Olet täällä

Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma, Helsinki, päivätoteutus ja monimuotototeutus

Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma, Helsinki, päivätoteutus ja monimuotototeutus

Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma pähkinänkuoressa | Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman profiili | Koulutuksen tavoitteet | Ammatillinen kasvu | Lukuvuositeemat | Opetussuunnitelma

Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma pähkinänkuoressa

Kiinnostaako Sinua ura matkailualan asiantuntija-, myynti- tai kehittämistehtävissä tai yrittäjänä?
Kun pohdit hakemista, huomioithan koulutusohjelman opiskeluun liittyvät seuraavat asiat:
- päivätoteutuksessa noin 40 % opinnoista (62 opintopistettä 150 opintopisteestä: erikoistumisalaopinnot ja täydentävät opintojaksot) tapahtuu englanniksi
- monimuotototeutuksessa 10 % opinnoista (15 opintopistettä 150 opintopisteestä: erikoistumisalaopinnot ja täydentävät opintojaksot) tapahtuu englanniksi
- matkailuala on kansainvälinen ja kieliäkin tarvitaan, mutta kyseessä ei ole kielikoulu
- matkailualalla tehdään varteenotettavaa liiketoimintaa, joten haluathan varmasti työskennellä sekä numeroiden että ihmisten parissa
- korkeakouluopinnoissa on paljon kirjoittamista, laskemista ja lukemista

Toteuta unelmasi - opiskele restonomiksi Haagassa restonomikampuksella!

Tutkintonimike: Restonomi (AMK)
Tutkintotaso: AMK-tutkinto
Ohjelman laajuus: 210 opintopistettä
Ohjelman kesto: 3,5 vuotta
Opiskelumuoto: Haettavissa sekä päivä- että monimuoto-ohjelmaan
Arviointi:
Tutkintovaatimukset:

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, pakollinen harjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen: Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteisiin >>
Hakukelpoisuus ja hakeminen:

Ammattikorkeakoululaki 932/2014 25 §

 
Jatko-opinnot:
Sijoittuminen työelämään

Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelmasta valmistuvan restonomin työpaikat voivat löytyä mm. seuraavien toimijoiden parista: kaupunkien ja alueiden julkiset matkailutoimijat, matkailukeskukset, matkatoimistot ja matkanjärjestäjät, kongressi- ja messujärjestäjät, liikennepalvelut, ohjelmapalveluyritykset ja tapahtumanjärjestäjät, käyntikohteet ja nähtävyydet.

Työelämään sijoittumista edistävät muun muassa työharjoittelut, yrityksille tehtävät opinnäytetyöt sekä koulutusohjelman vahvat yritysyhteydet.

Kansainvälistyminen

Opiskelijalla sisältyy opintoihin kansainvälistymistä tukevia kielten ja kulttuuriosaamisen opintoja. Nämä sisältävät toisen kotimaisen kielen ja englannin lisäksi vähintään yhden vieraan kielen opintoja.

Hän opiskelee kansainvälisessä ja monikulttuurisessa korkeakouluyhteisössä. Koulutusohjelma järjestää opetusta yhteistyössä ulkomaisten korkeakoulujen kanssa ja toimii aktiivisesti useissa kansainvälisissä järjestöissä kuten MPI (Meeting Professionals International) ja SKÅL (Matkailualan ammattilaisten ja esimiesten verkosto).

Opiskelijalla on mahdollisuus hakea vaihtoon Eurooppaan, Aasiaan ja Etelä- tai Pohjois-Amerikkaan. Opiskelijan kansainvälisyysopintoihin voivat kuulua vaihto-opiskelun lisäksi esimerkiksi kaksoistutkinnon suorittaminen Itävallan Kremsissä ja harjoittelut ulkomailla tai ilmailualan Aviation Management-sertifikaatin suorittaminen Saksan Bad Honnefissa. Koulutusohjelman päivätoteutuksen opinnoissa pyritään järjestämään myös opintomatkoja ulkomaille. Kv-vaihdon suositeltu ajankohta päiväopiskelijoille on 2. vuoden kevätlukukausi ja monimuoto-opiskelijoille 2. tai 3. vuoden syyslukukausi.

Työelämäyhteistyö / yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opinnot kytkeytyvät vahvasti työelämään, ja niissä yhdistetään teoriaa sekä käytäntöä. Työelämälähtöisyys antaa opiskelijalle vahvan ja realistisen näkemyksen matkailun toimialasta sekä hyvän perustan uralla etenemiseen.

Tutkiminen, kehittäminen ja innovointi ovat osa oppimista työelämän kanssa. Ne harjaannuttavat opiskelijaa myös tiedon kriittiseen hakemiseen, analysointiin ja soveltamiseen käytännön tilanteissa. Työelämäyhteistyön muotoja ovat esimerkiksi yritysluennot, caseharjoitukset, yritysvierailut, toimeksiannot, harjoittelut, hankkeistetut opinnäytetyöt.

Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman profiili

Matkailun liikkeenjohdon koulutus profiloituu vaativien ja monipuolisten liikkeenjohdollisten kompetenssien tuottamiseen alati muuttuvalla ja kehittyvällä matkailualalla. Vahvasti työelämälähtöisen, osaamisperustaisen opetussuunnitelman keskiössä on opiskelija, joka haluaa kehittyä matkailualan ammattilaiseksi.

Erikoistumisalaopinnot profiloivat Matkailun liikkeenjohdon koulutuksen opiskelijat alansa huippuosaajiksi.  Ne tuottavat opiskelijalle tärkeimmät ammatilliset ja liikkeenjohdolliset osaamiset, luoden restonomin ammatillisen profiilin. Erikoistumisalaopintojen laajuus on 45 opintopistettä koko tutkinnon 210 opintopisteestä ja ne alkavat koulutuksen alussa. Erikoistumista täydentävät muut opintojaksot, jotka ovat osittain myös toimialarajat ylittäviä.

Matkailun liikkeenjohdon koulutuksen kärkenä on työllistyminen. Opetussuunnitelma kytkee työelämän vahvasti osaksi opintoja, tähdäten valmistuvien restonomien työllistymiseen. Kaikki opetussuunnitelman opintojaksot on suunniteltu työelämälähtöisesti, ja työelämä on konkreettisesti mukana opintojaksoissa muun muassa yritystoimeksiantojen, työharjoittelujen ja vierailijoiden muodossa.

Tutustu yksityiskohtaisemmin Haagan toimipisteen oppimisympäristöön sekä koulutusohjelmasta valmistuneiden uraesimerkkeihin.

Koulutuksen tavoitteet

Matkailun liikkeenjohdon koulutuksessa opiskelija oppii erityisesti, miten matkailualalla tehdään kannattavaa liiketoimintaa ja miten toimitaan asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti. Matkailun liikkeenjohdon koulutuksesta valmistuvat restonomit työskentelevät matkailualalla ensisijaisesti asiantuntija-, myynti- ja kehittämistehtävissä sekä esimiehinä tai yrittäjinä. Työpaikat voivat löytyä mm. seuraavien toimijoiden parista: kaupunkien ja alueiden julkiset matkailutoimijat, matkailukeskukset, matkatoimistot ja matkanjärjestäjät, kongressi- ja messujärjestäjät, liikennepalvelut, ohjelmapalveluyritykset ja tapahtumanjärjestäjät, käyntikohteet ja nähtävyydet.

Ammatillinen kasvu

Matkailun liikkeenjohdon koulutuksen keskeisen sisällön muodostavat erikoistumisalaopinnot (45 op), joissa opiskelija keskittyy tärkeimpien ammattiosaamisten saavuttamiseen ja ammatillisen profiilin omaksumiseen. Erikoistumisalaopintojaksojen lisäksi opinnot sisältävät täydentäviä opintojaksoja muun muassa markkinoinnista, myynnistä, laskentatoimesta, johtamisesta ja viestinnästä. Päivätoteutuksessa erikoistumisalaopinnot sisältävät viisi opintojaksoa, jotka ovat yhdeksän opintopisteen suuruisia. Monimuotototeutuksessa opintojaksoja on neljä (5 op, 10 op ja kaksi 15 op opintojaksoja).

Matkailun liikkeenjohdon koulutuksen erikoistumisalat päivätoteutuksessa ovat Competitive Tourism Destinations ja Developing Transportation, Travel Agency and Event Management Business.

Competitive Tourism Destinations -erikoistumisalan opintojaksot (45 op):

 • Johdanto matkailuun liiketoimintana (9 op)
 • Travel and Tourism Business at a Destination (9 op)
 • Travel and Tourism Business Operations: Transportation, Travel Agency and Event Management Business (9 op)
 • Crafting Travel and Tourism Experience Products (9 op)
 • Strategic Alliances at the Destination Level (9 op).

Competitive Tourism Destinations -erikoistumisalassa tarkastellaan matkailukohteita Suomessa ja ulkomailla. Valmistunut restonomi ymmärtää kestävän kehityksen ja kansainvälisen toimintaympäristön vaatimukset matkailukohteissa ja hän osaa tuottaa asiakaslähtöisiä, elämyksellisiä ja vastuullisia matkailutuotteita. Hän osaa myös kehittää matkailukohdetta sen edellytysten mukaisesti ja hyödyntää oleelliset markkinointi- ja myyntiverkostot sekä kehittämistoimenpiteitä matkailukohteen kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Developing Transportation, Travel Agency and Event Management Business
-erikoistumisalan opintojaksot (45 op):

 • Johdanto matkailuun liiketoimintana (9 op)
 • Travel and Tourism Business Operations: Transportation, Travel Agency and Event Management Business (9 op)
 • Travel and Tourism Business at a Destination (9 op)
 • New Travel and Tourism Business Operations: Transportation, Travel Agency and Event Management Business (9 op)
 • Strategic Management of Travel and Tourism Business Operations:
  Transportation, Travel Agency and Event Management Business (9 op).

Developing Transportation, Travel Agency and Event Management Business
-erikoistumisalassa alaa tarkastellaan globaalisti yrityksen näkökulmasta. Valmistunut restonomi ymmärtää alan yritysten toimintaympäristön ja verkoston ja sisäistää alaan vaikuttavat trendit ja osaa uudistaa palvelutuotteita kannattavasti. Hän myös ymmärtää asiakascasen strategisen merkityksen yritykselle ja asiakkaalle. Hän osaa toimia myyntiorientoituneesti sekä hyödyntää erilaisia digitaalisia ratkaisuja koko liiketoiminnan arvoketjussa. Lisäksi hän osaa johtaa asiakascasen (esim. tapahtuma) projektina ja verkostoitua muuttuvassa toimintaympäristössä.

Matkailun liikkeenjohdon koulutuksen monimuototeutuksessa erikoistumisala on suoraan Digitaalinen matkailumaailma (45 op), joten opiskelija ei tee opintojensa aikana erillistä erikoistumisalavalintaa. Opinnoissa keskitytään aluksi matkailuun globaalina liiketoimintana ja asiakkaan polkuun. Lisäksi opiskellaan matkailun tehokasta verkkomyyntiä ja sähköisen liiketoiminnan johtamista.

Digitaalinen matkailumaailma -erikoistumisalan opintojaksot (45 op):

 • Matkailu globaalina teollisuutena (5 op)
 • Asiakkaan polku matkailussa (10 op)
 • Matkailun tehokas verkkomyyjä (15 op)
 • Matkailun sähköisen liiketoiminnan johtaminen (15 op)

Lukuvuositeemat

Erikoistumisalaopintojen kokonaislaajuus on 45 opintopistettä. Ensimmäisenä lukuvuotena kaikki päivätoteutuksen opiskelijat opiskelevat 27 opintopisteen laajuudelta samat erikoistumisalaopintojaksot. He aloittavat Johdanto matkailuun liiketoimintana (9 op) opintojaksolla. Sitten he suorittavat seuraavat opintojaksot: Travel and Tourism Business at a Destination (9 op) ja Travel and Tourism Business Operations: Transportation, Travel Agency and Event Management Business (9 op). Tämän jälkeen opiskelijat pyrkivät koulutuksen sisäisessä haussa jatkamaan toiseen kahdesta erikoistumisalasta suorittaakseen loput 18 opintopistettä (9 op 2. lukuvuotena ja 9 op 3. lukuvuotena).

Monimuotototeutuksen opinnoissa keskitytään aluksi matkailuun globaalina liiketoimintana ja asiakkaan polkuun. Lisäksi opiskellaan matkailun tehokasta verkkomyyntiä ja sähköisen liiketoiminnan johtamista. Opintojen alussa painopiste on opiskelijan perusammattitaidon kehittämisessä, jota tukee myös työharjoittelu. Toisena ja kolmantena vuotena opinnot keskittyvät liiketoiminnallisiin aihealueisiin. Lisäksi opiskelija oppii käytännön esimiestaitoja. Opiskelija kytkee ja soveltaa opintojen aikana oppimaansa työharjoitteluihin, joko ammatti- tai erikoistumisalalla.

Opetussuunnitelma

Elokuussa 2015 tai sen jälkeen alkanut koulutus (opetussuunnitelma 2015)
Opiskelijan ammatillinen kehittyminen (opetussuunnitelma 2015) >>
Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus (opetussuunnitelma 2015) >>
Opintojaksoluettelo (opetussuunnitelma 2015) >>
Opintojen suoritusjärjestys (opetussuunnitelma 2015) >>
 

Vanhat opetussuunnitelmat >>

Yhteystiedot >>

 

 

 

Hosco

 

Haaga-Helia is a proud member of HOSCO, where top hospitality companies, schools and students from all over the world meet and interact.

 

Haaga-Helia is a founding member of Hotel Schools of Distinction, an Exclusive Global Alliance of the Best Hospitality Schools. Hotel Schools of Distinction is a connection to hospitality leaders that ensures students have a competitive advantage in a challenging industry.

Haaga-Helian matkailukoulutus tekee työharjoitteluyhteistyötä Aurinkorannikon matkaopaskoulun kanssa.​