Olet täällä

Opintojaksoluettelo, nuoret ja aikuiset, 2013-2014

Opintojaksoluettelo, nuoret ja aikuiset, 2013-2014

HELI 09 opintojaksoluettelo 2013-2014

Opintojaksot on lajiteltu opintojaksoluettelossa perusopintoihin, ammattiopintoihin ja vapaasti valittaviin opintoihin.
Ammattiopintoja ovat pakolliset ja vaihtoehtoiset ammattiopinnot sekä ammatilliset kieliopinnot.
Opintojaksoluettelosta johtaa linkki opintojakson kuvaukseen.

Opintojaksot COM8HH001, COM8HH002, CUL8LH022, LEA8HH003, LEA8HH004 ja LEA8HH005, OTH8LH005 on tarkoitettu kaikille HAAGA-HELIAn opiskelijoille.

 

Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki (LH) Tunnus Opinto-pisteet
Perusopinnot 60
Yrityksen toimintaympäristö OK ENVLH 9
  Juridiikan perusteet LAW1LH001 3
  Kansantalouden perusteet ECO1LH001 3
  Vastuullinen liiketoiminta CSR1LH001 3
Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys OK BUSLH 18
  Yrittäjyys ja yritystoiminta BUS1LH001 6
  Markkinoinnin ja myynnin perusteet MAR1LH001 6
  Kirjanpito, tilinpäätös ja verotus ACC1LH001 6
Henkilöstö- ja johtamisosaaminen OK LEALH 9
  Menestyvä työyhteisö LEA1LH002 6
  Ammatillinen kasvu LEA1LH001 3
Viestintäosaaminen OK COMLH 15
  Yritysviestinnän perusteet COM1LH001 3
  Business English ENG1LH002 3
  Svenska för arbetslivet SWE1LH002 6
  Ammatillisesti suuntautunut toinen
vieras kieli*
  3
Työväline- ja menetelmäosaaminen OK TOOLH 9
  Liike-elämän matematiikka 1 MAT1LH001 3
  Henkilökohtainen tietojenkäsittely TOO1LH001 6
Ammattiopinnot  
Pakolliset ammattiopinnot 45
Business Environment OK ENVLH 12
  International Business IBU2LH001 3
  Cross-Cultural Management IBU2LH002 3
  English for International Business ENG2LH001 3
  International Economics IBU2LH003 3
Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys OK BUSLH 21
  Aloittavan yrityksen liiketoiminnan
suunnittelu
BUS2LH001 3
  Asiakkuuksien hallinta MAR2LH001 3
  Yritystoiminnan rahoitus FIE2LH001 3
  Sisäinen laskentatoimi ACC2LH002 3
  Logistiikka LOG2LH001 3
  Toiminnanohjaus LOG2LH002 3
  Yritysjuridiikka LAW2LH001 3
Henkilöstö- ja johtamisosaaminen OK LEALH 3
  Työhyvinvointi LEA2LH001 3
Viestintäosaaminen OK COMLH 3
  Neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot COM2LH001 3
Työväline- ja menetelmäosaaminen OK TOOLH 6
  Liike-elämän matematiikka 2 MAT2LH001 3
  Tilastolliset menetelmät MET2LH001 3
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot (Ammattiosaamista syventävät opinnot ASO) 45
HRM ja johtaminen   45
A Henkilöstövoimavarojen johtaminen LEALHA 15
  HR-lainsäädäntö LAW3LH001 3
  HR-osaaja LEA3LH001 9
  Tutkimustyön perusteet ja menetelmät
(HRM ja johtaminen)
MET3LH001H 3
B Esimiesosaaminen LEALHB1 15
  Esimiehen työoikeus LAW4LH001 3
  Käytännön esimiestyö LEA4LH001 6
  Työhyvinvoinnin johtaminen LEA4LH002 3
  Operatiivinen johtaminen LEA4LH003 3
B Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä LEALHB2 15
  Kilpailustrategiat LEA4LH004 3
  Projektijohtaminen LEA4LH005 3
  Change Management LEA4LH006 6
  International Human Resource
Management
LEA4LH007 3
Kansainvälinen liiketoiminta ja logistiikka   45
A Kansainvälisen liiketoiminnan
toimintatavat
IBULHA 15
  Kansainvälinen kauppa käytännössä IBU3LH001 6
  Toiminnan rahoitus kansainvälisillä
markkinoilla
FIE3LH003 3
  Kansainvälinen kauppaoikeus LAW3LH003 3
  Tutkimustyön perusteet ja menetelmät
(Kansainvälinen liiketoiminta ja
logistiikka)
MET3LH001I 3
B Marketing, Strategies and Concepts in International Business IBULHB2 15
  Strategies and Concepts in
International Business
IBU4LH001 6
  International Marketing Project IBU4LH002 9
B Ostotoiminta ja toimitusketjun hallinta IBULHB1 15
  Ostotoiminta LOG4LH001 6
  Toimitusketjun hallinta LOG4LH002 6
  Toimitusketjun hallinnan työkaluja LOG4LH003 3
Laskentatoimi ja rahoitus   45
A1 Kirjanpito ja verotus ACCLHA1 15
  Kirjanpito ja arvonlisäverotus ACC3LH001 6
  Tilinpäätös ja yritysverotus ACC3LH002 6
  Tutkimustyön perusteet ja menetelmät
(Sisäinen ja ulkoinen laskentatoimi)
MET3LH001S ja MET3LH001U 3
A2 Liiketoiminnan ohjaus ja johdon
laskentatoimi
ACCLHA2 15
  Strateginen johdon laskentatoimi ACC3LH003 3
  Johdon laskentatoimi lyhyen aikavälin
päätöksenteossa
ACC3LH004 6
  Johdon laskentatoimen projektityö ACC3LH005 3
  Tutkimustyön perusteet ja menetelmät
(Sisäinen ja ulkoinen laskentatoimi)
MET3LH001S ja MET3LH001U 3
A3 Yritysrahoitus ja arvopaperimarkkinat ACCLHA3 15
  Yrityksen rahoituksen suunnittelu ja
treasury-toiminnot
FIE3LH001 6
  Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat FIE3LH002 6
  Tutkimustyön perusteet ja menetelmät
(Rahoitus)
MET3LH001R 3
BU1 Ulkoisen laskentatoimen
erityiskysymykset
ACCLHBU1 15
  Konsernitilinpäätös ACC4LH001 6
  IFRS-tilinpäätöskäytäntö ACC4LH002 3
  Yrityskaupat ja -järjestelyt ACC4LH003 6
BU2 Tilintarkastus ACCLHBU2 15
  Tilintarkastuksen normiperusteet ACC4LH004 6
  Tilintarkastuksen käytännön toteutus ACC4LH005 6
  Sisäinen tarkastus ACC4LH006 3
BS Johdon laskentatoimen
erityiskysymykset
ACCLHBS 15
  Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) ja
laskentatoimi
ACC4LH007 9
  Johdon laskentatoimen
päätöksentekomallit
ACC4LH008 6
BR Yritysrahoituksen erityiskysymykset ACCLHBR 15
  Johdannaisinstrumentit ja
riskienhallinta
FIE4LH001 6
  Yritysanalyysi FIE4LH002 3
  Rahoituksen Excel- ja
tietojärjestelmäsovellukset
FIE4LH003 3
  Rahoituksen ajankohtaisseminaari FIE4LH004 3
Mainonta ja yritysviestintä   45
A Viestinnän strateginen suunnittelu COMLHA 15
  Markkinointiviestinnän suunnittelu COM3LH001 6
  Yritysviestinnän suunnittelu COM3LH002 3
  Mediasuunnittelu COM3LH003 3
  Mainos- ja viestintäalan juridiikka LAW3LH002 3
  Tutkimustyön perusteet ja menetelmät
(Mainonta ja yritysviestintä)
MET3LH001C 3
B Työskentely mainos- ja
viestintätoimistossa
COMLHB1 15
  Luova kirjoittaminen COM4LH001 3
  Visuaalinen viestintä ja graafinen
suunnittelu
(vaihtoehtoinen COM4LH002B:lle)
COM4LH002A 6
  Visual Communication and Graphic
Design
(vaihtoehtoinen COM4LH002A:lle)
COM4LH002B 6
  Mainos- ja viestintätoimiston työpaja COM4LH003 6
B Mainos- ja viestintäalan projektit COMLHB2 15
  Sisäinen viestintä COM4LH004 3
  Ulkoinen viestintä ja mediasuhteet COM4LH005 3
  Managing Multicultural Communication
Projects
COM4LH006 3
  Digitaalinen markkinointiviestintä COM4LH007 3
  Markkinointiviestinnän projektityöt COM4LH008 3
Markkinointi ja myynti   45
A Markkinoinnin johtaminen MARLHA 15
  Markkinoinnin suunnittelu ja
johtaminen
MAR3LH001 6
  Markkinointitutkimus MAR3LH002 6
  Tutkimustyön perusteet ja menetelmät
(Markkinointi)
MET3LH001M 3
B Asiakkuuksien johtaminen MARLHB1 15
  Asiakaskäyttäytyminen MAR4LH001 6
  Asiakkuusstrategiat ja asiakkuuksien
johtaminen
MAR4LH002 6
  CRM- ja Business Intelligence
-ratkaisut
MAR4LH003 3
B Integroitu markkinointiviestintä MARLHB2 15
  Yrityskuva ja yritysstrategian
kehittäminen
MAR4LH004 3
  Markkinointiviestinnän
kokonaissuunnittelu
MAR4LH005 6
  Markkinointiviestinnän keinot ja
toteutus
MAR4LH006 6
B Palvelujen johtaminen ja markkinointi MARLHB3 15
  Palvelujen tuotteistaminen ja
markkinointi
MAR4LH007 6
  Asiakaspalvelun ja palveluympäristön
kehittäminen
MAR4LH008 6
  International Service Marketing MAR4LH009 3
B Brand Management MARLHB4 15
  Brand Expertise MAR4LH010 9
  Brand Project MAR4LH011 6
B Ammattimainen myyntityö MARLHB5 15
  Myyntiprosessi ja myyntitekniikat SEL4LH001 6
  Myynnin johtaminen SEL4LH002 6
  Myynnin ja markkinoinnin juridiikka LAW4LH002 3
Yrittäjyys   45
A Valitaan toiselta osaamisalueelta   15
B Yrittäjän liiketoimintaosaaminen BUSLHB 15
  Juridiikkaa pienyrittäjille LAW4LH003 3
  Muut opintojaksot valitaan omaa liiketoimintaa kehittäen ja tukien muista ASOista tai vapaasti valittavista   12
C Esihautomo BUSLHC1 15
  Yrittäjävalmennus BUS5LH001 6
  Yrittäjyysseminaari BUS5LH002 3
  Yrittäjyyden eri muodot BUS5LH003 6
Juridiikka   15
C Juridiikan C-moduuli LAWLHC 15
  Kilpailuoikeus LAW5LH001 3
  Sopimus- ja kauppaoikeus LAW5LH002 3
  Syventävä yhtiöoikeus ja
yritystoiminnan muutostilanteet
LAW5LH003 6
  Työoikeus LAW5LH004 3
Vastuullinen liiketoiminta   15
C Vastuullinen liiketoiminta CSRLHC 15
  Strategic CSR CSR5LH001 3
  Business Ethics and Social
Responsibility
CSR5LH002 3
  Environmental Management CSR5LH003 3
  Sustainability Marketing and
Communications
CSR5LH004 3
  Corporate Social Responsibility Project CSR5LH005 3
T&K   15
C T&K-hanke   15
Muut C-opintokokonaisuudet   15
C Polkuopintojen kautta syntyvä
osaaminen
  15
Ammatilliset kieliopinnot  
Espanjan kieli SPA 15
  Espanjan perusteet 1 SPA8LH001 3
  Espanjan perusteet 2 SPA8LH002 3
  Espanjan jatko 1 SPA8LH003 3
  Espanjan jatko 2 SPA8LH004 3
  Espanjan liikeviestintä 1 SPA8LH005 3
  Espanjan liikeviestintä 2 SPA8LH006 3
Ranskan kieli FRE 15
  Ranskan perusteet 1 FRE8LH001 3
  Ranskan perusteet 2 FRE8LH002 3
  Ranskan jatko 1 FRE8LH003 3
  Ranskan jatko 2 FRE8LH004 3
  Ranskan liikeviestintä 1 FRE8LH005 3
  Ranskan liikeviestintä 2 FRE8LH006 3
  Ranskan kielen suullinen viestintä FRE8LH007 3
Saksan kieli GER 15
  Saksan perusteet 1 /
Deustch Grundstufe 1
GER8LH001 3
  Saksan perusteet 2 /
Deutsch Grundstufe 2
GER8LH002 3
  Saksan jatko 1 /
Deutsch Grundstufe 3
GER8LH003 3
  Saksan jatko 2 /
Deutsch Grundstufe 4
GER8LH004 3
  Saksan liikeviestintä 1 /
Berufsdeutsch 1 / Business German
GER8LH005 3
  Saksan liikeviestintä 2 /
Berufsdeutsch 2 / Business German 2
GER8LH006 3
  Saksan kielen suullinen viestintä GER8LH007 3
  Saksan kielen rakenteet GER8LH009 3
Venäjän kieli RUS  
  Venäjän perusteet 1 RUS8LH001 3
  Venäjän perusteet 2 RUS8LH002 3
  Venäjän jatko 1 RUS8LH003 3
  Venäjän jatko 2 RUS8LH004 3
  Venäjän liikeviestintä 1 RUS8LH005 3
  Venäjän liikeviestintä 2 RUS8LH006 3
  Venäjän kielen suullinen viestintä RUS8LH007 3
Vapaasti valittavat opinnot 15
  Laskentatoimen ajankohtaisseminaari ACC8LH001 3
  Asunto-osakeyhtiön taloushallinto ACC8LH002 3
  Henkilöverotus ACC8LH003 3
  Verotusmenettely ACC8LH004 3
  Taloushallinnon IT-sovellukset ACC8LH005 3
  Kansainvälistyvän yrityksen rahoitus FIE8LH001 3
  Yrittäjyyden ajankohtaisseminaari BUS8LH001

3

  Ketjuliiketoiminta ja ECR BUS8LH002 6
  Verkkoliiketoiminnan erityiskysymyksiä BUS8LH003 3
  Sijoittaminen ja säästäminen BUS8LH006

3

  Pankkipalvelut ja prosessit BUS8LH007

5

  Vakuutustoiminnan käytäntö BUS8LH008

3

  Kotitalouksien vakuutukset BUS8LH009

3

  Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset BUS8LH010

3

  Urheilutapahtuman järjestäminen BUS8LH012

5

  Urheiluliiketoiminnan mahdollisuudet BUS8LH013

5

  Urheiluseuran liiketoimintaosaaja BUS8LH014

5

  Suomen kieli (S2) opintojen ja
työelämän teksteissä
COM8HH001 3
  Viestinnän ajankohtaisseminaari COM8LH001 3
  Kirjallinen yhteisöviestintä COM8HH002 3
  Esiintymistaito COM8LH002 3
  Esimiehen viestintätaidot COM8LH003 3
  Mainoskirjoittaminen COM8LH004 3
  Multicultural Corporate
Communication
COM8LH005 3
  Yritysviestintää käytännössä COM8LH007 3
  Marketing Communication in the
European Context
COM8LH008 3
  Sosiaalinen media tutuksi COM8HH003 3
  Ajankohtaiset teemat vastuullisessa
liiketoiminnassa
CSR8LH001 3
  HAAGA-HELIA kuoro CUL8LH022 3
  Euroopan ja Suomen taloushistoria ECO8LH001 3
  Euroopan Unioni talousympäristönä ECO8LH002 3
  Makrotalous ECO8LH004 3
  English Brush-up ENG8LH001 3
  Conversation English ENG8LH002 3
  Advanced Business English ENG8LH003 3
  English Writing Clinic ENG8LH004 3
  Saksan kielen suullinen viestintä GER8LH007 3
  Saksankielinen Eurooppa markkina-alueena GER8LH008 3
  Geschäfte auf Deutsch (Kirjallinen
liiketoiminta saksaksi)
GER8LH010 3
  KV-liiketoiminnan ajankohtaisseminaari IBU8LH001 3
  Business in the Northern Dimension IBU8LH002 3
  Deutsche Unternehmensskultur IBU8LH003 3
  Business Challenges in International Context IBU8LH004

3

  Asunto- ja kiinteistöjuridiikka LAW8LH001 3
  Global Legal Environment LAW8LH002 3
  Immateriaalioikeus LAW8LH003 3
  Luotto-oikeus LAW8LH004 3
  Perhe- ja perintöoikeus LAW8LH005 3
  Henkilöstön ja johtamisen
ajankohtaisseminaari
LEA8LH001 3
  HR-tietojärjestelmät LEA8LH002 3
  Itsensä johtaminen LEA8LH003 3
  Palkkahallinnon perusteet LEA8LH004 3
  Trender i nordiskt kundorienterat
ledarskap
LEA8LH005 6
  Työpsykologia LEA8LH006 3
  Elämäntaitokurssi LEA8HH007 3
  Mentoring Program LEA8HH005 3
  Intercultural Leadership LEA8LH007 3
  Mentorointiohjelma LEA8HH004 3
  Markkinoinnin ajankohtaisseminaari MAR8LH001 3
  Digitaalinen markkinointi MAR8LH003 6
  B-to-B markkinointi MAR8LH002 3
  Messut, näyttelyt ja tapahtumat MAR8LH004 3
  Nonprofit-markkinointi MAR8LH005 3
  Yrityksen esittely ja markkinointi MAR8LH006 3
  Customer Relationship Managemant MAR8LH007 3
  Matematiikan johdantokurssi MAT8LH001 3
  Liiketoiminnan matemaattiset mallit ja menetelmät MAT8LH002 3
  Optimointi päätöksenteossa MAT8LH003 3
  Rahoitusmatematiikkaa Excelillä MAT8LH004 3
  Kyselytutkimuksen analysointi tilasto-ohjelmalla MAT8LH005 3
  Tutortoiminta OTH8HH001 3
  Callidus-tutorointi OTH8LH001 1-5
  Stressinhallinta OTH8LH002 3
  Urapolulla eteenpäin OTH8LH003 3
  Maton kudonta OTH8LH005 1
  Kuntosaliharjoittelu PHY8LH001 3
  Kuntoliikunta PHY8LH002 3
  Kuntoliikunta ja pallopelit PHY8LH003 3
  Golf PHY8LH004 3
  Träna strukturer SWE8LH001 3
  Svensk grammatik SWE8LH002 3
  Diskutera på svenska SWE8LH003 3
  Koll på Norden SWE8LH004 3
  Skrivkurs på nätet SWE8LH005 3
  Kulturportföljen SWE8LH006 3
  Samhälle och ekonomi i Norden SWE8LH007 3
  Projektityö Living Lab -hankkeessa TKI8LH004

3−6

  Marketing Competency Management TKI8LH005 6
  Word-jatkokurssi TOO8LH007 3
  Excel-jatkokurssi TOO8LH006 3
  Yrityksen julkaisut ja kuvankäsittely
(vaihtoehtoinen TOO8LH005B:lle)
TOO8LH005 3
  Corporate Identity Design and Image
Processing (vaihtoehtoinen TOO8LH005A:lle)
TOO8LH005B 3
  Verkkojulkaisujen tekeminen TOO8LH004 3
  Excel VBA-ohjelmointi TOO8LH001 3
Harjoittelu 30
  Työharjoittelu (perus- ja syventävä harjoittelu) PLA6LH001 30
Opinnäytetyö 15
  Opinnäytetyö THE7LH001 15
  Kvalitatiivinen menetelmäpaja THE7LH002A  
  Kvantitatiivinen menetelmäpaja THE7LH002B  
  Produktipaja THE7LH002C  
  Tekstipaja THE7LH002D  
  Kypsyysnäyte THE7LH003  
YHTEENSÄ 210

 

* Mikäli opiskelija aloittaa kielten perusteista (liikeviestintää alemmalta tasolta), hänen tulee suorittaa 3 op + 3 op kyseisen kielen opintoja,
joista toinen sijoitetaan vapaasti valittaviin opintoihin ja toinen pakollisiin opintoihin.