Olet täällä

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Helsinki, monimuoto (1.8.2015 ennen aloittaneet)

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Helsinki, monimuoto (1.8.2015 ennen aloittaneet)

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma pähkinänkuoressa | Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman profiili | Koulutuksen tavoitteet | Ammatillinen kasvu | Lukukausiteemat | Opetussuunnitelma

Tutkintonimike Tradenomi
Tutkintotaso AMK-tutkinto
Ohjelman laajuus 210 opintopistettä
Ohjelman kesto 3,5 vuotta
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma soveltuu erityisesti henkilöille, joilla on ICT-alan koulutusta tai kokemusta. Aiempien opintojen sekä muuten hankitun ammatillisen osaamisen avulla opintoja voi nopeuttaa merkittävästi. Opintosuunnitelma on suunniteltu siten, että aiempaa koulutusta tai kokemusta ICT-alalta ei välttämättä tarvita.
Opiskelumuoto Monimuotokoulutus. Tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opiskelija voi valita itselleen soveltuvia toteutusmuotoja, kuten lähiopetusta iltaisin (ma – to klo 17.40 – 20.30), intensiivikursseja ja verkko-opintoja. Osa opinnoista voi sijoittua arkisin klo 16.00 - 17.30 ja lauantaisin klo 10 - 16. Useimmista opintojaksoista on valittavissa kaksi erilaista toteutustapaa.
Arviointi
Tutkintovaatimukset

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, pakollinen harjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen Aiemmilla korkeakouluopinnoilla voi hakea korvaavuutta opinnoista. 
Muualla hankittua, aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen perustuvaa osaamista on mahdollisuus osoittaa näytöillä.
Jos opiskelijalla on alan työkokemusta, hän voi suorittaa työharjoittelun (30 op) näytöllä.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteeet Haaga-Heliassa >>

Hakukelpoisuus ja hakeminen Ammattikorkeakoululaki 932/2014 25 §
Jatko-opinnot
Sijoittuminen työelämään Monimuoto-opiskelijat ovat pääsääntöisesti jo työelämässä opintojensa aikana. It-tradenomin opinnoissa syntyvä osaamisen kehittyminen ja korkeakoulututkinto edistävät/varmistavat opiskelijoiden urakehitystä.
Kansainvälistyminen Koulutusohjelman opiskeluun kuuluu monikulttuurisen tiimityön opintojen ohella englannin kielellä toteutettuja opintojaksoja.
Englanninkielisillä verkkototeutuksilla voi olla osallistujia partneriyliopistoista. Tämä edistää osaltaan opiskelijoiden kansainvälistymistä.
Kv-vaihtomahdollisuuksia on tarjolla erittäin runsaasti, joskin aikuiset voivat hyödyntää niitä melko harvoin – sen sijaan aika ajoin on mahdollisuuksia lyhyisiin vierailuihin esimerkiksi kansainvälisissä tietotekniikkatapahtumissa.
Työelämäyhteistyö/ yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Koulutusohjelmassa toteutetaan vuosittain yritysten kanssa yhteisiä seminaareja (tietohallinto) ja opintojaksoilla vierailee säännöllisesti ICT-alan edustajia.
Haaga-Helian opettajien ohella koulutusohjelmassa on elinkeinoelämän kouluttajia.
Opiskelijat työstävät monenlaisia kehityshankkeita yritysten kanssa. Lisäksi Haaga-Helialla on läheinen yhteistyö mm. seuraavien toimijoiden kanssa: TTL ry, Systeemityöyhdistys, Hetky, SFS, FISMA.

 

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman profiili

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelma tarjoaa opiskelijoilleen vahvan ja ajanmukaisen osaamisen, jota tarvitaan ICT-alan vaativissa työtehtävissä. Koulutus merkitsee opiskelijoille oman osaamisen kasvua ja syvenemistä sekä korkeakoulututkinnon tuomaa mahdollisuutta omalla uralla etenemiseen. Opetussuunnitelma on laadittu niin, että se mahdollistaa nopeankin etenemisen opiskelijoille, joilla on ICT-alan työkokemusta ja/tai aiempia alan opintoja. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella varmistetaan, ettei opiskelijan tarvitse opiskella sellaista, jonka jo osaa. Aiempaa osaamista ei kuitenkaan edellytetä: tutkinnon lähtötaso on määritelty siten, että myös esimerkiksi alan vaihtajat pääsevät sujuvasti tietotekniikan opintoihin kiinni.

It-tradenomiksi valmistuvat sijoittuvat ICT-alan tai tietotekniikkaa hyväksikäyttävien organisaatioiden palvelukseen, tehtävänimikkeinä ovat esimerkiksi tietohallinnon kehittäjä, ohjelmistokehittäjä, sovellusasiantuntija, järjestelmäasiantuntija tai it-asiantuntija. Ammattikorkeakoulututkinto tähtääkin asiantuntijatehtäviin, mutta erityisesti aikuisten, jo alalla työssäkäyvien kohdalla tutkinto antaa mahdollisuuden myös päällikkötasoisiin tehtäviin.

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa opiskelu on monimuotoista, se sisältää henkilökohtaisten valintojen mukaisesti perinteistä lähiopetusta pääosin iltaisin, verkkoavusteista opetusta, intensiivikursseja ja erilaisia projektiluonteisia toteutuksia. Opintojaksojen rinnakkaisia toteutuksia on tarjolla sekä syksyisin että keväisin. Pakollisten opintojaksojen ohella koulutusohjelma sisältää mahdollisuuksia henkilökohtaisten kurssivalintojen tekemiseen. Opiskelua tukee vahva opintojen ohjaus, sillä jokaisella opiskelijalla on oma henkilökohtainen ohjaaja koko opintojensa ajan.

Koulutuksen tavoitteet

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoilleen vahva ammatillinen perusosaaminen sekä 1-2 erityisosaamisen aluetta. ICT-opintojen rinnalla opiskelija hankkii hyvän liiketoimintaosaamisen, joka osaltaan edesauttaa ja varmistaa it-tradenomien menestymistä työelämässä. Koulutusohjelma ottaa huomioon kansainvälisen toimintaympäristön vaatimukset. Monikulttuuriset vuorovaikutustaidot auttavat ICT-alan työtehtävissä. Opiskelijat voivat suuntautua tietohallinnon kehittäjiksi tai pk-yrityksen ICT-asiantuntijaksi, myös ohjelmisto- ja järjestelmäkehittäjän suuntautumisopinnot ovat valittavissa.

Ajankohtaiset opintokokonaisuudet, yhteistyö alueen elinkeinoelämän kanssa sekä tutkivan ja kehittävän oppimisen työskentelymuodot varmistavat osaamisen kehittymisen.

Aikuisten monimuotototeutuksessa opintojen kestoon vaikuttavat aiemmat opinnot sekä opiskelijan muuten, myös työssä, hankkima ammatillinen osaaminen. Opiskelu on monimuotoista, opiskelija voi valita erilaisia, itselleen soveltuvia toteutusmuotoja, esimerkiksi iltaopintoja, intensiivikursseja ja verkko-opintoja. Yhteisöllinen oppiminen tapahtuu myös verkossa.

Ammatillinen kasvu

Opiskelu on käytännönläheisempää kuin tietotekniikan alan opiskelu tiedekorkeakouluissa. Käytännönläheisyys toteutuu runsailla harjoituksilla ja jatkuvalla teorian soveltamisella aitoihin työelämän tilanteisiin. Osa harjoitusten työksiannoista on suoraan yrityksiltä.

Opiskelija laatii oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa (HOPS). Suunnitelmassa opiskelija esittää tekemänsä valinnat tarjonnassa olevista vaihtoehtoisista ja vapaasti valittavista opintojaksoista sekä tavoitteellisen aikataulun tutkinnon suorittamiselle. Oma opinto-ohjaaja auttaa ja tukee HOPSin rakentamisessa. Opiskelijalla on vastuu oppimisestaan.

Pakollisten opintojen jälkeen opiskelija erikoistuu valitsemalla yhden vaihtoehtoisista opintokokonaisuuksista. Aikuisten monimuotototeutuksessa tarjotaan Tietohallinnon kehittäjän opintopolkua. Opiskelija osaa hoitaa ICT-hankintaprosessin liiketoiminnan tarpeista lähtien, ymmärtää yrityksen järjestelmien kokonaisuuden, osaa suunnitella järjestelmien yhteentoimivuuden, osaa esitellä ehdotuksensa päättäjille sekä osaa toimia projektin johtoryhmässä. Tietohallinnon kehittäjän ohella opiskelija voi erikoistua pk-yrityksen it-asiantuntijaksi, ohjelmistokehittäjäksi tai järjestelmäasiantuntijaksi.

Lukukausiteemat

Jokainen opiskelija voi suunnitella yksilöllisesti oman etenemismallinsa. Kaikkia pakollisia opintojaksoja tarjotaan valittaviksi sekä syksyisin että keväisin. Lähes kaikkia koulutusohjelmaan kuuluvia pakollisia opintoja voi suorittaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla, joko ns. lähiopetukseen osallistumalla tai virtuaali-, intensiivi- tai projektiluonteisena toteutuksena.

Mikäli opiskelija noudattaa opetussuunnitelman perusaikataulua, etenee opiskelu seuraavien teemojen mukaisesti.

Ensimmäisenä lukuvuonna opiskelija saa valmiudet pientoimiston tietoteknisten ratkaisujen kehittämiseen (Small Office Junior ICT Designer). Opinnoissaan opiskelija keskittyy seuraaviin teemoihin

  • selkeä kokonaiskuva ICT-alasta ja tietotekniikan mahdollisuudet omassa ammatillisessa kehittymisessä
  • ammattietiikka ja ammatillinen kasvu opintojen aikana
  • henkilökohtaiset ICT-valmiudet
  • pientoimiston ICT-toimintojen hoitaminen

Toisen lukuvuoden opinnot valmentavat osaajia liiketoimintaa tukevien ohjelmistojen kehittämiseen (Junior Software Developer). Lukuvuoden opiskelu

  • keskittyy ohjelmistojen kehittämiseen
  • syventää ICT-osaamista opiskelijan valitsemalla osa-alueella
  • vahvistaa liiketoimintaprosessien ymmärtämistä

Kolmantena ja neljäntenä lukuvuonna opiskelija syventää valitsemansa alueen osaamista yhdessä työelämän kanssa, tuloksena kansainvälinen ICT-kehittäjä (Multicultural ICT Developer). Lukuvuosien teemoja ovat

  • opiskelijan valitseman suuntautumisalueen opinnot
  • opinnäytetyö
  • vapaasti valittavat opinnot

Opetussuunnitelma

Opintojen ohjaus ja HOPS >>

Monimuotototeutus - vaihtoehtoja opiskeluun >>

Yhteystiedot >>