Olet täällä

Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutusohjelma, Helsinki, ylempi amk-tutkinto

Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutusohjelma, Helsinki, ylempi amk-tutkinto

Ylemmät ammattikorkeakouluohjelmat uudistuivat ja Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutusohjelma on syksystä 2019 lähtien nimeltään Palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutus.

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus
Opintojaksoluettelo (OPS 2014)
Opintojaksoluettelo (OPS 2013)
Aikataulu
Opintojen suoritusjärjestys
Uraesimerkkejä
FAQ
Yhteystiedot

Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa

Tutkintonimike:  Restonomi (ylempi AMK), Master of Hospitality Management
Tutkintotaso:  ylempi AMK-tutkinto
Ohjelman laajuus: 90 opintopistettä
Ohjelman kesto:

1,5 - 2,5 vuotta

Opiskelumuoto: 

 

Työn ohessa suoritettava monimuoto-opiskelu. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti kokonaisina päivinä keskimäärin kahtena - kolmena intensiivipäivänä kuukaudessa.

Arviointi:
 

Tutkintovaatimukset:
 

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte. Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen:

Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteisiin >>

Hakukelpoisuus ja hakeminen: 

 

 

 

Ammattikorkeakoululaki 932/2014 25 §

 Jatko-opinnot:

 

 

Yliopistojen ja tiedekorkeakoulujen tohtoriopinnot. Opintojen edellyttämien silta-opintojen määrä riippuu yliopistosta.

Sijoittuminen työelämään

Palveluliiketoiminnan johtamisen ylempi amk-tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa, joten opiskelijat ovat pääsääntöisesti työelämässä opintojensa aikana. Opiskelija saa valmiudet urakehityksensä edistämiseen syventämällä omaa osaamistaan valitsemallaan asiantuntijuusalueella sekä toisaalta laajentamalla liiketoimintaosaamistaan. Ylemmän amk-tutkinnon suorittanut voi toimia palveluliiketoiminnan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä. Tutkinto antaa kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Kansainvälistyminen Koulutusohjelman opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa Haaga-Helian englanninkielisten ylempien amk-tutkintojen kursseja. Haaga-Helia tarjoaa opiskelijalla mahdollisuuden osallistua myös kansainväliseen vaihtoon. Opiskelijan opinnäytetyö ja vaihtoehtoiset opinnot voivat keskittyä organisaation kansainvälistymiseen.
Työelämäyhteistyö / yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Valtaosa koulutusohjelman opiskelijoista työskentelee palveluliiketoiminnan asiantuntija- ja johtamistehtävissä. Yhteistyö opiskelijan työpaikan/taustaorganisaation kanssa on tyypillisesti tiivistä, ja merkittävä osa opintojen aikana toteutettavista kehittämistehtävistä kohdistuu opiskelijan oman työn ja hänen edustamansa organisaation kehittämiseen. Eri organisaatioissa työskentelevien opiskelijoiden verkostoituminen keskenään mahdollistaa kokemusten vaihdon, jota osapuolet voivat jatkaa myös tutkinnon suoritettuaan.

Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutusohjelman profiili

Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutusohjelma on palvelutoimialalle, erityisesti hotelli-, ravintola- ja matkailualaan, keskittyvä työelämälähtöinen koulutusohjelma. Tutkinto on tarkoitettu työelämässä toimiville palvelualojen asiantuntijoille ja esimiehille. Ylempi amk-tutkinto antaa valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativiin työelämän johto-, asiantuntija- ja kehittämistehtäviin. Keskimäärin koulutusohjelmassa opiskelevilla on 10 vuoden työkokemus alalta, mikä luo ainutlaatuisen ympäristön ammattilaisten väliselle kokemusten vaihtamiselle ja uuden tiedon rakentamiselle. Opintojen toteuttamistavassa korostuvat työelämälähtöisyys, yhteisöllisyys ja ammattilaisten välinen vuorovaikutus, innovatiivisuus sekä osaamisen kehittyminen.

Koulutuksen tavoitteet

Yleisiä tavoitteita koulutuksessa ovat

  • työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot palveluliiketoiminnan alueelta
  • tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten
  • valmius alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn
  • valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen
  • työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito sekä
  • kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet.

Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutusohjelman tuottama erityisosaaminen kuvataan osaamisteemoilla, joita ovat

  • ennakointi ja muutos;
  • liiketoiminta palvelualalla;
  • palveluliiketoiminnan johtaminen sekä
  • soveltava tutkimus- ja kehitystyö palvelualalla.

Ammatillinen kasvu

Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutusohjelma on työelämälähtöinen, ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta syventävä, käytännönläheinen ja ammattialaa kehittävä korkeakoulututkinto. Ylempi amk-tutkinto antaa valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativiin työelämän johto-, asiantuntija- ja kehittämistehtäviin. Ammatillinen kasvu tapahtuu sekä substanssiosaamisen kehittymisen että opiskelijan henkilökohtaisten valmiuksien lisääntymisen myötä.

Esimerkkejä >>

Lukukausiteemat

Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutusohjelmalla ei ole yksilöityjä lukukausiteemoja, vaan opinnot rytmitetään kukin opiskelijan omaksi osaamisen kehittymisen poluksi. Koulutusohjelma koostuu kaikille yhteisistä opinnoista, vaihtoehtoisista syventävistä opintojaksoista sekä vapaasti valittavista opintojaksoista. Vapaasti valittavat opinnot opiskelija voi valita sekä vaihtoehtoisten syventävien opintojen tarjonnasta tai vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta. Vapaasti valittavien opintojaksojen määrä ja sisältö vaihtelee.

Opintoihin sisältyvä opinnäytetyö on tyypillisesti palveluliiketoiminnan kehittämishanke, joka lisää opiskelijan ammattitaitoa ja palvelee työelämän kehittämistarpeita. Opinnäytetyön työstäminen aloitetaan heti opintojen alussa ja sen eteenpäin vieminen tapahtuu rinnakkain muun opiskelun ohella.