Olet täällä

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Helsinki, nuoret

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Helsinki, nuoret
Tutkintonimike: Tradenomi
Tutkintotaso: AMK-tutkinto
Ohjelman laajuus: 210 opintopistettä
Ohjelman kesto: 3,5 vuotta
Opiskelumuoto: Päivätoteutus. Iltatoteutus monimuotokoulutuksena Malmilla
Arviointi:
Tutkintovaatimukset:

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, pakollinen harjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen: Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteisiin >>
Hakukelpoisuus ja hakeminen: Ammattikorkeakoululaki 932/2014 25 §
Jatko-opinnot:
Sijoittuminen työelämään

It-tradenomin opinnoissa syntyvä osaaminen ja korkeakoulututkinto edistävät/varmistavat opiskelijoiden urakehitystä. Valmistuvat sijoittuvat ICT-alan tai tietotekniikkaa toiminnassaan hyödyntävien organisaatioiden palvelukseen. Alalta valmistuvien työllisyystilanne on perinteisesti hyvä. Uravaihtoehtona on myös yrittäjyys innovaattoripaja kasvattina.

Haaga-Heliasta valmistuvat it-tradenomit huolehtivat oman osaamisensa ja ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä tulevaisuudessakin. Tutkintoa voi myöhemmin laajentaa esimerkiksi erikoistumisopinnoilla tai ylemmän amk:n tietojärjestämäosaamisen tutkinnolla.

Kansainvälistyminen

Koulutusohjelman opiskeluun kuuluu monikulttuurisen tiimityön opintojen ohella englannin kielellä toteutettuja opintojaksoja. Englanninkielisillä verkkototeutuksilla voi olla osallistujia partneriyliopistoista. Tämä edistää osaltaan opiskelijoiden kansainvälistymistä. Kv-vaihtomahdollisuuksia on tarjolla erittäin runsaasti.

Työelämäyhteistyö / yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Koulutusohjelmassa toteutetaan vuosittain yritysten kanssa yhteisiä  projekteja ja seminaareja, lisäksi opintojaksoilla vierailee säännöllisesti ICT-alan edustajia. Haaga-Helian opettajien ohella koulutusohjelmassa on mukana elinkeinoelämän kouluttajia.

Opiskelijat työstävät monenlaisia kehityshankkeita yritysten kanssa. Lisäksi Haaga-Helialla on läheinen yhteistyö mm. seuraavien toimijoiden kanssa: TTL ry, Systeemityöyhdistys, Hetky, SFS, FISMA.

 

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman profiili

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoilleen vahva ammatillinen perusosaaminen sekä 1-2 erityisosaamisen aluetta. ICT-opintojen rinnalla opiskelija hankkii hyvän liiketoimintaosaamisen, joka osaltaan edesauttaa ja varmistaa it-tradenomien menestymistä työelämässä. Koulutusohjelma ottaa huomioon kansainvälisen toimintaympäristön vaatimukset. Monikulttuuriset vuorovaikutustaidot auttavat ICT-alan työtehtävissä. Opiskelijat voivat suuntautua esimerkiksi ohjelmistonkehitykseen, verkkomultimediaan ja visuaaliseen käyttöliittymäsuunnitteluun, tietoverkkoihin tai liiketoimintaa tukeviin sovelluksiin. Myös ICT-yrittäjyyspolku on opiskelijan valittavissa.

Koulutuksen tavoitteet

Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta valmistuvalla it-tradenomilla on käsitys tietotekniikan järjestelmistä ja sovelluksista. Hän pystyy ylläpitämään useita erilaisia järjestelmiä sekä kehittämään ohjelmistoja. Hän ymmärtää pääpiirteet tietotekniikan merkityksestä yritykselle ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.

Tutkinnon tuottaman laajan tietotekniikan tuntemuksen lisäksi opiskelija erikoistuu valintansa mukaan johonkin seuraavista tietotekniikan opintopoluista.

ICT-innovaattori
Järjestelmäasiantuntija
Ohjelmistokehittäjä tai verkkomultimediakehittäjä
Pk-yrityksen it-asiantuntija
Tietohallinnon kehittäjä tai sovellusasiantuntija

Ammatillinen kasvu

It-tradenomi valmistuu tavoitteellisesti opiskellen keskimäärin 3,5 vuodessa. Opiskelija on aktiivinen oppia ja opettaja oppimisprosessin ohjaaja. Uutta tietoa ja osaamista syntyy yhdessä työskennellen.

Alalta valmistuvien työllistyminen on hyvä. Valmistuvat sijoittuvat ICT-alan tai tietotekniikkaa toiminnassaan hyödyntävien organisaatioiden palvelukseen. Uravaihtoehtona on myös yrittäjyys innovaattoripaja kasvattina. Koulutusohjelmasta valmistuneiden it-tradenomien tehtävänimikkeitä ovat mm. ohjelmistokehittäjä (Software Developer), sovellusasiantuntija (Business Application Specialist), järjestelmäasiantuntija (System Specialist) ja it-asiantuntija (ICT Specialist).

Haaga-Heliasta valmistuvat it-tradenomit huolehtivat oman osaamisensa ja ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä tulevaisuudessakin. Tutkintoa voi myöhemmin laajentaa esimerkiksi erikoistumisopinnoilla tai ylemmän amk:n tietojärjestämäosaamisen tutkinnolla.

Lukukausiteemat

Opintojen aikana opiskelija kehittyy ICT-noviisista oman alueensa kansainväliseksi ammattilaiseksi. Opintojen alkuvaiheessa keskitytään avaamaan alan kokonaiskuvaa ja parantamaan opiskelijan tietotekniikan valmiuksia. Opintojen puolivälissä syvennetään tietotekniikan osaamista ja aletaan kehittämään ohjelmistoja eri alustoille. Loppuvaiheessa keskitytään suuntautumisalueen opintoihin ja valinnaisiin kursseihin.

Opiskeluun liittyy pakollinen työharjoittelu IT-alan tehtävässä.

Small Office Junior ICT Designer Junior Software Developer Multicultural ICT Developer
 • selkeä kokonaiskuva ICT-alasta ja tietotekniikan mahdollisuudet omassa ammatillisessa kehittymisessä
 • ammattietiikka ja ammatillinen kasvu opintojen aikana
 • henkilökohtaiset ICT-valmiudet
 • pientoimiston ICT-toimintojen hoitaminen.
 • ohjelmistojen kehittäminen
 • ICT-osaamisen syventäminen opiskelijan valitsemalla osa-alueella
 • liiketoimintaprosessien ymmärtämisen vahvistaminen
 • työharjoittelu
 • opinnäytetyö
 • opiskelijan valitseman suuntautumisalueen opinnot
 • vapaasti valittavat opinnot
1.-2. lukukausi 3.-4. lukukausi 5.-7. lukukausi

Opetussuunnitelma