Olet täällä

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, monimuoto (ennen 1.1.2017 aloittaneet)

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, monimuoto (ennen 1.1.2017 aloittaneet)

Koulutusohjelma pähkinänkuoressa Koulutusohjelman profiiliKoulutuksen tavoitteetAmmatillinen kasvu LukukausiteematOpetussuunnitelmaOpintojaksokuvaukset │Opintojen suositeltava suoritusjärjestys

Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Tutkintotaso: AMK-tutkinto
Ohjelman laajuus: 210 opintopistettä
Ohjelman kesto: 3,5 vuotta
Opiskelumuoto: Haettavissa iltaohjelmaan
Arviointi:

Lue tutkintosäännöstä >>
Tutustu arviointiprosessiin >>

Tutkintovaatimukset:

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, pakollinen harjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen: Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteisiin >>
Hakukelpoisuus ja hakeminen:

Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932  §25

Jatko-opinnot:

Ylemmät-amk-tutkinnot Haaga-Heliassa >>
Täydennyskoulutus Haaga-Heliassa >>
Yliopisto-opinnot

Sijoittuminen työelämään:

Ohjelmasta valmistuneet tradenomit ovat työllistyneet hyvin, lähinnä taloushallinnon tehtäviin.

Kansainvälistyminen:

Opiskelijoilla on mahdollisuus kansainväliseen vaihtoon, työharjoitteluun sekä kansainvälisiin opintomatkoihin.

Työelämäyhteistyö / yhteistyö muiden toimijoiden kanssa:

Työelämälähtöiset projektit ja kehittämistyöt on integroitu opetukseen. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään opiskelijoiden työnantajayrityksiä.

Liiketalouden koulutusohjelman profiili

Koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja suoritusaika on noin 3,5 vuotta. Aikaisemmat opinnot ja työssä hankittu osaaminen voidaan tunnustaa osaksi tutkintoa, jolloin suoritusaika on lyhyempi.

Monimuoto-opetuksessa lähiopetusjaksot toteutetaan maanantai ja tiistai-iltaisin klo 17.00 - 20.15 sekä yleensä kahtena lauantaina lukukauden aikana.

Tradenomeilla on vahva ammattiosaaminen seuraavilla osaamisalueilla:

Liiketoiminnan ja yrittäjyyden opintokokonaisuudessa opiskelija ymmärtää, osaa analysoida ja rakentaa liiketoimintaa ja liiketoimintaprosesseja sekä kehittää ongelmiin ratkaisuja.

Viestintäosaamisen osion tavoitteena on ammattimainen viestinnän ja työvälineohjelmien hallinta. Kielten opinnot sisältävät äidinkielen, toisen kotimaisen ja englannin kielen opintoja. Ammattiopinnoista tulee vähintään 6 op suorittaa muulla kuin koulutusohjelman kielellä.

Toimintaympäristöosaamisen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää taloudellisen, juridisen ja sosiaalisen toimintaympäristön tuomia mahdollisuuksia ja säätelyä.

Myynti- ja palveluosaaminen tavoitteena on asiakaslähtöinen myynnin- ja asiakaspalvelun osaaja.

Yhteisöosaamisen tavoitteena on kehittää sekä itsensä johtamisen taitoja että esimiesosaamista.

Opintojen myötä opiskelijoille kehittyy yleisempiä työelämässä tarvittavia metataitoja, jotka ilmenevät projektiosaamisena, tutkimus- ja kehittämisosaamisena, valmennusosaamisena, arkiluovuutena ja innovaatio-osaamisena.

Koulutuksen tavoitteet

Liiketalouden monimuoto-ohjelmasta valmistunut tradenomi pystyy toimimaan työelämässä liiketalouden asiantuntijatehtävissä ja yrittäjänä.  Tradenomi ymmärtää yritysten ja organisaatioiden toiminta-prosesseja ja osaa soveltaa liiketalouden osaamistaan käytännössä. Hän toimii asiakaslähtöisesti, osaa verkottua ja toimia rakentavasti työyhteisön jäsenenä. Tradenomilla on myynti- ja palveluasennetta ja hän toimii yrittäjämäisesti. Tradenomi osaa toimia vuorovaikutustilanteissa kummallakin kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.

Syventävissä opinnoissa opiskelija voi painottaa joko taloushallintoa tai 15 opintopisteen verran esimiestyötä ja myynnin johtamista. Yrityksen taloushallintoon erikoistunut tradenomi hallitsee yrityksen taloudellisen ohjauksen. Hän on perehtynyt yrityksen laskentatoimeen ja siihen liittyvään juridiikkaan. Esimiestyöhön ja myynnin johtamiseen erikoistunut tradenomi osaa toimia myynnin asiantuntijatehtävissä ja hänellä on valmiudet toimia esimiehenä.

Ammatillinen kasvu

Opiskelija kehittää ammatillista osaamistaan ja työelämässä tarvittavia yleisiä metakompetensseja kolmen tason: omaksumisen, soveltamisen ja kehittämisen tason kautta. Toimiessaan projekteissa opiskelijan osaaminen kehittyy integroituen kaikista osaamisalueista ja opintojen edetessä vaativuustaso muuttuu haasteellisemmaksi.

Ammatillisen kasvun prosessi

Lukukausiteemat

1. lukukausi  Johdanto liiketoimintaan
2. lukukausi  Asiakaskeskeinen ja kannattava markkinointi
3. lukukausi  Talouden seuraaminen
4. lukukausi  Työyhteisön kehittäminen
5. lukukausi  Liiketoiminnan erityiskysymyksiä
6. lukukausi  Liiketoiminnan erityiskysymyksiä

Opetussuunnitelma

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus
Opintojaksoluettelo