Olet täällä

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Ylemmät ammattikorkeakouluohjelmat uudistuvat kevään 2019 hakuun. Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutusohjelma on syksystä 2019 lähtien nimeltään Palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutus.

Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutusohjelma on suunniteltu suoritettavaksi 1,5 - 2,5 vuoden aikana. Koulutusohjelma koostuu

  • kaikille yhteisistä opinnoista 30 op
  • vaihtoehtoisista syventävistä opinnoista 25 op
  • vapaasti valittavista opintojaksoista 5 op sekä
  • opinnäytetyöstä 30 op

Johtajuus –kokonaisuus (15 op) vie johtajuuden ja liiketoiminnan kysymysten pariin. Työelämän kehittämisen menetelmät –kokonaisuus (15 op) luo yleiskuvan työelämän kehittämisestä ja tutkimuksen roolista kehittämisessä.

Vaihtoehtoisia syventäviä opintoja valitaan yhteensä 25 opintopistettä. Syventävistä vaihtoehdoista voi valita myös yksittäisiä opintojaksoja ja sisällyttää ne vapaasti valittaviin opintoihin.

Vapaasti valittavat opinnot (5 op)
Opintoihin sisältyy yhteensä 5 op vapaasti valittavia opintoja. Tarjonta vaihtelee lukukausittain. Tarjolla olevien opintojaksojen sijasta voi ottaa vapaasti valittaviksi opinnoiksi myös vaihtoehtoisia syventäviä opintoja.

Opinnäytetyö (30 op)
Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö on tyypillisesti palveluliiketoiminnan kehittämishanke. Opinnäytetyö nivoutuu kiinteästi oman yrityksen / työpaikan toiminnan kehittämiseen. Opinnäytetyö voi olla tutkimus tai kehittämistehtävä, joka lisää opiskelijan ammattitaitoa ja palvelee työelämän kehittämistarpeita. Opinnäytetyö voi olla uusi tai entistä parempi työtapa, tuote, menetelmä, tapahtuma tai taiteellinen työ. Se saattaa olla myös kehittämissuunnitelma tai alaa eteenpäin vievä selvitys kehittämisehdotuksineen. Opinnäytetyö voi kohdistua yksittäiseen yritykseen ja yrityksen toiminnan kehittämiseen, jonka lisäksi opinnäytetyöllä tulee olla yleistettävissä oleva alaa edistävä kontribuutio (lisäys aiempaan tietoon).

Opiskelijan näkökulmasta opinnäytetyön tekemiseen kuuluu:

  • osallistuminen omalle työlle relevantin / relevanttien yhteisöjen toimintaan
  • osallistuminen opinnäytetyön workshopeihin
  • henkilökohtainen kanssakäyminen työn ohjaajan kanssa
  • opinnäytetyön työstäminen itsenäisesti

Opinnäytetyön työstäminen aloitetaan heti opintojen alussa ja sen eteenpäin vieminen tapahtuu rinnakkain muun opiskelun ohella.

Service Innovation Laboratory - SILAB

Eri alojen osaaminen, kehittäjät, yritykset ja projektit kohtaavat Silabissa. Silabin tavoitteena on tuottaa uutta osaamista, uusia näkökulmia ja palvelukonsepteja sekä mahdollistaa tiedon ja osaamisen siirtyminen asiantuntijalta toiselle sekä toimialalta toiselle.

SILABin tavoitteet

Silab saattaa sinut kontaktiin toisen alan toimijoihin ja ajankohtaisiin aiheisiin. Voit osallistua esimerkiksi muotoilun ajankohtaisiin seminaareihin, aamukahvitilaisuuksiin tai tutustua vaikkapa markkinointialan julkaisuihin. Innovatiivinen vuorovaikutus leijuu ilmassa, kun keskustelet ja vaihdat tietoa ja näkemyksiä toisen alan ammattilaisten kanssa edellä mainituissa tapahtumissa.  Parhaimmillaan vuorovaikutus voi edetä kumppanuushankkeeksi, jossa opinnäytetyösi kehittämiseen osallistuu eri alojen ammattilaisia.