Olet täällä

Johdon laskentatoimi

Johdon laskentatoimi

Tunnus: ACC4LH101
Laajuus: 10 op
Ajoitus: 4. tai 5. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Liiketalous, HELI16
Opintojakson taso: suuntautuminen (Raha ja Talous)
Opintojakson tyyppi: suuntautumisopinnot

 

Moduulin kuvaus 

Opintojakson tavoitteena on antaa kokonaiskuva liiketoiminnan ohjausjärjestelmistä sekä strategisen johdon laskentatoimen merkityksestä yrityksen strategian toteuttamisessa. Opiskelija ymmärtää sekä strategisen että operatiivisen laskentatoimen roolin yrityksen johtamisessa.

Opiskelija syventää ja laajentaa johdon laskentatoimen osaamista siten, että hän kykenee laskentatoimen menetelmin avustamaan johtoa kannattavuuden analysoinnissa, suunnittelussa, seurannassa ja päätöksentekoa koskevissa sekä strategisissa että operatiivisissa kysymyksissä. Opintojakso edistää tiedolla johtamista, Business Intelligence -ajattelua, sekä antaa myös valmiuksia toimia laskentajärjestelmien kehitystyössä.

 

Moduulin osat 

 1. Strateginen johdon laskentatoimi 5 op (ACC4LH101A)
 2. Operatiivinen johdon laskentatoimi 5 op (ACC4LH101B)

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut moduulit Tuloksen tekijä ja Yrityksen talouden hallinta, tai hallitsee muutoin vastaavat osaamiset.

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

 1. Strateginen johdon laskentatoimi

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • osaa tunnistaa kriittiset menestystekijät ja tiedostaa niiden pääasiallisen merkityksen
 • osaa laatia joitakin pitkän aikavälin laskelmia kannattavan kasvun aikaansaamiseksi sekä strategian toteuttamiseksi
 • tiedostaa hinnoittelumenetelmien roolin yhteisön strategian valinnassa
 • osaa investointilaskelmien perusmenetelmät
 • osaa osin ennustaa liiketoimintaa budjetin avulla
 • tietää, että kustannuslaskentajärjestelmällä on merkitystä strategian toteuttamisessa

 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • osaa arvioida ja soveltaa strategian kannalta kriittisiä menestystekijöitä käytäntöön
 • osaa laatia monipuolisesti pitkän aikavälin laskelmia strategian ja kannattavan kasvun tueksi
 • osaa soveltaa eri hinnoittelumenetelmiä yrityksen strategiaan
 • osaa soveltaa eri investointilaskentamenetelmiä investoinnin kannattavuuden arvioimiseksi
 • osaa soveltaa kattavasti budjetointia liiketoiminnan ennustamiseksi
 • osaa arvioida eri laskentamenetelmiä varsinaisen kustannuslaskentajärjestelmän valitsemiseksi

 

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • osaa analyyttisesti arvioida sekä kokonaisvaltaisesti soveltaa kriittisiä menestystekijöitä käytäntöön
 • osaa laatia ja monipuolisesti soveltaa pitkän aikavälin laskelmia strategian ja kannattavan kasvun tueksi
 • osaa monipuolisesti ja tietoisesti soveltaa eri hinnoittelumenetelmiä strategian toimeenpanemiseksi
 • osaa soveltaa ja arvioida monipuolisesti eri investointilaskelmamenetelmiä investoinnin kannattavuuden määrittämiseksi
 • osaa soveltaa budjetointia kattavasti liiketoiminnan ennustamiseksi sekä hallitsee eri pääbudjettien sisällöt
 • osaa arvioida ja soveltaa eri laskentamenetelmiä varsinaisen kustannuslaskentajärjestelmän valitsemiseksi ja strategian toimeenpanemiseksi

 

 1. Operatiivinen johdon laskentatoimi

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • osaa analysoida yrityksen taloudellista tilannetta historiatietojen perusteella.
 • tuntee kustannuskäsitteet ja kustannuslaskennan kokonaisuuden ja siihen kuuluvia menetelmiä.
 • tuntee budjetin tehtävät ja budjettijärjestelmän osat vuosisuunnittelun välineinä.
 • osaa laatia kannattavuuteen ja seurantaan liittyviä vakioraportteja.

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • osaa analyysin perusteella tunnistaa kannattavuuteen liittyviä kriittisiä tekijöitä päätöksenteon perustaksi
 • osaa soveltaa kustannuslaskennan menetelmiä kustannuspaikka- ja suoritelaskennassa.
 • osaa laatia vuosisuunnitteluun liittyviä osabudjetteja ja osabudjetit yhdistämällä ja laatia siihen liittyviä vaihtoehtolaskelmia suunnittelun ja seurannan perustaksi.
 • osaa laatia ja suunnitella kannattavuuteen ja seurantaan liittyviä vakio- ja erityisraportteja johdon muuttuviin tarpeisiin.

 

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • osaa laatia kannattavuuteen liittyviä vaihtoehtolaskelmia ja esityksiä johdon päätöksentekoa varten
 • osaa soveltaa ja arvioida kustannuslaskennan menetelmien soveltuvuutta kustannuspaikka- ja suoritelaskennassa sekä soveltaa toimintolaskentaa.
 • osaa koolta vuosisuunnitteluun liittyvän budjetin osabudjetit yhdistämällä ja laatia ja arvioida siihen liittyviä vaihtoehtolaskelmia tuoda esiin päätöksenteon kannalta kriittisiä tekijöitä sekä suunnitella budjetin hyväksikäyttöä seurannassa ja raportoinnissa.
 • osaa laatia ja suunnitella kannattavuuteen ja seurantaan liittyviä vakio- ja erityisraportteja johdon muuttuviin tarpeisiin, sekä laatia itsenäisesti kannattavuuteen liittyviä ennusteita.

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn opiskelijan intrasta (Mynet).

 

Työelämäyhteydet

Moduulissa hyödynnetään työelämäyhteyksiä ja yrityselämästä otettuja esimerkkejä sekä case-harjoituksia. Mahdolliset yritysvierailut tarkentuvat toteutussuunnitelmassa.

 

Kansainvälisyys

Moduulin aihealueita tarkastellaan myös kansainvälisestä näkökulmasta sopivien case-esimerkkien kautta. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään vierailijoita partnerikorkeakouluista.

Aikataulu

Tarkempi aikataulutus ilmenee toteutussuunnitelmasta.

 

Oppimistavat

Päivätoteutus, monimuotototeutus, virtuaalitoteutus, opinnollistaminen.

Arviointitavat

Tentti 60%

Harjoitustehtävät 40%

Vastuuopettaja
 

Arto Talmo

 

Oppimateriaalit

Järvenpää, Länsiluoto, Partanen, Pellinen: Talousohjaus ja kustannuslaskenta, SanomaPro 2013 tai myöhempi painos

Suomala, Manninen, Lyly-Yrjänäinen: Laskentatoimi johtamisen tukena, Edita 2013 tai myöhempi painos
 

Muu kirjallisuus täydennetään toteutussuunnitelmassa.