Olet täällä

Sähköinen liiketoiminta

Sähköinen liiketoiminta

Tunnus:   REG3RY016
Laajuus:   5 op
Ajoitus: 1.-4. lukukausi
Kieli:   suomi
OPS: Master-opetussuunnitelma
Opintojakson taso:  syventävät ammattiopinnot, Master
Opintojakson tyyppi:  vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Lähtötasona edellytetään AMK-tutkinnon tietoja ja taitoja.

Oppimistavoitteet
Opintojakson tavoitteena on herättää opiskelijan kiinnostus sähköisen liiketoiminnan eri mahdollisuuksiin ja antaa opiskelijalle eväitä uusien toimintamallien innovointiin ja niiden suunnittelemiseen ja ostamiseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 

 • ymmärtää sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksia
 • osaa määritellä, mitoittaa ja ostaa tarkoituksenmukaisia järjestelmiä
 • hallitsee sähköisen markkinoinnin ja kaupankäynnin oleelliset osat

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään sähköisen liiketoiminnan historiaa, nykyisyyttä ja tulevaisuuden näkymiä yhdessä keskustellen.

Opintojaksolla käsiteltävät asiat ovat

 •     uudet liiketoimintamallit
 •     internet mahdollistajana ja riskinä
 •     verkkosivut ja –kauppa
 •     käytettävyys eri laitteilla
 •     turvallisuus ja yksityisyys
 •     järjestelmäintegrointi
 •     järjestelmien hankinta
 •     sähköinen markkinointi
 •     sosiaalinen media
 •     uudet teknologiat

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla tehdään työelämälähtöinen harjoitus.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)
Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Opetus- ja oppimismenetelmät
Lähiopetus 24 h
Itsenäinen opiskelu 111 h

Vastuuopettajat
Tommi Immonen, Haaga

Oppimateriaalit
tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arvioinnin kohteet ja -kriteerit
Opintojakso arvioidaan asteikolla yhdestä viiteen (1-5).

 

Arvosanat/Kohteet

1

(min 50% tavoitteesta)

3

(min 70% tavoitteesta)

5

(min 90% tavoitteesta)

Tiedot

(Knowledge)

Opiskelija osaa nimetä peruskäsitteet ja yleisimmät lyhenteet. Opiskelija hahmottaa alan tärkeimmät kehityssuunnat. Opiskelija osaa kuvata toimintaa mallien mukaisesti

 

Opiskelija ymmärtää peruskäsitteiden merkityksen. Opiskelija osaa vertailla ilmiöitä historian valossa.

 

 

Opiskelija soveltaa luovasti peruskäsitteitä ja malleja suunnitelmien kuvaamisessa. Opiskelija tulkitsee tulevaisuutta realistisen luovasti.

 

Taidot

(Skills)

Opiskelija osaa kuvata perustyökalut. Opiskelija osaa kuvata perusprosesseja toimintaympäristössä.

 

Opiskelija osaa käyttää muutamaa yleisintä työkalua. Opiskelija osaa suunnitella ja perustella prosessin.

 

Opiskelija osaa yleisimpien työkalujen käytön ja suunnittelee niiden hyödyntämisen pitkän tähtäimen liiketaloudelliseen toimintaan. Opiskelija arvioi ja kehittää liiketoiminnan prosesseja. Opiskelija suunnittelee ja johtaa mitattavaa toimintoa. Opiskelija luo uusia toimintatapoja omalle alalle.

Pätevyys

(Competencies)

Opiskelija osallistuu jonkin verran keskusteluun ja on mukana ryhmän toiminnassa.

 

 

Opiskelija osallistuu aktiivisesti keskusteluun ja ryhmän toimintaan.

 

Opiskelija osallistuu erittäin aktiivisesti keskusteluun ja ryhmän toimintaan sekä tuo keskusteluun rakentavia ajatuksia ja ehdotuksia.

 

 

Arviointiperusteet
Kurssilla tehdään suunnitelma yritykselle, jossa selvitetään sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksien hyödyntämistä kustannustehokkaasti ja luovasti. Tämä ja muut harjoitukset muodostavat 100% arvosanasta.

 

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikilla opintojaksoilla samanlainen. Vastauksia käytetään myös opintojakson kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.