Olet täällä

Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutusohjelma, Porvoo (ennen 1.1.2017 aloittaneet)

Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutusohjelma, Porvoo (ennen 1.1.2017 aloittaneet)

Koulutusohjelma pähkinänkuoressa Koulutusohjelman profiili  │Koulutuksen tavoitteet │ Ammatillinen kasvu  │ Lukukausiteemat Opetussuunnitelma │ Opintojaksokuvaukset │Opintojen suositeltava suoritusjärjestys

Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutusohjelma pähkinänkuoressa

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Tutkintotaso: AMK-tutkinto
Ohjelman laajuus: 210 opintopistettä
Ohjelman kesto: 3,5 vuotta
Opiskelumuoto: Haettavissa päiväohjelmaan
Opetus on projektipohjaista perustuen tutkivaan ja kehittävään oppimiseen.
Arviointi:

Lue tutkintosäännöstä >>
Tutustu arviointiprosessiin >>

Tutkintovaatimukset: Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, työharjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129
Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen: Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteisiin >>
Hakukelpoisuus ja hakeminen:

Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932  §25

Tutustu hakutietoihin www.opintopolku.fi -sivustolla ennen hakua.

Jatko-opinnot:

Ylemmät-amk-tutkinnot Haaga-Heliassa >>
Täydennyskoulutus Haaga-Heliassa >>
Yliopisto-opinnot

Sijoittuminen työelämään

 

Kansainvälistyminen

Opiskelijalla on mahdollisuus kansanväliseen vaihtoon, työharjoitteluun, kansainvälisiin opintomatkoihin sekä kansainvälisiin projekteihin.

Työelämäyhteistyö / yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Jokaisella opiskelijalla on lukukausittain joko pakollinen tai vaihtoehtoinen yrityslähtöinen projekti integroituneena opetukseen.

Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutusohjelman profiili

Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin opintopolun opiskelija kehittyy hyväksi ja kielitaitoiseksi (suomi-ruotsi) myynnin ja visuaalisen markkinoinnin osaajaksi ja palvelun taitajaksi. Hän pystyy omalla alallaan toiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

Tradenomin osaamisalueet

Tradenomeilla on vahva ammattiosaaminen seuraavilla osaamisalueilla:

  • liiketoimintaosaaminen: liiketoiminnan ja  liiketoimintaprosessien rakentaminen, analyysi ja ongelmanratkaisu
  • viestintäosaaminen: ammattimainen viestintä suomeksi ja ruotsiksi ja työväline- ja graafiset ohjelmat, kielet
  • toimintaympäristöosaaminen: taloudellisen, juridisen ja sosiaalisen toimintaympäristön tunteminen, analyysi ja kehittäminen, erityisesti Pohjoismaissa
  • palvelujen tuottamisen ja myynnin osaaminen: käytännön myynti- ja palvelutyö, visuaalisuus, vähittäiskaupan konseptit
  • yhteisöosaaminen: itsensä johtaminen, työpsykologia, johtamisteoriat, verkostot

Näiden osaamisalueiden sekä toimintatavan avulla opiskelijoille kehittyy yleisempiä työelämässä tarvittavia metataitoja, jotka ilmenevät projektiosaamisena, tutkimus- ja kehittämisosaamisena, valmennusosaamisena, arkiluovuutena ja innovaatio-osaamisena.

Koulutuksen tavoitteet

Liiketalouden koulutusohjelmasta myynnin ja visuaalisen markkinoinnin opintopolusta valmistunut tradenomi pystyy toimimaan työelämässä visuaalisen markkinoinnin, myyntityön ja yleisesti liiketalouden asiantuntijatehtävissä ja yrittäjänä.  Tradenomi ymmärtää yritysten ja organisaatioiden toimintaprosesseja ja osaa soveltaa liiketalouden osaamistaan käytännössä. Hän toimii asiakaslähtöisesti, osaa verkottua ja toimia rakentavasti työyhteisön jäsenenä, myös pohjoismaisessa liiketoimintaympäristössä. Tradenomilla on myynti- ja palveluasennetta ja hän osaa yhdistää visuaalisuuden myyntiin. Hänen toimintansa on toimii yrittäjämäistä. Tradenomi osaa toimia työtilanteissa molemmilla kotimaisilla kielillä. Tradenomi osaa myös suunnitella, kehittää, ennakoida, tutkia sekä soveltaa ja arvioida.

Ammatillinen kasvu

Opiskelija kehittää ammatillista osaamistaan ja työelämässä tarvittavia yleisiä metakompetensseja kolmen tason, omaksumisen, soveltamisen ja kehittämisen tason kautta. Toimiessaan projekteissa opiskelijan osaaminen kehittyy integroituen kaikista osaamisalueista ja opintojen edetessä vaativuustaso muuttuu haasteellisemmaksi.

Ammatillisen kasvun kuvio

Lukukausiteemat

1. lukukausi  Visuaalinen markkinointi ja myyntityö tapahtumissa
2. lukukausi  Yritystoiminta ja visuaalisuus
3. lukukausi  Pohjoismainen visuaalinen markkinointi ja myynti
4. lukukausi  Palveluliiketoiminta visuaalisesti
5. lukukausi  Visuaalisen markkinoinnin ja myynnin kehittäminen ja johtaminen

Opetussuunnitelma

Opiskelijan ammatillinen kehittyminen
Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus
Opintojaksoluettelo