Olet täällä

Digitaalinen taloushallinto

Digitaalinen taloushallinto

Tunnus: ACC4LH103
Laajuus: 10 op
Ajoitus: 4. tai 5. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: HELI16
Opintojakson taso: suuntautuminen (Raha ja talous)
Opintojakson tyyppi: suuntautumisopinnot

 

Moduulin kuvaus 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija hallitsee digitaalisen taloushallinnon kirjanpito-, ostoreskontra- ja verkkolaskutusprosessien keskeiset periaatteet viranomaisilmoituksineen. Opintojakson tavoitteena myös on perehtyä yritysten toiminnanohjausjärjestelmään (ERP) sekä muihin yrityksen operatiivisiin järjestelmiin taloushallinnon näkökulmasta.

Opintojaksolla kehitetään valmiuksia suunnitella yrityksen taloudellisten prosessien integrointia toiminnanohjausjärjestelmään ja valmennetaan opiskelijoita konsultoimaan organisaatioiden henkilöstöä taloushallinnon tietojärjestelmäsovellusten käytössä yrityksen sisäisenä palveluyksikkönä.

Opiskelija pystyy tuottamaan ja tulkitsemaan sekä numeerisia että graafisia taloushallinnon raportteja ja niiden pohjalta laskettuja tunnuslukuja. Opintojaksolla tutustutaan liiketoimintatietojen hallintaan moderneja BI (Business Intelligence) -raportointityökaluja hyödyntäen. Opiskelija ymmärtää myös tietokantojen ja metadatan hyväksikäytön analysoinnissa ja raportoinnissa operatiivisesta liiketoiminnasta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää digitaalisen taloushallinnon kokonaisuuden, osaa käyttää opetuskäytössä olevien taloushallinnon sovellusten moduulien keskeisiä osia sekä kykenee tekemään tarvittavia sisäisen ja ulkoisen laskennan ratkaisuja sekä toimimaan myyntijohdon tukena.

 

Moduulin osat 

 1. Digitaalinen taloushallinto ja ERP-järjestelmät  5 op (ACC4LH103A)
 2. Taloushallinnon tiedonhallinta ja BI-raportointi 5 op (ACC4LH103B)

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut moduulit Tuloksen tekijä, Yrityksen talouden hallinta, Johdon laskentatoimi tai hallitsee muutoin vastaavat osaamiset.

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

 1. Digitaalinen taloushallinto ja ERP-järjestelmät

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • osaa käyttää sähköisen taloushallinnon järjestelmiä, ja muodostaa yrityksen sisäisiä ja viranomaisraportteja
 • osaa käyttää ERP-ohjelmiston valmiita perusraportteja, viedä tietoja ERP –ohjelmistosta Exceliin ja laatia sen avulla analyysejä ja raportteja
 • osaa poimia historiatietoja budjetin laadinnan perusteeksi

 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • osaa soveltaa sähköisen taloushallintojärjestelmän kirjanpito-, ostoreskontra-, verkkolaskutus- ja viranomaisraportointitoimintojen keskeisiä osia käytännössä
 • osaa muodostaa keskeiset kuukausittaiset taloudellisen tilan toteuma-, budjettivertailut ja tunnuslukuraportit, ja analysoida niitä    
 • osaa laatia ERP –ohjelmiston raportointi- ja poimintaominaisuuksia hyväksikäyttäen ad hoc -raportteja. 
 • osaa analysoida Exceliin vietyjä tietoja PIVOT –taulukointi ja grafiikkaominaisuuden avulla.

 

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • osaa soveltaa sähköisen taloushallintojärjestelmän kirjanpito-, ostoreskontra-,  verkkolaskutus- ja viranomaisraportointitoimintoja käytännössä
 • osaa suunnitella ja määritellä taloushallinto- tai ERP –ohjelmiston hyväksikäyttöä erilaisiin raportoinnin tarpeisiin
 • osaa suunnitella ja analysoida erilaisia tunnuslukujen ja budjettiseurannan raportteja päätöksenteon tueksi

 

 1. Taloushallinnon tiedonhallinta ja BI-raportointi

 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • Osaa taloushallinnon operatiivisten järjestelmien välisiä yhteyksiä
 • Osaa ylläpitää ja muokata valmiita operatiivisia raportteja   
 • Osaa metadatan ja tietokantarakenteen käsitteenä 

 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • Osaa rakentaa raportointiympäristöä ohjauksessa
 • Osaa valmiuden BI (business intelligence)-raportoinnin kehittämiseen  
 • Osaa muodostaa tietokantayhteyksiä eri taloushallinnon ohjelmistoihin raportointia varten

 

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • Osaa toimia organisaation sisäisenä asiantuntijaresurssina taloushallinnon tietojärjestelmähankkeissa
 • Osaa rakentaa raportointiympäristöä itsenäisesti
 • Osaa valmiuden syventää itsenäisesti osaamistaan BI-raportoinnissa
 • Osaa rakentaa KPI (key performance indicator)-mittaristoja

 

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
 

Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn opiskelijan intrasta (MyNet).

 

Työelämäyhteydet

Moduulissa hyödynnetään työelämäyhteyksiä ja yrityselämästä otettuja esimerkkejä sekä case-harjoituksia. Mukana voi olla vierailevia luennoitsijoita yrityselämästä ja mahdollisesti tehdään myös yritysvierailuja.

Kansainvälisyys

 

Kansainvälinen näkökulma voidaan huomioida erikoistapauksissa.

 

Aikataulu

 

Moduulin eteneminen ja opiskelun tarkempi aikataulutus ilmenevät toteutussuunnitelmasta.

 

Oppimistavat

 

Vaihtoehdot: lähiopetustoteutus, monimuotototeutus ja työn opinnollistaminen.

 

Arviointitavat
 

Palautettavat harjoitukset ja projektityö 100 %

Vastuuopettajat
 

Jussi Hanni

 

Oppimateriaalit
 

Lahti, Sanna & Salminen, Tero: Digitaalinen taloushallinto. Sanoma Pro Oy, 2014.

Hovi A.,SQL-opas 2008 tai uudempi, Docendo

Rob Collie & Avichal Singh: Power Pivot and Power BI: The Excel User's Guide to DAX, Power Query, Power BI & Power Pivot in Excel 2010-2016, 2nd Ed. Holy Macro! Books

Hans van der Hoeven: ERP and Business Processes

Opintojaksolla erikseen ilmoitettava muu materiaali