Olet täällä

Opiskelijan ammatillinen kehittyminen

Opiskelijan ammatillinen kehittyminen

Porvoon yksiköstä valmistuvat tradenomit vievät mukanaan työelämään kompetenssisalkun, joka koostuu meta- ja ammattiosaamisesta. Opiskelijalla on koulutusohjelman ja omien tavoitteidensa pohjalta rakennettu kompetenssisalkku, jota täytetään pääasiassa toimimalla laajoissa tutkimus- ja kehittämisprojekteissa.

Opiskelijan rooli eri hankkeissa on vaativuustasoltaan aina haasteellisempi sitä mukaa kuin opinnot etenevät ja osaamista tulee lisää. Opinnot etenevät ja arvioinnit tehdään omaksumisen, soveltamisen ja kehittämisen osaamistasoilla. Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelija siirtyy vaativampiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Kompetenssisalkkuun kerätään oleellisena osana myös kieliosaamista, ja kielten oppiminen tapahtuu hanketyöskentelyyn integroituen aina, kun se on mahdollista. Tutkimus- ja kehittämishankkeissa korostuvat myynti- ja palveluosaaminen, liiketoiminnan uudistaminen, yrittäjämäinen asenne sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tarvittava metodinen osaaminen. Valmennus- ja esimiestyöskentelyn osaamista opiskelija kerää toimimalla esimiestehtävissä (esim. tiiminjohtaja, projektipäällikkö).

Opiskelija voi henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa mukaisesti hyödyntää Campuksen tarjoamaa mahdollisuutta toimia eri koulutusohjelmien projekteissa ja opintokokonaisuuksissa suomen, ruotsin ja englannin kielellä, mikä laajentaa hänen erikoistumismahdollisuuksiaan.

Ensimmäisen lukuvuoden aikana vahvistetaan opiskelijan kielitaitoa (joko ruotsi tai suomi) liiketalouden perusopintojen ohella. Ammattiopinnoissa on korostetusti mukana myynti ja visuaalinen markkinointi sekä niihin vaikuttava psykologia. Kaksikieliseltä opintopolulta valmistunut tradenomi voi toimia myynnin ja markkinoinnin tehtävissä niin kotimaan kuin Pohjoismaiden markkinoilla.

Under det första läsåret förstärks den studerandes språkkunskaper (antingen finska eller svenska) vid sidan av grundstudierna i företagsekonomi. Av yrkesstudierna är också ungefär hälften på finska och hälften på svenska. I centrum är försäljning och visuell marknadsföring med betoning på psykologi. En tradenom som gått den tvåspråkiga stigen kan arbeta med uppgifter inom försäljning och visuell marknadsföring både i hemlandet och på den nordiska marknaden.