Olet täällä

Matkailun koulutusohjelma, Porvoo (ennen 1.1.2017 aloittaneet)

Matkailun koulutusohjelma, Porvoo (ennen 1.1.2017 aloittaneet)

Koulutusohjelma pähkinänkuoressaKoulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteetAmmatillinen kasvu LukukausiteematOpetussuunnitelma │Opintojaksokuvaukset OPS2014K  │Opintojaksokuvaukset OPS2014sMYOpintojaksokuvaukset OPS2014sTK │ Opintojen suositeltava suoritusjärjestys

Matkailun koulutusohjelma pähkinänkuoressa

Tutkintonimike: Restonomi (AMK)
Tutkintotaso: AMK-tutkinto
Ohjelman laajuus: 210 opintopistettä
Ohjelman kesto: 3,5 vuotta
Opiskelumuoto: Haettavissa päiväohjelmaan
Arviointi:

Lue tutkintosäännöstä >>
Tutustu arviointiprosessiin >>

Tutkintovaatimukset: Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, työharjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129
Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen: Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteisiin >>
Hakukelpoisuus ja hakeminen:

Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932  §25

Jatko-opinnot:

Ylemmät-amk-tutkinnot Haaga-Heliassa >>
Täydennyskoulutus Haaga-Heliassa >>
Yliopisto-opinnot

Sijoittuminen työelämään

Matkailun koulutusohjelmasta valmistuvalla restonomilla on valmiudet toimia matkailualan myynti- ja asiantuntijatehtävissä. Tulevia työpaikkoja ovat mm. liikenneyhtiöt, lentokentät, matkatoimistot, matkailun myynti- ja markkinointiorganisaatiot, majoitus- ja ravitsemisala tai ohjelmapalveluala.

Opintojen aikana opiskelijat osallistuvat projekteihin, jotka tehdään yhdessä matkailualan yritysten ja organisaatioiden kanssa. Lisäksi työharjoittelu ja opinnäytetyö antavat mahdollisuuden verkostoitua matkailualan toimijoiden kanssa.

Kansainvälistyminen

Opintojen aikana tehtäviin projekteihin kuuluu kansainvälinen osuus esim. opintomatka. Opintomatkalla tutkitaan matkailualan ilmiöitä aina toimeksiannon teeman mukaisesti.

Kansainvälinen opiskelijavaihto ja ulkomainen työharjoittelu antavat mahdollisuuden tutustua syvemmin kohdemaahan ja sen kulttuuriin.

Porvoo Campus on kansainvälinen. Campuksella opetus tapahtuu suomen lisäksi englanniksi ja ruotsiksi. Matkailun koulutusohjelman kielten opinnot sisältävät äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, englannin ja toisen vieraan kielen opintoja. Kielten opinnoissa painotetaan kirjallisen viestinnän lisäksi matkailualalla tärkeää suullista kielitaitoa. Opiskelijan tutkintoon kuuluu matkailualan opintoja myös muulla kuin suomen kielellä.

Työelämäyhteistyö / yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Matkailun koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu tutkivaan ja kehittävään oppimiseen ja lukukausiprojekteihin, joiden toimeksiannot tulevat yrityksiltä. Lukukauden työ suunnitellaan yhteiseksi kokonaisuudeksi, jossa opintojaksot linkitetään työelämälähtöiseen projektiin.

Matkailun koulutusohjelman profiili

Matkailun koulutusohjelman opinnot toteutetaan Porvoo Campuksella. Koulutusohjelmassa pedagoginen lähestymis- ja toimintatapa perustuu tutkivaan ja kehittävään oppimiseen. Tämä toimintatapa ilmenee oppimisprojekteissa, jotka tehdään yhdessä yritysten, opettajatiimien ja opiskelijatiimien kanssa. Tällä tavoin saavutetaan työelämässä tarvittavia metataitoja: projektiosaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista, valmennusosaamista, arkiluovuutta ja innovaatio-osaamista.

Restonomin osaamisalueet

 • Matkailun viestintäosaaminen: ammattimainen viestintä, kielet ja työvälineohjelmat
 • Matkailun toimintaympäristöosaaminen: taloudellinen, juridinen ja sosiaalinen toimintaympäristö globaalissa kontekstissa
 • Matkailupalvelujen tuottamisen ja myynnin osaaminen: käytännön myyntityö, asiakkuuksien hallinta ja palveluiden tuottaminen, hyvinvointipalveluiden tuottaminen ja alan yrittäjyyden perustaidot sekä kehittäminen
 • Yhteisöosaaminen: itsensä johtaminen, työyhteisöissä ja verkostoissa toimiminen, johtaminen, kehittäminen
 • Matkailun liiketoiminnan ja yrittäjyyden osaaminen: yritysten ja organisaatioiden toiminta, kannattavan liiketoiminnan rakentaminen ja kehittäminen

Koulutuksen tavoitteet

Matkailun koulutusohjelmasta valmistuneella restonomilla on laajaa palvelutoiminnan ja liiketoiminnan osaamista. Opiskelijalla on näkemys matkailualasta kansainvälisenä liiketoimintana, ja hän osaa toimia matkailualan asiakaspalvelutilanteissa kahdella kotimaisella ja kahdella vieraalla kielellä. Opiskelija osaa tarkastella toimintaympäristöään kokonaisvaltaisesti, tehdä itsenäisiä päätöksiä ja toimia työryhmän jäsenenä rakentavasti. Hän pystyy toimimaan palvelutilanteissa asiakaslähtöisesti. Opiskelija osaa käyttää oman toimialansa varausjärjestelmiä ja muita alan sovelluksia. Hän tunteen oman alansa keskeisimmät prosessit, osaa arvioida niitä ja osallistua niiden kehittämistyöhön.

Koulutusohjelman ammatillisten opintojen painopistealueina ovat

 • Matkailupalvelujen myynti ja asiakasosaaminen
 • Hyvinvointimatkailupalvelujen tuottaminen ja kehittäminen

ja syksystä 2014

 • Tapahtumapalveluiden kehittäminen
  • antaa valmiudet tuottaa ja kehittää elämyksiä matkailijoille liittyen ohjelmapalveluihin, tapahtumiin ja ruokaan
 • Myyntipalveluiden kehittäminen
  • antaa valmiudet kehittää ja myydä vapaa-ajan ja liikematkailijoille laadukkaita ja kannattavia matkailupalveluja.

Ammatillinen kasvu

Opiskelija kehittää ammatillista osaamistaan ja työelämässä tarvittavia yleisiä metakompetensseja kolmen tason, omaksumisen, soveltamisen ja kehittämisen tason kautta. Toimiessaan projekteissa opiskelijan osaaminen kehittyy integroituen kaikista osaamisalueista ja opintojen edetessä vaativuustaso muuttuu haasteellisemmaksi.

Lukukausiteemat

1. lukukausi  Perusopinnot, omaksuminen
2. lukukausi  Perusopinnot, omaksuminen
3. lukukausi  Ammatilliset uuntautumisopinnot, soveltaminen
4. lukukausi  Ammatilliset suuntatumisopinnot, soveltaminen
5. lukukausi  Soveltavat ammattiopinnot, kehittäminen

Opetussuunnitelma

Opiskelijan ammatillinen kehittyminen
Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus
Opintojaksoluettelo OPS2014K
Opintojaksoluettelo OPS2014sMY
Opintojaksoluettelo OPS2014sTK