Olet täällä

Tietokannan suunnittelu ja toteutus

Tietokannan suunnittelu ja toteutus

Tunnus: SWD4TN025
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 4-6. lukukausi, jaksot 1-2
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: profiiliopinnot
Opintojakson tyyppi: valinnainen
 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • hahmottaa keskeiset tiedon varastoinnin teknologiat ja niiden käyttöalueet ja rajoitukset
 • määritellä, suunnitella ja toteuttaa keskikokoisen yhteiskäyttöisen relaatiotietokannan
 • hyödyntää suunnittelumenetelmiä ja -ohjelmistoja
 • suunnitella tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan tietojen talletusratkaisun
 • selvittää tietokannan suorituskykyongelmia
 • hahmottaa tietokantaratkaisujen tietoturvaongelmia
 • nimetä tietokanta-alan keskeiset tuotteet ja toimijat
 • hahmottaa tietokantatuotteiden välisiä eroja
 • käyttää kansainvälisiä tietolähteitä, täydentää tietämystään ja seurata alan kehitystä
   

Sisältö

 • tietokannan suunnittelun tavoitteet ja vaiheet
 • tietokannan mallintaminen: tietotarpeet, UML-luokkakaaviot, ER-kaaviot, tietohakemistomäärittelyt
 • relaatioiden suunnittelu: normalisointi, eheyssäännöt, näkymät
 • talletusratkaisun suunnittelu: indeksit, tilavaraukset
 • tietokannan suojaus
 • ohjelmamodulit tietokannassa
 • relaatiotietokannan toteutus eri tietokantaympäristöissä
 • relaatiotietokannan metatietojen hyödyntäminen
   

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso kuuluu Ohjelmistokehittäjä-suuntautumisvaihtoehdon opintoihin.
Edeltävät opintojaksot: ICT1TN005 Tiedonhallinta ja tietokannat, ICT2TN007 Ohjelmistokehitys tai vastaavat tiedot ja taidot.
 

Arviointi

Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1 – 5

Arvosana 1

 • osoittaa opiskelussaan välttävää aktiivisuutta
 • osoittaa välttävää kurssin sisällön ja termien ymmärrystä
 • osoittaa välttävää tietotaitoa tietokannan suunnittelukuvausten soveltamisessa
 • osoittaa välttävää tietotaitoa luotettavan, suorituskykyisen ja turvallisen tietokannan toteutuksessa
 • ei juuri osaa hyödyntää kurssimateriaaleja oman oppimisensa tukena

Arvosana 3

 • osoittaa opiskelussaan hyvää aktiivisuutta
 • osoittaa hyvää kurssin sisällön ja termien ymmärrystä
 • osoittaa hyvää tietotaitoa tietokannan suunnittelukuvausten soveltamisessa
 • osoittaa hyvää tietotaitoa luotettavan, suorituskykyisen ja turvallisen tietokannan toteutuksessa
 • osaa hyödyntää kurssimateriaaleja oman oppimisensa tukena

Arvosana 5

 • osoittaa opiskelussaan kiitettävää aktiivisuutta
 • osoittaa kiitettävää kurssin sisällön ja terminologian ymmärrystä
 • osoittaa kiitettävää tietotaitoa tietokannan suunnittelukuvausten soveltamisessa
 • osoittaa kiitettävää tietotaitoa luotettavan, suorituskykyisen ja turvallisen tietokannan toteutuksessa
 • etsii ja löytää itsenäisesti lisätietoa oppimisensa täydentämiseksi
   

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla käytetään työelämässä yleisesti käytössä olevia ohjelmistoja.
Opintojaksolla järjestetään mahdollisuuksien mukaan vierailuluento.
 

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käytettävät ohjelmistot ja ohjelmointikielet ovat käytössä ympäri maailman.
Käsikirjat ja muut julkiset tietolähteet ovat pääosin englanninkielisiä.
 

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:
a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena TAI
b. Työelämäprojektiin tai muuhun projektiin osallistuminen TAI
c. Tentti ja/tai oppimistehtävä(t) TAI
d. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen).
e. Verkkototeutus.
 

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.
 

Vastuuopettaja

Outi Virkki