Olet täällä

Liikunta-alan toimintaympäristöjen major opinnot 30 op

Liikunta-alan toimintaympäristöjen major opinnot 30 op

Kilpa- ja huippu-urheilun major opinnot (15 op) 
 

1-2

3

4-5

Urheilijalähtöinen Valmennus 5 op

Valmennuksen filosofia

Opiskelija osaa kuvata erilaisia valmennusfilosofioita.

Opiskelija luo oman toimintamallin valmennukseen

Opiskelijan valmennuksen toimintamalli tukee nuorten urheilijoiden kasvua ja kehitystä

Tavotteiden asettelu

Opiskelija erottaa toisistaan tulos-, suoritus- ja prosessitavoitteet.

 

Opiskelija toimii valmennustilanteissa pääosin prosessitavoitteita asettaen.

Opiskelija ohjaa urheilijaa prosessitavoitteiden asetteluun.

Urheilijalähtöinen valmennus (koettu pätevyys, autonomia, yhteenkuuluvuus)

Opiskelija antaa urheilijoille palautetta satunnaisesti ja perustelu on vähäistä.

 

 

Opiskelija osaa kuvata itsearvioinnin ja itseohjautuvuuden peruskäsitteet ja perusteet.

 

 

 

Opiskelija osaa kuvata yhteenkuuluvuuden rakentamisen peruselementtejä.

 

 

Opiskelija antaa jatkuvaa ja perusteltua palautetta tavoitteiden (minkä tavoitteiden? suoritus vai prosessi?) edistymisestä.

 

 

Opiskelija tunnistaa urheilijoiden vahvuudet ja heikkoudet itsearvioinnissa ja itseohjautuvuudessa.

 

 

 

Opiskelija osaa arvioida urheilijaryhmän yhteenkuuluvuuden haasteita ja onnistumisia. 

 

Opiskelija pystyy määrittelemään keinoja urheilijan edelleen kehittämiseksi ja muokkaamaan suunnitelmia yksilön tarpeiden mukaan.

 

Opiskelija ohjaa urheilijoita itse- ja vertaisarviointiin ja tukee urheilijoiden itseohjautuvuutta valmennustilanteissa.

 

 

 

Opiskelija rakentaa valmennustilanteet niin, että ne tukevat urheilijoiden yhteenkuuluvuutta.

Vammaisurheilu

(= paraurheilu)

Opiskelija tuntee vammaisurheilu (parauheilu) -käsitten ja tietää joitakin sen toimijoita ja urheilijoita.

 

 

 

Opiskelija tiedostaa, että vammaisurheiluun liittyy sovelluksia liikuntavälineissä, säännöissä, liikuntapaikoissa ja oheispalveluissa. (tapahtumassa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiskelija tietää tärkeimpiä vammaisurheilun (paraurheilun) toimijoita ja on tietoinen luokittelun keskeisisä perusteista.

 

 

 

 

 

Opiskelija osaa toimia hyvin vammaisurheilussa esiintyvin apuvälineiden, urheilupaikkojen, sääntösovellusten ja oheispaleluiden maailmassa. (tapahtumassa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiskelija tietää hyvin vammaisuheilun (paraurheilun) kotimaisia ja kansainvälisiä toimijoita ja toimintajärjestelmiä sekä tuntee luokittelun perusteita hyvin. Opiskelija tunnistaa urheilussa vallitsevan integraatiokehityksen.

 

 

 

 

Opiskelija osaa arvioida ja kehittää vammaisurheilutapahtumia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terve urheilija 5 op

Terve urheilija/Urheilijan elämänhallinta

Opiskelija ymmärtää Terve urheilija -kokonaisuuden ja elämänhallintataitojen merkityksen osana kokonaisvaltaista valmennusta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiskelija ottaa huomioon terve urheilija -näkökulmat ja elämänhallintataidot toimiessaan urheilijoiden kanssa.

 

 

 

 

 

 

 

Opiskelija pystyy huomioimaan urheilijan yksilölliset terveyteen liittyvät tarpeet ja kehittämiskohteet valmennussuunnitelmassa ja -toteutuksessa sekä reagoimaan muuttuviin tilanteisiin valmennuksen aikana.

 

Englanti

Opiskelija on omaksunut jonkin verran eri toimintaympäristöjen erityissanastoa. Suullisen ja kirjallisen ilmaisun sanavarasto on kokonaisuudessaan suppeahko ja rakenteissa on englannille epätyypillisiä piirteitä.

Opiskelija on omaksunut kohtalaisen laajasti eri toimintaympäristöjen erityissanastoa. Suullisen ja kirjallisen ilmaisun sanavarasto on kokonaisuudessaan hyvä ja rakenteet ovat enimmäkseen englannille tyypillisiä.

Opiskelija on omaksunut laajasti eri toimintaympäristöjen erityissanastoa. Suullisen ja kirjallisen ilmaisun sanavarasto on kokonaisuudessaan erittäin hyvä ja rakenteet ovat englannille tyypillisiä

Urheiljan harjoittelu ja testaus 5 op

Vuorovaikutus

Opiskelija käyttää vuorovaikutteisia menetelmiä valmennustilanteen toteutuksessa.

 

 

 

Opiskelija käyttää valmennustilanteen toteutuksessa tavoitteellisesti erilaisia vuorovaikutteisia menetelmiä.

Opiskelija käyttää valmennustilanteen toteutuksessa tavoitteellisesti erilaisia vuorovaikutteisia menetelmiä ja osaa perustella valintojaan urheilijan näkökulmasta.

Valmentajan toiminta

Opiskelija tietää valmentajan toiminnan keskeiset periaatteet

Opiskelija osaa määritellä urheilijoille harjoituksen tavoitteet ja antaa olennaista ja ymmärrettävää palautetta urheilijoille

Opiskelijan tavoitteen määrittely on urheilijalähtöistä ja harjoituksen toteutuksen jälkeen käydään reflektio. 

Harjoittelun sisältö

Harjoittelun sisältö, menetelmät kehittävät urheilijoita jossakin määrin.

Opiskelija ottaa sisällön toteutuksessa huomioon harjoitusolosuhteet ja toteutus on looginen ja järkevä. Urheilijan kehittymistä on havaittavissa.

Opiskelija huomioi harjoittelun sisällössä lajianalyysin ja urheilijan yksilöllisyyden (eriyttäminen).

Projektin hallinta

Opiskelija dokumentoi projektin asiallisesti. Dokumentointi antaa ammattimaisen kuvan toiminnasta.

Opiskelijan vuorovaikutus projektin aikana on kaikkien toimijoiden suuntaan aktiivista, rakentavaa ja luottamusta herättävää.

 

Kunto- ja terveysliikunnan major opinnot (15 op)

1-2

3

4-5

Kannattava hyvinvointipalvelu

Opiskelija osaa arvioida yksittäisen hyvinvointipalvelun tarvitseman työmäärän ja hinnoitella sen. (hinnoittelutyökalua apuna käyttäen)

 

Opiskelija osaa tuotteistaa hyvinvointipalvelun ja arvioida sen kannattavuutta.

Opiskelija osaa arvioida, toteuttaa ja perustella asiakaslähtöisesti kokonaisvaltaisen hyvinvointipalvelun.

Vuorovaikutustaidot

 

Opiskelija osaa määritellä, miten asiakaskeskeinen vuorovaikutussuhde rakentuu, mutta opiskelijan omassa työskentelyssä painottuu ohjaajakeskeinen vuorovaikutus. 

 

Opiskelijan vuorovaikutuskäyttäytyminen on eettisesti kestävällä pohjalla.

 

 

 

Opiskelija osaa rakentaa asiakkaan kanssa yhteisen tavoitteen/ asiakassuhteen asiakasta kuunnellen ja hänen lähtökohdistaan käsin. (osaa neuvotella ja esitellä erilaisia vaihtoehtoja)

 

Vuorovaikutuskäyttäytyminen on toista kunnioittavaa ja arvostavaa.

 

 

Opiskelija osaa käyttää dialogitaitoja luottamuksellisen asiakassuhteen rakentamiseksi ja osaa vaikeissakin tilanteissa etsiä ratkaisua asiakasta kuunnellen.

 

Opiskelija osaa arvioida ja ohjata omaa vuorovaikutuskäyttäytymistään tilanteen mukaan. Esim. opiskelija pystyy käyttämään monipuolisesti hyväkseen oppimiaan ensikohtaamisen työkaluja.

 

Digitaaliset työkalut

Opiskelija on tutustunut monipuolisesti digitaalisten palvelujen tarjontaan ja pystyy valitsemaan kohderyhmälle sopivan mallin. Opiskelija osaa hyödyntää etäohjaustyökaluja asiakastyössään.

 

Liikunta- ja hyvinvointikäyttäytymistä tukeva toiminta
Opiskelija osaa testata ohjatusti asiakkaan kestävyys-, liikkuvuus-, koordinaatio- ja lihaskunnon ominaisuuksia.

 

Opiskelija osaa suunnitella liikuntaohjelman, joka täyttää terveysliikunnan vaatimukset.

 

 

 

Opiskelija tietää ohjauksen ja ohjelmoinnin perustyökaluja ja käyttää niitä ohjatusti.

Opiskelija osaa testata asiakkaan kestävyys-, liikkuvuus-, koordinaatio- ja lihaskunnon ominaisuuksia asiakkaan tarpeen mukaan.

 

Opiskelija osaa toteuttaa ja arvioida liikuntaohjelman vaikuttavuutta asiakkaan hyvinvoinnin kannalta.

 

 

 

 

 

Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti ja suunnitelmallisesti ohjauksen ja ohjelmoinnin perustyökaluja.

 

 

 

Opiskelija osaa testata ja arvioida tulosten käytettävyyttä asiakkaan näkökulmasta ja lisäksi osaa hyödyntää tuloksia asiakkaan liikunnan laadun kehittämiseksi.

 

Opiskelija tekee itsestään tarpeettoman asiakkaalle” Opiskelija työskentelee päämäärätietoisesti asiakkaan omaehtoista liikuntakäyttäytymisen muutosta tukien.

 

Opiskelija käyttää ohjauksen ja ohjelmoinnin perustyökaluja suunnitelmallisesti asiakkaan tarpeen mukaan ja osallistaa asiakkaansa arviointiin.

Teoriaa soveltava hyvinvointivalmentaja

Opiskelija osaa etsiä valitsemastaan aihepiiristä luotettavaa pohjatietoa/ taustoittaa valitsemaansa aihepiiriä näyttöön perustuvalla tiedolla. Opiskelija osaa erottaa tutkitun tiedon kokemustiedosta.

 

 

 

Opiskelija osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa käytäntöön ja osaa kertoa, miten hän on sitä hyödyntänyt.

 

 

 

 

Opiskelija hyödyntää näyttöön perustuvaa vertailevaa tietoa käytännön toiminnan kehittämisessä ja analysoinnissa.

 

 

 

 

Englanti

Opiskelija on omaksunut jonkin verran eri toimintaympäristöjen erityissanastoa. Suullisen ja kirjallisen ilmaisun sanavarasto on kokonaisuudessaan suppeahko ja rakenteissa on englannille epätyypillisiä piirteitä.

 

Opiskelija on omaksunut kohtalaisen laajasti eri toimintaympäristöjen erityissanastoa. Suullisen ja kirjallisen ilmaisun sanavarasto on kokonaisuudessaan hyvä ja rakenteet ovat enimmäkseen englannille tyypillisiä.

 

Opiskelija on omaksunut laajasti eri toimintaympäristöjen erityissanastoa. Suullisen ja kirjallisen ilmaisun sanavarasto on kokonaisuudessaan erittäin hyvä ja rakenteet ovat englannille tyypillisiä

Soveltava liikunta

Opiskelija osaa ottaa huomioon liikunnan eri kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden ominaisuuksia suunnitellessaan ja toteuttaessaan liikuntaa.

 

Opiskelija osaa (ja haluaa) järjestää liikuntaa erilaisille ihmisille myös yhdessä (integroidusti / inklusiivisesti) aina kun se on mahdollista ja järkevää.

 

Opiskelija pystyy luovuuden kautta tuomaan liikunnan soveltamiseen uusia ideoita ja toimintaelementtejä.

 

 

Liikuntapalvelujen major opinnot (15 op)

 

1-2

3

4-5

Asiakas- ymmärrys Opiskelija ymmärtää käyttäjälähtöisyyden käsitteenä.

 

Opiskelija osaa toimia käyttäjälähtöisesti projektin suunnitteluvaiheessa.

 

Opiskelija osaa toimia projektin eri vaiheissa käyttäjälähtöisesti ja täyttää kohderyhmän tarpeet hyvin.

Markkinointi, viestintä ja brändääminen

Opiskelija osaa suunnitella kattavan markkinointi- ja viestintäsuunnitelman.

 

 

Opiskelija osaa suunnitella ja viedä käytäntöön markkinointi- ja viestintäsuunnitelman  monipuolisesti eri kanavia hyödyntäen sekä erottautuu brändäämisen avulla.

 

Opiskelija vie markkinointi- ja viestintäsuunnitelman  käytäntöön hyödyntäen monipuolisesti eri kanavia, tuottaa kohdennettua sisältöä sekä seuraa ja mittaa markkinoinnin vaikuttavuutta.

Resurssienhallinta

Opiskelija osaa ohjatusti laatia talousarvion ja/tai resurssisuunnitelman.

 

Opiskelija osaa ohjatusti toteuttaa talouden ja/tai resurssien käytön seurantaa.

Opiskelija osaa toteuttaa talous- ja resurssisuunnittelun.

Lainsäädäntö

Opiskelija osaa ottaa vallitsevan lainsäädännön (luvat, ilmoitukset, turvallisuus) huomioon projektin suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Esteettömyys

Opiskelija osaa suunnitella projektin esteettömyyden näkökulman huomioiden.

Kestävä kehitys

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa projektin kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Asiakaspalaute

Opiskelija osaa kerätä asiakaspalautetta useasta eri lähteestä.

 

Opiskelija osaa analysoida kerätyn asiakaspalautteen ja tehdä siitä yhteenvedon.

 

Opiskelija osaa tehdä tarkoituksenmukaisia kehittämisehdotuksia kerättyyn tietoon perustuen.

Englanti

Opiskelija on omaksunut jonkin verran eri toimintaympäristöjen erityissanastoa. Suullisen ja kirjallisen ilmaisun sanavarasto on kokonaisuudessaan suppeahko ja rakenteissa on englannille epätyypillisiä piirteitä.

 

Opiskelija on omaksunut kohtalaisen laajasti eri toimintaympäristöjen erityissanastoa. Suullisen ja kirjallisen ilmaisun sanavarasto on kokonaisuudessaan hyvä ja rakenteet ovat enimmäkseen englannille tyypillisiä.

 

Opiskelija on omaksunut laajasti eri toimintaympäristöjen erityissanastoa. Suullisen ja kirjallisen ilmaisun sanavarasto on kokonaisuudessaan erittäin hyvä ja rakenteet ovat englannille tyypillisiä