Olet täällä

Utbildningsprogrammet för turism, Borgå campus

Utbildningsprogrammet för turism, Borgå campus

Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras

Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten i Borgå inte får anta nya studerande till de svenskspråkiga utbildningsprogrammen från och med hösten 2013. Alla studerande som studerar vid svenskspråkiga utbildningsprogram får studera till slut på svenska på sina egna utbildningsprogram, förutsatt att man inte anmäler sig som frånvarande.

Utbildningsprogrammet i ett nötskal

Examensbenämning:  Restonom (YH)
Examens nivå:  Yrkeshögskoleexamen
Omfattning: 210 studiepoäng
Studiernas officiella längd: 3,5 år
Studiernas typ:  Dagsstudier
Utvärdering:
Validering (AHOT): Läs om HAAGA-HELIAs principer för validering av tidigare förvärvade kunskaper >>
Möjligheter till fortsatta studier:

Utbildningsprogrammets profil

Restonomerna har en stark yrkeskompetens inom följande studiemoduler:

  • kommunikation
  • verksamhetsmiljö
  • produktion och försäljning av turismtjänster
  • samarbete 
  • företagsverksamhet inom turism.

Kommunikation: De studerande utvecklar sin skicklighet i yrkesmässig kommunikation och kan använda lämpliga verktygsprogram. Språkstudierna omfattar modersmålet, det andra inhemska språket, engelska och ett annat främmande språk. Vid sidan av den skriftliga kommunikationen betonas i språkstudierna också muntlig kommunikation vilken är av största vikt i turismbranschen.

Turismens verksamhetsmiljö: Kunskap om och analys av verksamhetsmiljön befrämjar utvecklingen av regionen och företagen med varierande metoder. De studerande kan dra nytta av de nya möjligheter som den ekonomiska, juridiska och sociala verksamhetsmiljön medför, också i ett globalt sammanhang.

Produktion och försäljning av turismtjänster: I kompetensen ingår principerna för praktiskt försäljningsarbete, behärskande och utvecklande av kundrelationer samt produktion och utveckling av tjänster. De studerande behärskar sälj- och tjänsteprocessen och kan i sitt arbete använda de möjligheter digitala media ger.

Samarbete: De studerande utvecklar både sin förmåga till självstyrning och förmanskompetens genom att utföra varierande uppgifter i projekten. De kan tillämpa lednings- och utvecklingsteorier i det praktiska projektarbetet. De kan fungera i turismbranschens arbetsgemenskap och nätverk och kan utveckla dem.

Företagsverksamhet inom turismen: De studerande förstår hur företagen och organisationerna fungerar och kan bygga upp och utveckla en lönsam affärsverksamhet.

Med hjälp av dessa delområden och förfaringssätt utvecklar de studerande allmänna metafärdigheter, som behövs i arbetslivet. De har kompetens för projektarbete, forskning och utveckling, coaching, vardagskreativitet och innovation.

Utbildningsprogrammets målsättningar

Tyngdpunktsområden för yrkesstudierna vid utbildningsprogrammet för turism är planering, utveckling och försäljning av evenemang och turismtjänster.

Restonomer som utexamineras från utbildningsprogrammet för turism kan fungera professionellt och tillämpa principerna för gemensamt utvecklingsarbete i varierande projekt som hänför sig till turismbranschen och utvecklingen av destinationer. Restonomerna utvärderar också kritiskt projektets mål, förfaringssätt och resultat och utnyttjar projektdokumenteringen vid utvecklingen av projektet och dess metoder. De kan planera, genomföra och utvärdera forsknings- och utvecklingsuppgifter, både självständigt och som en del av en forsknings- och utvecklingsgrupp. Restonomerna kan motivera den valda forskningsstrategin och metoden/metoderna och tillämpa dem på den förhandenvarande forsknings- och utvecklingsuppgiften, samt utvärdera forsknings- och utvecklingsprocessens resultat.

Restonomerna kan konstruktivt utveckla sitt eget arbetssätt och sin tidsplanering också i föränderliga och osäkra situationer. De förstärker sitt yrkeskunnande och sin yrkesidentitet och överskrider fortlöpande gränserna för sitt eget kunnande och tänkesätt i ett föränderligt och också oförutsägbart arbetsliv. De kan agera ansvarsfullt i varierande arbetsgrupper, partnerskap och intressentgrupper samt planera, organisera och utveckla dem med användning av utvärdering och feedback. De kan bilda nätverk och utveckla sin verksamhet i dem.

Restonomerna kan smidigt tillämpa varierande kreativa och prediktiva metoder samt utveckla dem vidare så att de lämpar sig för den egna verksamheten. De förmår både i sig själva och i sin omgivning befrämja en kreativ och företagarmässig attityd och kan utveckla alstrade idéer till produkter. Restonomerna kan också skapa metoder och förfaringssätt för det gemensamma utvecklingsarbetet, vilka stöder en innovativ verksamhet samt beakta kritiska faktorer ur innovationens synvinkel vid utvecklingen av metoderna.

I studierna tillägnar sig restonomerna en kundorienterad och resultatinriktad attityd och blir kompetenta att fungera i expertuppgifter och som företagare inom turismbranschen. Restonomerna har en bred kompetens inom tjänste- och företagsverksamheten. De uppfattar turismbranschen som en internationell affärsverksamhet och kan betjäna turismbranschens kunder på de båda inhemska och två främmande språk. De förstår helheten i företagens och organisationernas verksamhet, de kan göra självständiga beslut och fungera på ett konstruktivt sätt som medlemmar i arbetsgrupper.
De behärskar kundservice och känner till den egna branschens bokningssystem och övriga program.  De har kunskap om de centrala processerna i den egna branschen, de kan utvärdera dem och delta i utvecklingen av dem.

Den professionella utvecklingen

Den professionella utvecklingen beskrivs i följande bilden:

Läroplan

Kompetensportfölj
Kurser
Studiemoduler
Utbildningsprogrammets struktur, innehåll och omfattning