Olet täällä

Monimuotototeutus - vaihtoehtoja opiskeluun

Monimuotototeutus - vaihtoehtoja opiskeluun

Tietojenkäsittelyn monimuotokoulutuksessa kaikille opiskelijoille yhteisiä opintoja on tutkinnosta noin kolmasosa. Näistä miltei kaikki on mahdollista suorittaa joko osin tai kokonaan verkko-opintoina perinteisten oppituntien vaihtoehtona.  Myös osa valinnaisista opintojaksoista (profiiliopinnot) on mahdollista suorittaa verkko-opintoina. Opintojaksojen suoritus on sidottu ennalta määriteltyihin ajanjaksoihin. Lisävaihtoehtona on aiempaan osaamiseen perustuva näyttömahdollisuus.

Kuinka valita?

• kaikki toteutusmallit vaativat työtä, mikään toteutusmalli ei ole toista helpompi tai kevyempi, vaan ainoastaan eri tavalla toteutettu. Oppimistavoitteet ovat samat kaikissa toteutustavoissa.
• oma oppimistyyli ratkaisee paljon, samoin oman ajanhallinnan taidot.
• toteutusten aikataulutus on yksi, mutta ei välttämättä ainoa valintaperuste omaa toteutusta valittaessa.
• verkko-opinnot voivat olla varsin haasteellisia niistä aiheista, joista ei aiemmin ole mitään tietoa.

Alla on kerrottu eri toteutusvaihtoehdoista tarkemmin.

Lähiopetus 

Viikoittaiset tapaamiset ovat yleensä samana iltana ja samaan kellonaikaan joka viikko. Opettaja opettaa, ohjaa harjoituksia ja auttaa opiskelijoita suoriutumaan opintojakson tavoitteista.

Monelle tämä vaihtoehto sopii siksi, että

• opiskelulle on selvästi varattu aika ja paikka
• kotityötä jää vähemmän
• lähiopetuksessa on mahdollisuus tavata opettaja paikan päällä
• opiskelijat tapaavat toisiaan.

Pääsääntöisesti 5 opintopisteen laajuisen opintojakson lähiopetusta on 8 viikon eli yhden periodin ajan, kerran viikossa klo 17.40 – 20.30.  Lähiopetuspäivät ovat yleensä maanantai, tiistai, keskiviikko tai torstai.

VIR eli virtuaaliopetus

Verkko-opinnot toteutetaan siten, että tapaamisia koululla on vain muutama, tai ei ehkä yhtään. Opettajan luentoja voi olla verkossa tallenteina, harjoitusten ohjaus ja kommentointi tapahtuu paljolti kirjallisena, mutta myös AdobeConnect-ohjelmiston välityksellä. Verkko-opintoihin voi liittyä aikaan ja paikkaan sidottu tentti.

Monelle tämä vaihtoehto sopii siksi, että

• opiskelulle ei ole kaikilta osin ennalta sovittua aikaa ja paikkaa, mutta on huomattava että opiskelijan on tehtävä itse oma aikataulutuksensa viikkotasolla – tehtäville ym. on varattava oma aikansa.
• suuri osa opiskelusta tapahtuu kotona tai työpaikalla, jolloin mm. matka-aikaa säästyy.
• oma oppimistyyli tukee itsenäistä ja kurinalaista työskentelyä.

Pääsääntöisesti 5 op laajuisen opintojakson verkkototeutus kestää yhden periodin eli 8 viikkoa. Lähitapaamisia voi olla muutamia, esim. tentti, työpajoja tai vierailuluentoja.

VIROS/MMT eli osittain virtuaaliopetus

Opintojaksoja toteutetaan myös edellisten yhdistelmänä; hyvänä esimerkkinä ruotsin kieli, jossa suullinen osuus hoidetaan lähiopetuksena ja kirjallinen osuus on valittavissa lähi- tai verkko-opetuksena.

INT eli intensiiviopetus

Intensiiviopetuksella pyritään opiskelemaan tietty aihe hyvinkin tiiviissä aikataulussa. Intensiivitoteutus antaa opiskelijalle mahdollisuuden keskittyä yhteen teemaan kerrallaan.

Monelle tämä vaihtoehto sopii siksi, että

• opiskelu on tiivistä ja keskittyy yhteen asiaan kerrallaan.
• kerralla voidaan työstää isompia kokonaisuuksia, opetus ei pirstoudu.
• usein työskennellään myös ryhmissä.
• tulokset saadaan nopeasti.

Intensiivitoteutuksilla hyödynnetään Haaga-Helian ns. intensiiviviikkoja, jolloin opiskellaan koko viikko maanantaista torstaihin samaa opintojaksoa.

ETÄ eli etäopiskelu (esim. kirjatentti)

Opiskelijoille on tarjolla myös muutamia itsenäisesti suoritettavia opintojaksoja. Ne ovat pääosin ”teoriapohjaisia”, joissa käytännön tekeminen ei korostu. Näissäkin on vaihtoehtona lähiopetusversio.

Monelle tämä vaihtoehto sopii siksi, että

• opiskelu etenee täysin oman aikataulun mukaisesti.
• loma-aikoja voi helposti hyödyntää opinnoissaan.
• lähitapaamisten matka-ajat jäävät pois, toki samalla myös opettajien ja opiskelijoiden tapaamiset.