Olet täällä

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma, Vierumäki, päivä-/monimuotototeutus

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma, Vierumäki, päivä-/monimuotototeutus

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma pähkinänkuoressa

Tutkintonimike: Liikunnanohjaaja (AMK)
Tutkintotaso: AMK-tutkinto
Ohjelman laajuus: 210 opintopistettä
Ohjelman kesto: 3-3,5 vuotta
Opiskelumuoto: Päivä- että monimuotototeutus
Arviointi:
Tutkintovaatimukset: opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, pakollinen harjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte. Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 932/2014
Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen: Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteisiin >>
Hakukelpoisuus ja hakeminen:

Ammattikorkeakoululaki 932/2014 25§

Jatko-opinnot:
  • Ylempi amk-tutkinto: Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus
  • Ylempi amk-tutkinto: Valmennuksen koulutus
  • Yliopisto-opinnot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun strategian perustana on kouluttaa työelämään palvelu-, myynti- ja yrittäjähenkisiä asiantuntijoita sekä tutkia ja kehittää innovatiivisia palveluita, tuotteita ja yrityselämää alueemme elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Tämä edellyttää entistä tiiviimpää yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa ja opetuksen työtapojen uudistamista siten, että opiskelijat voivat olla opintojensa alusta lähtien mukana työelämälähtöisissä kehittämishankkeissa.

Tämä opetussuunnitelma perustuu Haaga-Helian ammattikorkeakoulun strategiaan ja kertoo liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelman opinnoista. Suunnitelma on tehty koulutusohjelman opiskelijoille, opettajille ja muulle henkilöstölle sekä liikunta-alan elinkeinoelämälle. Opetussuunnitelma on hyväksytty Haaga-Helian ammattikorkeakoulun hallituksessa elokuussa 2013 ja sitä voidaan päivittää tutkintosäännössä säädetyllä tavalla. Opetussuunnitelmaa on viimeksi päivitetty keväällä 2016. Opiskelijat, opettajat, koulutusjohto ja muu henkilöstö sitoutuvat noudattamaan tätä opetussuunnitelmaa.

 

Opetussuunnitelma sisältää seuraavat osat:

1 Liikunta-alan opinnot Haaga-Heliassa
1.1 Opintojen tavoite ja tutkinnon tuottama osaaminen
1.2 Opintojen rakenne ja laajuus

2 Opiskelu Vierumäen kampuksella
2.1 Vierumäki-kampus oppimisympäristönä
2.2 Opiskelu ja oppiminen työelämään sidotuissa oppimisprojekteissa
2.3 Arviointi
2.4 Eri osapuolten roolit opiskelijan oppimisen tukemisessa ja ammatillisessa kasvussa ja kehittymisessä
2.5 Opintojen ohjaus
2.6 Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) sekä opinnot muissa koulutusohjelmissa ja korkeakouluissa

3 Koulutusohjelman opinnot
3.1 Opiskelu ja oppiminen alan eri toimintaympäristöissä
3.2 Tutkinnon rakenne

1 Liikunta-alan opinnot Haaga-Heliassa

1.1 Opintojen tavoite ja tutkinnon tuottama osaaminen 
1.1 Opintojen tavoite ja tutkinnon tuottama osaaminen 
Koulutusohjelman osaamisprofiili perustuu näkemykseen tulevaisuuden nopeasti muuttuvista toimintaympäristöistä ja jatkuvasti päivittyvästä tiedosta, mihin koulutusohjelman uudistuneilla toimintatavoilla ja menetelmillä pyritään vastaamaan.
Koulutusohjelman tavoite on kouluttaa liikunta-alan työelämään asiantuntijoita ja kehittäjiä. Asiantuntijuudelle ominaisia ovat työskentelytavat, joissa korostuvat itseohjautuvuus, tiedonhankinta ja sen muokkaaminen sekä rohkeus tarttua haasteisiin ja ratkaista ongelmia uusilla tavoilla yhteisöllisesti ja käyttäjälähtöisesti.

Liikunta alalle kohdistuvat tutkinnon yleiset työelämävalmiudet sisältävät:
• itsensä kehittämisen ja itsensä asemoinnin alan toimintaympäristöihin
• viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen
• kansainvälisyysosaamisen
• yhteiskuntavastuun ja eettisen osaamisen

Koulutusohjelmakohtainen osaaminen sisältää:
• liikunnan pedagogisen osaamisen
• liikuntajohtamisen osaamisen
• alan palvelu-, myynti- ja yrittäjyysosaamisen
• alan kehittämistoiminnan osaamisen

Ammatillista osaamistaan opiskelija kehittää seuraavissa liikunta-alan toimintaympäristöissä:
• kilpa- ja huippu-urheilu
• kunto- ja terveysliikunta
• liikuntapalvelut

Opiskelijan tärkeimpänä tehtävänä on nähdä opiskelu kokonaisvaltaisena oman ammatillisen identiteetin muodostajana ja kehittäjänä. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet sijoittua koulutusta vastaaviin tavoitetyötehtäviin, kuten valmentajaksi, kouluttajaksi, liikunta-alan asiantuntijaksi ja kehittäjäksi sekä hallinto-, esimies- ja johtotehtäviin tai liikunta-alan yrittäjäksi.

 

1.2 Opintojen rakenne ja laajuus 
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelman opinnot kestävät 3 - 3,5 vuotta. Opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opinnot johtavat liikunnan ammattikorkeakoulututkintoon, jonka tutkintonimike on liikunnanohjaaja (AMK).

Opinnot rakentuvat seuraavasti:

Opinnot

Opinto-

pisteet

Yhteiset perusopinnot

75

Valinnaiset ammattiopinnot

70

Työharjoittelu

30

Opinnäytetyö

15

Vapaasti valittavat opinnot

20

Yhteensä

210

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa, että hänellä on ammattikorkeakouluasetuksen edellyttämä ruotsin kielen taito sekä ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta riittävä yhden tai kahden vieraan kielen taito.

2 Opiskelu Vierumäen kampuksella

2.1 Vierumäki-kampus oppimisympäristönä
Haaga-Helian Vierumäen kampus tarjoaa ainutlaatuisen liikunta-alan oppimisympäristön. Vierumäellä opiskelijat kohtaavat opinnoissaan erilaisia asiakasryhmiä, kuten huippu-urheilijoita, lapsia ja nuoria, vapaa- ajan liikkujia eri ikäryhmistä sekä yritysten ja järjestöjen henkilöstöä. Suomen urheiluopisto ja Vierumäki Country Club palveluineen sekä lähialueen kunnat, liikunnan aluejärjestöt, liikuntaseurat ja –yritykset tarjoavat yhteistyöpohjan työelämäprojekteille, joissa oppiminen pääosin tapahtuu. Valtakunnalliset ja kansainväliset korkeakoulu-, järjestö- ja yrityskumppanuudet täydentävät oppimisverkostoja.

2.2 Opiskelu ja oppiminen työelämään sidotuissa oppimisprojekteissa

Koulutusohjelman pedagogiikka on vahvasti sidottu opiskelijoita aktivoiviin opiskelijakeskeisiin opetusmenetelmiin. Pedagogiikassa suositaan sellaista organisointitapaa, jossa oppiminen tapahtuu työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä erilaisten käyttäjälähtöisten kehittämisprojektien avulla. Lisäksi oppimistilanteita voidaan toteuttaa Vierumäki-kampuksella kehittämisprojektin eri vaiheissa. Työelämän yhteistyötahojen rooli on toimia oppimisprosessin mahdollistajina, tukijoina ja motivoijina. Yhteisölliseen prosessiin osallistuessaan työelämäpartnerit saavat myös mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan ja toimintaansa.

Eri toimintaympäristöissä toteutettavat kehittämisprojektit rakentuvat sellaisiksi, joissa opiskelijalla on mahdollisuus innostua ja toimia aktiivisesti osaamisensa kehittämiseksi. Opiskelijalle tarjoutuu kehittämisprojekteissa mahdollisuus oppia toimintatapoja ja -malleja, joiden avulla hän pystyy menestymään tulevaisuuden muuttuvissa työtehtävissä. Jokainen kehittämisprojekti on ainutlaatuinen eikä projekteille ole ennalta määritelty yhtä oikeaa toteutusmallia tai pedagogista menetelmää.

Aktiivinen ja yhteisöllinen työskentelytapa mahdollistaa jo opiskeluaikana erilaisissa asiantuntijaverkostoissa toimimisen, uuden tiedon luomisen sekä uusien toimintatapojen kehittämisen yhteistyössä työelämän kanssa. Osaamisen kehittymisestä vastaavat opiskelijoiden ja opettajien lisäksi työelämän asiantuntijat. Keskeistä edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamisessa on oppimista tukeva ja innostava ilmapiiri, joka edistää avointa vuorovaikutusta, yhdessä tekemistä sekä oppijoiden itsetuntemuksen kehittymistä.

Kehittämisprojektin ”pedagoginen käsikirjoituksen” laatii opettaja yhteistyössä työelämäkumppanin sekä opiskelijaryhmän kanssa. Käsikirjoitus on luonteeltaan jatkuvasti päivittyvä suunnitelma oppimisen ja osaamisen kehittymisen edistämiseksi. Se sisältää työelämäkumppanin, opiskelijaryhmän ja opettajatiimin ajatuksia kehittämisprojektin eri vaiheiden oppimis- ja opetustavoitteista, keskeisistä sisällöistä ja työskentelymenetelmistä sekä syntyvän osaamisen arvioinnista.

 

2.3 Arviointi
Arvioinnissa korostuu oppimisprojektin aikana syntyvän osaamisen arviointi, mikä edellyttää monipuolisten laadullisten ja määrällisten arviointimenetelmien käyttöä arviointiprosessin aikana. Opettajien suorittaman arvioinnin rinnalla arviointimenetelminä käytetään itse- ja vertaisarviointia. Myös työelämäkumppanien edustajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan arviointiin. Arvioinnin yleiset perusteet määritetään tutkintosäännössä ja tarkemmat arvioinninkriteerit löytyvät opetussuunnitelmasta ja eri oppimisprojektien pedagogisista käsikirjoituksista.

2.4. Eri osapuolten roolit opiskelijan oppimisen tukemisessa ja ammatillisessa kasvussa

Opiskelijan rooli on kasvaa itseohjautuvaksi ja ennakoivaksi asiantuntijaksi, joka on motivoitunut kehittämään ja johtamaan itseään, työtään ja työyhteisöään. Opiskelijat asettavat yhdessä työelämän ja opettajien kanssa oppimistavoitteet ja suunnittelevat työskentelyprosesseja opetussuunnitelman puitteissa. Opiskelijan tärkeimpänä tehtävänä on nähdä opiskelu kokonaisvaltaisena ammatillisen identiteetin eli ammatillisen kasvun kehittymisprosessina. 

Työelämän yhteistyötahojen rooli on toimia oppimisprosessin mahdollistajina, tukijoina ja motivoijina. Yhteisölliseen prosessiin osallistuessaan työelämäpartnerit saavat mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan ja toimintaansa. 

Opettajan rooli on toimia opiskelun suunnittelijana, mahdollistajana, ohjaajana, motivoijana, innostajana ja kanssaoppijana sekä tarpeen mukaan asiantuntijakonsulttina. Opettajat toimivat oppimisen ohjaajina yhteistyössä keskenään sekä opiskelijoiden, työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa. Opettaja ottaa huomioon opiskelijoiden oppimistyylit ja lähtötasot. Opettajan ja opiskelijan ammatti-identiteetit rakentuvat oppivan yhteisön sosiaalisessa ja avoimessa vuorovaikutuksessa.

 

2.5 Opintojen ohjaus 
Opintojen ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan oppimista, osaamisen kehittymistä ja ammatillista kasvua sekä opintojen suorittamista määräajassa eli 3 - 3,5 vuoden aikana. Vierumäen kampuksen opiskelija saa tukea opintoihinsa koulutusohjelmajohtajalta, omalta opettaja opinto-ohjaajalta, muilta opettajilta sekä opiskelijatutoreilta. Opintojen ohjauksen päävastuu on nimetyllä ryhmäkohtaisella opettaja opinto-ohjaajalla. Vierumäellä puhutaankin opiskelijan kokonaisvaltaisesta opintojen ohjausprosessista. Se tarkoittaa ”yhden luukun periaatetta” eli oma opettaja opinto-ohjaaja on opiskelijan tukena ja lähimpänä ohjaajana myös työharjoittelussa ja tulevaisuuden työuran suunnittelemisessa. Ohjauksen kokonaisvaltaisuus perustuu moniin vuorovaikutuksellisiin kohtaamisiin ja sitä kautta jatkuvasti kehittyvään opiskelijatuntemukseen. Hyvä opiskelijatuntemus mahdollistaa opiskelijan laaja-alaisen ohjaamisen kohti alansa asiantuntijuutta. 

Opiskelua tuetaan myös monien verkkosovelluksen avulla. Näistä MyNet toimii opiskelijan yleisenä tietopankkina, josta löytyy tietoa opiskelusta ja opiskeluprosessista sekä sähköinen opintosuunnitelman hallinnointijärjestelmä. Sen avulla voi ilmoittautua opintojaksoille, tarkistaa arvosanat, päivittää yhteystietoja sekä antaa opintojaksopalautetta. Mm. Google sovelluksia ja Moodle verkkoympäristöjä hyödynnetään mm. opetusmateriaalien ja tehtävien jaossa sekä palautuksissa, osasuorituksien arvioinneissa sekä keskustelufoorumeina.

 

2.6 Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) sekä opinnot muissa koulutusohjelmissa ja korkeakouluissa
Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) koskee opiskelijoita, joilla on aiemmin suoritettuja opisto-, ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoja taikka työssä, harrastuksissa tai muualla hankittua osaamista. Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa aiemmin hankkimaansa osaamista edellyttäen, että hänen osaamisensa saavuttaa ahotointinsa kohteena olevan opintojakson osaamistavoitteet. AHOT-menettelyllä ja siihen liittyvällä ohjauksella pyritään mahdollisuuksien mukaan myös lyhentämään opintoihin kuluvaa kokonaisaikaa. Opiskelija voi soveltuvin osin sisällyttää tutkintoonsa myös muissa koulutusohjelmissa ja korkeakouluissa joko Suomessa tai ulkomailla suorittamiaan vastaavan osaamisen tuottavia opintoja.  
 
3 Koulutusohjelman opinnot

3.1 Opiskelu ja oppiminen alan eri toimintaympäristöissä
Koulutusohjelmassa opinnot jakautuvat yhteisiin perusopintoihin, valinnaisiin ammattiopintoihin, vapaasti valittaviin opintoihin, työharjoitteluun ja opinnäytetyöhön.
Opinnot toteutetaan kolmeen eri liikunta alan toimintaympäristöön sidottuihin ja osaamista kehittäviin oppimisprojekteihin. Toimintaympäristöt ovat kilpa- ja huippu-urheilu, kunto- ja terveysliikunta sekä liikuntapalvelut. Kaikkiin toimintaympäristöihin sisältyy näkökulma käyttäjälähtöisestä toimintojen kehittämisestä. Ensimmäisenä opiskeluvuotena opiskelijoiden oppimisprojektit sidotaan kaikkiin toimintaympäristöihin, joissa osaamista kehitetään yhteisten perusopintojen tavoitteiden suunnassa. Toinen opiskeluvuosi keskittyy kahteen ja viimeinen opiskeluvuosi yhteen toimintaympäristöjen mukaisen osaamisen kehittämiseen.

Kilpa- ja huippu-urheilun toimintaympäristön muodostavat urheilupalveluita toteuttavat ja kehittävät toimijat lajiliitoissa, piiri- ja alueorganisaatioissa, seuroissa, urheilun keskusjärjestöissä sekä koulutus- ja valmennuskeskuksissa.

Kunto- ja terveysliikunnan toimintaympäristön muodostavat kunto- ja terveysliikuntaa toteuttavat ja kehittävät toimijat yksityisellä, kunnallisella sekä kolmannella sektorilla.
Liikuntapalvelujen toimintaympäristön muodostavat liikuntapalveluja sekä liikuntamatkailua toteuttavat ja kehittävät toimijat yksityisellä, kunnallisella sekä kolmannella sektorilla.

 

3.2 Tutkinnon rakenne:

Tutkinto koostuu seuraavista opintojaksoista:

Yhteiset perusopinnot

75 op

Liikunta-alan työelämätaidot

15 op

Liikunnan pedagogiikka

15 op

Johtaminen

15 op

Palvelu, myynti ja yrittäjyys liikunta-alalla

15 op

Tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

15 op

Valinnaiset ammattiopinnot

70 op

Liikunta-alan toimintaympäristöjen major opinnot

30 op

Suuntautumisopinnot

40 op

Työharjoittelu

30 op

Opinnäytetyö

15 op

Vapaasti valittavat opinnot

20 op

YHTEENSÄ

210 op

Yhteiset perusopinnot:

Opintojaksojen osatoteutuksissa olevat numerot (1-2) viittaavat ohjeellisesti opintojen ajoittumiseen eri lukuvuosille. Eri opintojaksojen osaamistavoitteet löytyvät opintojaksokuvauksista.

Liikunta-alan työelämätaidot (15 op)
Työelämätaidot ovat vuorovaikutus- ja organisointitaitoja, teknisiä taitoja sekä ammatilliseen kasvuun ja hyvinvointiin liittyviä taitoja. Työelämätaitojen riittävä hallinta luo perustan toimimiselle monipuolisissa liikunta-alan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin

Liikunta-alan työelämätaidot 1 (10 op)
Liikunta-alan työelämätaidot 2 (5 op)

Liikunnan pedagogiikka (15 op)
Liikunnan pedagogiikka on oppimistilanteiden kokonaisvaltaista tarkastelua niin suunnittelun, toteutuksen kuin arvioinninkin näkökulmasta

Liikunnan pedagogiikka 1 (10 op)
Liikunnan pedagogiikka 2 (5 op)

Johtaminen (15 op)
Johtaminen on toiminnan suuntaviivojen määrittämistä sekä ihmisten ja asioiden organisoimista määritettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Johtaminen 1 (10 op)
Johtaminen 2 (5 op)

Palvelu, myynti ja yrittäjyys liikunta-alalla (15 op)
Palvelu, myynti ja yrittäjyys on ihmisten kokonaisvaltaista kohtaamista, sisäistä yrittäjyyttä ja käyttäjälähtöistä ihmisten palvelemista tuloksellisesti

Palvelu, myynti ja yrittäjyys liikunta-alalla 1 (10 op)
Palvelu, myynti ja yrittäjyys liikunta-alalla 2 (5 op)

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (15 op)
Tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminta on erilaisten asioiden ja projektien suunnittelua, toteuttamista ja arviointia tutkivalla ja kehittävällä työotteella. Toiminnan tarkoituksena on löytää ja luoda jotakin uutta.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 1 (10 op)
Tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 2 (5 op)

Valinnaiset ammattiopinnot:

Liikunta-alan toimintaympäristöjen major opinnot (30 op)

Opiskelija valitse kaksi majoria (15 op + 15 op) alla olevista vaihtoehdoista:
- Kilpa- ja huippu-urheilu
- Kunto- ja terveysliikunta
- Liikuntapalvelut

Suuntautumisopinnot (40op)

Opiskelija suuntautuu yhteen seuraavista vaihtoehdoista:
- Kilpa- ja huippu-urheilu
- Kunto- ja terveysliikunta
- Liikuntapalvelut
- Soveltava liikunta

Kilpa- ja huippu-urheilu (40 op)
Kilpa- ja huippu-urheilun toimintaympäristön muodostavat kilpa- ja huippu-urheilua toteuttavat ja kehittävät toimijat lajiliitoissa, piiri- ja alueorganisaatioissa, seuroissa, urheilun keskusjärjestöissä sekä koulutus- ja valmennuskeskuksissa.

Kunto- ja terveysliikunta (40 op)
Kunto- ja terveysliikunnan toimintaympäristön muodostavat kunto- ja terveysliikuntaa toteuttavat ja kehittävät toimijat yksityisellä, kunnallisella sekä kolmannella sektorilla.

Liikuntapalvelut (40 op)
Liikunta-alan palvelut sisältävät käyttäjälähtöisten liikuntapalveluiden ja liikuntamatkailun kehittämisen, tuotteistamisen ja kaupallistamisen yksityisen, kunnallisen sekä kolmannen sektorin toimintaympäristöissä.

Soveltavan liikunnan näkökulma (10 + 30 op)
Opiskelija suuntautuu joko kilpa- ja huippu-urheiluun, terveysliikuntaan tai liikuntapalveluihin (10 op). Valitsemansa vaihtoehdon mukaista osaamista opiskelija syventää soveltavan liikunnan näkökulmaan kansainvälisessä EUPAPA opintokokonaisuudessa (30 op). EUDAPA opinnot toteutetaan pääosin Vierumäen kampuksella. Opintojen toteutuminen arvioidaan vuosittain.
 

Vapaasti valittavat opinnot (20 op)

Opiskelija kerää vapaasti valittavat opintonsa oman mielenkiintonsa mukaisesti. Vapaasti valittavien opintojen tarkoitus on tukea tutkinnon tavoitteita. Vapaasti valittavia opintoja voi suorittaa Vierumäen kampuksen tarjonnasta, Haaga-Helian yhteisistä tai muiden yksiköiden opintotarjonnasta, muissa korkeakouluissa, erilaisista projekteista, koulutuksista ja seminaareista. Opinnot tulee aina hyväksyttää etukäteen ennen niiden aloittamista.
 

Opinnäytetyö (15 op)

Opinnäytetyö on opiskelijan tai opiskelijaryhmän tekemä, tutkivaan työotteeseen perustuva suunnittelu-, arviointi-, tutkimus- tai kehitystyö, jonka voi tehdä tutkimus- ja kehitysprojektissa. Opinnäytetyöprosessin tarkoituksena on kehittää opiskelijan kykyä ratkaista työelämässä kohdattavia ongelmia. Tutkivaa asennetta, tutkimuksellisia metodeja ja niiden soveltamista käytäntöön harjoitellaan tutkimus- ja kehitysprojekteissa, jotka liittyvät Vierumäen yksikön, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettaviin hankkeisiin. Opinnäytetyö, työharjoittelut ja muihin opintoihin liittyvät pienemmät projektit muodostavat koko opintoja koossa pitävän loogisen kokonaisuuden, jota opiskelija ohjaa itsenäisesti työnohjaajansa tukemana. Prosessin avulla opiskelija syventää ammatillista osaamistaan sekä suunnittelu-, arviointi- ja viestintätaitojaan. Prosessissa opitaan verkostoitumista, tiedonhankintaa ja sen jatkuvaa soveltamista. Haaga-Helian yhteiset ohjeet opinnäytetyön tekemiseen ja sen arviointiin julkaistaan MyNetissä.

Työharjoittelu (30 op)

Työharjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti alan keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelussa opiskelija verkostoituu alan toimijoihin ja saa kokonaisvaltaista kokemusta alalla työskentelystä sekä näkemystä alan ammattiosaamisvaatimuksista. Harjoittelu on aina tavoitteellista, jossa opiskelija reflektoi omaa ammatillista osaamistaan jatkuvan kehittämisen ja kehittymisen näkökulmasta.

Opintojaksoluettelo>>