojakson taso:  suuntautuminen (Raha ja talous)
Opintojakson tyyppi: suuntautumisopinnot

 

Moduulin kuvaus  

Opintokokonaisuuden aikana perehdytään lakisääteisen riippumattoman tilintarkastuspalvelun kontekstiin, sen normisidonnaiseen viitekehykseen, käsitteistöön ja tarkastusmetodologiaan. Moduuli perehdyttää opiskelijan tilintarkastuksen suunnitteluun, riskien arviointiin, riskeihin vastaamiseen sekä raportointiin. Opiskelijan kyky tunnistaa kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan ansaintalogiikka sekä liiketoiminnan prosessit kehittyy. Opiskelijan kriittinen ajattelu, havainnointikyky, tilinpäätöksessä esitettyjen lukujen kyseenalaistamisen taito sekä loogisten normisidonnaisten johtopäätösten muodostaminen vahvistuvat ja syvenevät. Lakisääteisen tilinpäätöksen varmennustoimeksiannon ohella opiskelija osaa arvioida sekä tilivelvollisen sisäisen valvonnan että riskienhallinnan tasoa rakentavasti ja objektiivisesti. Samalla opiskelijan kyky tuottaa asiakkaalle lisäarvoa sisäisen valvontaympäristön ja taloudellisen raportoinnin luotettavuuden sekä vastuullisuuden kehittämiseksi vahvistuu. 

 

 

Opintojakso antaa kokonaiskuvan IIA:n (The Institute of Internal Auditors) kansainvälisten ammatillisten ajatusmallin ja ohjeistuksen mukaisesta sisäisestä tarkastuksesta organisaatiolle lisäarvoa tuovana toimintona ja ammattistandardien mukaisen tarkastusprosessin läpiviemisestä. Opiskelija perehtyy myös sisäiseen valvontaan osana yrityksen kokonaisvaltaista riskienhallintaa complience näkökulmasta niin sisäisen valvonnan viitekehyksen ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan näkökulmasta kuin käytännön liiketoimintaprosessien kontrollien ja väärinkäytösten torjunnan näkökulmasta. Lisäksi opintojaksolla perehdytään digitaalisen liiketoimintatiedon tarkastamiseen ja analysointiin Big Data -ympäristössä.  

 

Moduulin osat 

 

 1. Hyvä tilintarkastustapa ja tarkastusmetodit 5 op (ACC4LH104A)
 2. Tilintarkastuksen käytännön toteutus 5 op  (ACC4LH104B)
 3. Sisäinen tarkastus ja valvonta 5 op  (ACC4LH104C)

 

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

 
Opiskelija on suorittanut moduulit Tuloksen tekijä, Yrityksen talouden hallinta, Johdon laskentatoimi, Tilinpäätös ja yritystoiminnan verotus ja Digitaalinen taloushallinto, tai hallitsee muutoin vastaavat osaamiset.

 

 1. Hyvä tilintarkastustapa ja tarkastusmetododit 5 op  

 

Osaamistavoitteet ja arviointi  

 

Osaamistaso 1-2:  

 • osaa lukea ja arvioida tilivelvollisen taloudellista raportointia ja tilinpäätöstä auttavasti
 • osaa määrittää tilintarkastuksen pääpainopistealueet riskilähtöisen arvioinnin avulla pääkohdittain 
 • osaa määrittää tilintarkastuksen viitekehykseen kuuluvat keskeiset normit  
 • tuntee tilintarkastuksen tarkastusmetodologisen lähestymistavan pääkohdat sekä käsitteet yleisesti 
 • osaa erottaa eri yhteisöjen tilintarkastuksellisen lähestymistavan yhteneväisyyden ja keskeiset yhteisölainsäädännön ja normisidonnaisuuden erot 

 

Osaamistaso 3-4: 

 • osaa lukea ja arvioida tilivelvollisen taloudellista raportointia, tilinpäätöstä kokonaisvaltaisesti 
 • osaa määrittää tilintarkastuksen pääpainopistealueet riskilähtöisen arvioinnin avulla kattavasti 
 • hallitsee tilintarkastuksen viitekehykseen kuuluvat keskeiset normit hyvin ja kykenee pääkohdin myös tekemään loogisia ja oikeita johtopäätöksiä 
 • hallitsee tilintarkastukseen kuuluvan tarkastusmetodologian, käsitteet ja ymmärtää niiden merkityksen 
 • hallitsee eri yhteisöjen tilintarkastuksellisen lähestymistavan yhteneväisyyden ja keskeiset yhteisölainsäädännön ja normisidonnaisuuden erot 

 

 

Osaamistaso 5:  

 • osaa lukea ja arvioida tilivelvollisen taloudellista raportointia, tilinpäätöstä kokonaisvaltaisesti ja tuntee tilinpäätöksen syntymekanismin syvällisesti 
 • osaa määrittää tilintarkastuksen pääpainopistealueet riskilähtöisen arvioinnin avulla kattavasti ja kokonaisvaltaisesti tunnistaen myös olennaisen virheen ja puutteen riskit 
 • hallitsee tilintarkastuksen viitekehykseen kuuluvat normit kattavasti ja osaa myös soveltaa niitä tarkastuksen johtopäätösten tekemiseksi 
 • hallitsee tilintarkastukseen kuuluvan tarkastusmetodologian kattavasti ja ymmärtää eri käsitteiden välisen merkityksen vaikutukset hyvän tilintarkastustavan edellytyksenä 
 • hallitsee eri yhteisöjen tilintarkastuksellisen lähestymistavan yhteneväisyyden sekä keskeiset yhteisölainsäädännön ja normisidonnaisuuden erot erityiskysymyksineen 

 

 

 
B. Tilintarkastuksen käytännön toteutus 5 op 

 

Osaamistavoitteet ja arviointi  

 

Osaamistaso 1-2:  

 • osaa arvioida olennaisen virheen ja puutteen riskitekijöitä, ansaintalogiikkaa sekä ottaa ne osin huomioon tilintarkastuksessa 
 • osaa käytännössä suunnitella tilintarkastuksen tarkastusprosessin pääkohdat sisäinen valvonta sekä olennaisuus huomioon ottaen
 • osaa ainakin osin soveltaa tilintarkastusstrategian ja tarkastussuunnitelman laadinnassa kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja (ISA- standardit) 
 • tietää, että liiketapahtumien varmentaminen suoritetaan kannanottokohtaisesti 
 • tietää, että tarkoituksenmukaisella evidenssillä on tärkeä rooli tilinpäätöksen oikeellisuuden todentamisessa 
 • osaa ainakin osin dokumentoida tilintarkastushavainnot ja tarkastusjohtopäätökset työpapereihin 
 • tunnistaa ja tietää, että tarkastus perustuu yhteisölainsäädännön soveltamiseen ja normien tulkintaan 
 • tietää, että tilintarkastus tulee suorittaa hyvän tilintarkastustavan edellyttämällä tavalla 
 • osaa laatia lakisääteiset tilintarkastusraportit pääkohdittain 

 

Osaamistaso 3-4: 

 • osaa arvioida olennaisen virheen ja puutteen riskitekijöitä hyvin sekä ottaa ne huomioon tilintarkastuksen suunnittelussa ja tarkastuksen toteuttamisessa ansaintalogiikka huomioiden 
 • osaa käytännössä suunnitella tilintarkastuksen erityisesti tarkastusprosessin osalta kattavasti sisäisen valvonnan taso sekä olennaisuus huomioiden
 • osaa soveltaa tilintarkastusstrategian ja tarkastussuunnitelman laadinnassa kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja niitä suhteellisesti soveltaen ja kattavuuteen pyrkien (ISA- standardit) 
 • osaa kerätä tarkoituksenmukaista evidenssiä tilinpäätöksen oikeellisuuden todentamiseksi 
 • osaa suorittaa liiketapahtumien varmentamisen kannanottokohtaisesti 
 • osaa dokumentoida tilintarkastushavainnot ja tarkastusjohtopäätökset työpapereihin hyvän tilintarkastustavan edellyttämien vaatimusten mukaisesti myös osin normiviittauksin 
 • on valmiudet suorittaa tilintarkastuksen hyvän tilintarkastustavan edellytysten mukaisesti 
 • osaa soveltaa yhteisölainsäädäntöä ja normeja havaintojen tueksi ja johtopäätöksen tekemiseksi 
 • osaa laatia lakisääteiset tilintarkastusraportit määrämuodoltaan sekä tarkastusjohtopäätöksiltään oikean suuntaisesti myös olennaisuuden huomioiden 

 

Osaamistaso 5:  

 • osaa arvioida olennaisen virheen ja puutteen riskitekijöitä kokonaisvaltaisesti tarkastuskohteen toimiala, ansaintalogiikka sekä tilinpäätöksen luontaiset riskitekijät huomioiden 
 • osaa käytännössä suunnitella tilintarkastuksen tarkastusprosessin oikealla ammatillisella skeptisyydellä kattavasti kohteen olennaisen virheen ja puutteen riskit, sisäinen valvonta ja olennaisuus kokonaisvaltaisesti huomioiden 
 • osaa soveltaa tilintarkastusstrategian ja tarkastussuunnitelman laadinnassa kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja kattavasti ja tarkoituksenmukaisesti (ISA- standardit) 
 • osaa kerätä riittävässä määrin tarkoituksenmukaista evidenssiä tilinpäätöksen oikeellisuuden todentamiseksi 
 • osaa suorittaa liiketapahtumien varmentamisen kannanottokohtaisesti perustellusti myös ne selvästi dokumentoiden 
 • osaa dokumentoida tilintarkastushavainnot ja tarkastusjohtopäätökset normiviittauksin työpapereihin hyvän tilintarkastustavan edellyttämien vaatimusten mukaisesti 
 • osaa soveltaa monipuolisesti yhteisölainsäädäntöä sekä normistoa havaintojen tueksi ja johdonmukaisten johtopäätösten muodostamiseksi 
 • osaa suorittaa tilintarkastuksen hyvän tilintarkastustavan edellytysten mukaisesti
 • osaa laatia lakisääteiset tilintarkastusraportit määrämuodoltaan ja tarkastuslausumiltaan johdonmukaisesti syy-ja seuraussuhteet sekä tilinpäätöksen olennaisuus oikein huomioiden  

 

 

 

  

 C. Sisäinen tarkastus ja valvonta 5 op 

 

Osaamistaso 1-2:  

 • opiskelija tuntee pääpiirteissään sisäisen tarkastuksen ja sisäisen valvonnan erot ja peruskäsitteet. 
 • opiskelija tuntee sisäisen ja tarkastuksen ja valvonnan käytäntöjä määrittelevät kansainväliset viitekehykset ja mallit 
 • opiskelija osaa suunnitella tarkastusprosessin rungon ja määritellä tarkastuksessa tarvittavan aineiston tarpeen  
 • opiskelija kykenee tehdyn tarkastuksen perusteella tekemään havaintoja aineistosta ja raportoimaan niistä. 
 • opiskelija tuntee tietokoneavusteisen tarkastuksen hyödyt 

 

Osaamistaso 3-4: 

 • opiskelija tietää sisäisen ja tarkastuksen ja valvonnan käytäntöjä määrittelevät kansainvälisten viitekehysten osat ja niiden noudattamista koskevat ohjeet 
 • opiskelija tietää sisäisen tarkastuksen ammattistandardien pääsisällön. 
 • opiskelija hallitsee standardien mukaisen tarkastusprosessin toteutuksen vaiheet ja raportointikäytännöt
 • opiskelija tuntee perusliiketoiminnan prosesseissa sovellettavia kontrolleja 
 • opiskelija osaa arvioida tietokoneavusteisen tarkastuksen toteuttamismahdollisuuksia 

 

Osaamistaso 5:  

 • opiskelija tietää ja tuntee erinomaisesti sisäisessä tarkastuksessa käytettävät menetelmät ja käytänteet. 
 • opiskelija osaa yrityksen perusliiketoiminnan prosessien valvonnassa ja tarkastuksessa käytettäviä kontrolleja ja kykenee arviomaan väärinkäytösten mahdollisuuksia 
 • opiskelija kykenee tarkastuksen perusteella löytämään erilaisia kehittämiskohteita yrityksen toiminnassa ja raportoimaan niistä standardien edellyttämällä tavalla. 
 • opiskelija kykenee arvioimaan sisäisen tarkastuksen laatua identifioimaan mahdollisia kehittämiskohteita. 
 • opiskelija tuntee tietokoneavusteisen tarkastuksen suunnittelun vaiheet ja osaa arvioida tietokoneavusteisen tarkastuksen toteuttamismahdollisuuksia 

 

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 

 
Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn opiskelijan intrasta (MyNet).  

 

Työelämäyhteydet 
 

Opintojaksoilla ratkaistaan sekä lakisääteisen tilintarkastuksen että sisäisen tarkastuksen ja valvonnan käytännön ongelmia.  Opintojaksoilla vierailevat tilintarkastusyhteisöt välittävät käytännön esimerkein sekä työn sisältöä että siihen kuuluvia erityiskysymyksiä. 

 
Kansainvälisyys 

 

Opintojaksolla sovelletaan kansainvälisiä tilintarkastusalan, sisäisen tarkastuksen sekä valvonnan standardeja sekä direktiivejä. 

 

Aikataulu  

 

Tarkempi aikataulu määritellään toteutussuunnitelmassa.

 

 

Oppimistavat 

 

Päivätoteutus, monimuotototeutus, virtuaalitoteutus, opinnollistaminen. Pedagoginen lähestymistapa tarkennetaan toteutussuunnitelmassa.

 

Arviointitavat 

 

 Toteutusten arviointiperusteet määritellään tarkemmin toteutussuunnitelmassa.

 
Vastuuopettaja(t) 
 

Jorma Soppi 
 

Oppimateriaali 

 

Muu oppimateriaali täydennetään toteutussuunnitelmassa.

 

Kirjallisuutta ovat eri moduulin osissa muun muassa seuraavat;

 

Osa A:

 

 • Soile Tomperi 2016; Tilintarkastus normeista käytäntöön; Edita.
 • Halonen & Steiner, Tilintarkastusprosessi käytännössä; WSOY Pro 2010.
 • ISA-Standardien soveltaminen Pk-yritysten tilintarkastuksessa 2012; ST-Akatemia
 • Horsmanheimo & Steiner; tilintarkastus - asiakkaan opas WSOY.

 

Osa B:

 

 • Soile Tomperi 2016; Tilintarkastus normeista käytäntöön; Edita
 • Halonen & Steioner; Tilintarkastusprosessi käytännössä WSOY Pro 2010.
 • ISA-Standardien soveltaminen Pk-yritysten tilintarkastuksessa, 2012, ST-Akatemia
 • Horsmanheimo & Steiner; tilintarkastus / asiakkaan opas WSOY.
 • Tilintarkastajan raportointi 2016- kertomukset, lausunnot ja muut; Suomen tilintarkastajat ry, ST-Akatemia.
 • Osakeyhtiön tilinpäätösmalli; ST-Akatemia.
 • Blumme´ 2008; osakeyhtiön tilintarkastus, Talentum.

 

 

 Osa C:

 

 • Holopainen, Koivu, Kuuluvainen et. al., Sisäinen tarkastus, Tietosanoma 2013 
 • Niina Ahokas, Yrityksen Sisäinen Valvonta, Edita 2012 
 • Eila Koivu et. al.: Väärinkäytösriskit hallintaan, Tietosanoma 2010 

 

Suositeltavaa oheislukemistoa 

 

 •  Hall, James A. : Information Technology Auditing, 2011 
 • Karri Tomula et. al.: Yrityksen tietoturvakäsikirja, Edita 2006  
 • Niina Ratsula: Compliance, eettinen ja vastuullinen liiketoiminta, Talentumpro, 2016