Olet täällä

Markkinoinnin, viestinnän ja palvelujen johtaminen

Markkinoinnin, viestinnän ja palvelujen johtaminen

Tunnus: CAM3LH101
Laajuus: 15 op
Ajoitus:
Kieli: suomi
OPS: Liiketalous, HELI16
Opintojakson taso: suuntautuminen, Markkinointi ja viestintä -runkomoduuli
Opintojakson tyyppi: suuntautumisopinnot

 

Moduulin kuvaus

Opiskelija perehtyy palvelujen, markkinoinnin ja viestinnän asiakaslähtöiseen kehittämiseen. Opinnot luovat opiskelijoille kokonaiskuvan markkinoinnin ja viestinnän merkityksestä yrityksen strategisena toimintona. Lisäksi he saavat vahvan osaamisperustan markkinoinnin ja viestinnän tutkimusmenetelmien käytöstä. Opiskelija perehtyy markkinointi- ja viestintäalan käytännön tehtäviin yrityksissä sekä saa valmiudet brändin kehittämiseen. Opiskelija tutustuu markkinoinnin ja viestinnän ostamiseen ja myymiseen sekä luovan suunnittelutoimiston että yrityksen markkinointi- ja viestintäorganisaation näkökulmasta. Opiskelija osaa suunnitella ja kehittää palvelutuotteen markkinointia.

 

Moduulin osat 

 

Osa 1 Markkinoinnin ja viestinnän tutkimus 5 op

Osa 2 Palvelujen markkinoinnin suunnittelu 5 op

Osa 3 Krea Creative – Luova suunnittelutyö 5 op

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

 

Lähtötaso: Suositellaan, että Asiakasosaaja-moduuli on suoritettu.

 

Sidonnaisuudet: Moduuli on Markkinointi ja viestintä -suuntautumisen ja Palveluliiketoiminta ja asiakkuudet -suuntautumisen yhteinen runkomoduuli.

 

Osa 1 Markkinoinnin ja viestinnän tutkimus 5 op

 

Opiskelija perehtyy määrällisen kyselytutkimuksen eri menetelmiin ja hyödyntämiseen markkinoinnin ja viestinnän suunnittelussa ja johtamisessa. Opiskelija osaa valita perustellusti oikean tutkimusmenetelmän ja saa valmiudet analysoida kerättyä aineistoa. Opiskelija osaa laatia ohjeiden mukaisen tutkimusraportin sekä esitellä tulokset ja toimenpidesuositukset.

 

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

 

Osaamistaso 1-2:

Opiskelija

 • tuntee osittain tutkimusprosessin vaiheet
 • tuntee keskeisimmät tutkimus- ja tiedonkeruumenetelmät
 • osaa perusanalyysien avulla kuvailla ja tulkita viestintä- tai markkinointitutkimuksen aineiston keskeisimpiä tuloksia
 • osallistuu tiimissä kvantitatiivisen tutkimuksen tekemiseen ja ymmärtää sen merkityksen toiminnan kehittämisessä
 • osallistuu tutkimusraportin kirjoittamiseen
 • vähäinen itsenäinen panostus

 

Osaamistaso 3-4:

Opiskelija

 • tuntee hyvin tutkimusprosessin vaiheet
 • osaa valita ja käyttää tutkimus- ja tiedonkeruumenetelmiä
 • osaa melko kattavasti analysoida ja tulkita viestintä- tai markkinointitutkimuksen aineistoja ja hyödyntää tuloksia toiminnan kehittämiseen
 • osallistuu hyvin ryhmän toimintaan ja tutkimusraportin kirjoittamiseen

 

Osaamistaso 5:

Opiskelija

 • tuntee erittäin hyvin tutkimusprosessin vaiheet
 • osaa suunnitella ja toteuttaa yrityksen tarpeita tukevan kvantitatiivisen tutkimuksen
 • osaa monipuolisesti ja perustellen hyödyntää tiedon keräämiseen, analysointiin ja raportointiin tarvittavia tilastollisia työkaluja
 • osaa kattavasti analysoida ja tulkita viestintä- tai markkinointitutkimuksen aineistoja ja hyödyntää tuloksia ammattimaisesti toiminnan kehittämiseen
 • tutkimusraportti on esimerkillisesti laadittu
 • osallistuu vastuullisesti ryhmän toimintaan
 • erittäin hyvä itsenäinen panostus

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
 

Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn opiskelijan intrasta (MyNet).

 

Työelämäyhteydet
 

Opintojaksolla tehdään työelämälähtöinen tutkimusprojekti.

 

Kansainvälisyys
 

Kansainvälisyys huomioidaan oppimateriaaleissa. Tutkimusprojekti voidaan tehdä kansainvälisesti toimivan yrityksen toimeksiannosta.

 

Aikataulu
 

Viikko 1-2

Opintojakson ja tutkimusprojektin esittely, tiimiytyminen, työnjako ja työtavat.

Määrällisen tutkimuksen käsitteet, vaiheet ja tutkimusongelman muotoilu.

Markkinoinnin ja viestinnän alan tyypilliset määrällisen tutkimuksen aiheet.

Määrällisen ja laadullisen tutkimuksen keskeisimmät erot.

 

Viikko 3-4

Viitekehyksen merkitys tutkimuksen suunnittelussa.

Tiedonkeruumenetelmät ja kyselyn suunnittelu.

Kyselylomakkeen laatimisen perusperiaatteet.

Peittomatriisi tutkimuksen pätevyyden ja kattavuuden mittarina.

Lomakkeen laatiminen tutkimusprojektiin.

 

Viikko 5-6

Kyselylomakkeen viimeistely. 

Saatekirje.

Otanta- ja näytemenetelmät.

 

Viikko 7-8

Tutkimusraportoinnin perusteet.

Tutkimuksen luotettavuus, pätevyys ja etiikka.

Tulosten tulkinta ja esittäminen.

 

Viikko 9-10

Tutkimusprojektin aineiston analysointi, tulkinta ja raportointi.

 

Viikko 11-12

Tutkimusprojektin aineiston analysointi, tulkinta ja raportointi.

 

Viikko 13-14

Tutkimusprojektin aineiston analysointi, tulkinta ja raportointi.

 

Viikko 15-16

Tentti

Tutkimusprojektin palautus ja esittely.

 

Oppimistavat

 

Päivätoteutus, monimuotototeutus, virtuaalitoteutus, opinnollistaminen

Lähiopetus, pienryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely

 

Arviointitavat
 

Tentti 50 %

Projekti 50 %

Vastuuopettaja(t)
 

Tanja Vesala-Varttala (Krea-projektit) ja Marko Mäki

 

Oppimateriaalit
 

Burns, A. C., Bush, R. F. 2010. Marketing Research. 6th ed. Upper Saddle River, NJ. Pearson Education.

Heikkilä, T. 2014. Tilastollinen tutkimus. Edita.

Mäntyneva, M., Heinonen, P., Wrange K. 2008. Markkinointitutkimus. WSOY. Helsinki.

Muu opintojaksolla sovittu materiaali
 

OSA 2 Palvelujen markkinoinnin suunnittelu 5 op

 

Moduulin tavoitteena on perehdyttää osallistujat palvelujen markkinoinnin suunnittelun kokonaisuuteen. Moduulin suoritettuaan opiskelija ymmärtää palvelujen markkinoinnin suunnitteluprosessin sekä osaa suunnitella markkinointia soveltuvia keinoja ja työkaluja käyttäen. Opiskelija osaa ottaa suunnittelussa huomioon liiketaloudelliset kannattavuusnäkökohdat ja soveltuvat mittaustavat. 

 

Osaamistavoitteet ja arviointi  

 

Osaamistaso 1-2: 

Opiskelija

 • tuntee palvelujen markkinoinnin suunnittelun ja johtamisen kokonaisuuden 
 • tiedostaa kilpailun ja kysynnän merkityksen suunnittelun perustana 
 • tunnistaa palvelujen markkinoinnin suunnittelun osat 
 • osallistuu projektiryhmän toimintaan 

 

Osaamistaso 3-4: 

Opiskelija

 • tunnistaa suunnitteluprosessiin liittyvät keskeiset mittarit 
 • osaa ottaa huomioon kilpailun ja kysynnän suunnittelun lähtökohtina 
 • osaa hyödyntää pääosin suunnittelun prosessia  
 • osaa toimia ryhmässä ja perustella mielipiteensä 

 

Osaamistaso 5:  

Opiskelija

 • osaa suunnitella kokonaisvaltaisesti palvelujen markkinointia  
 • osaa soveltaa kilpailu- ja kysyntätekijöitä suunnittelun perustana 
 • osaa ottaa suunnittelussa huomioon kannattavuusnäkökulmat perustellusti 
 • osaa määrittää suunnitteluprosessiin liittyvät keskeiset mittarit toiminnan arvioimiseksi 
 • ottaa vastuuta projektityhmän johtamisesta ja työn etenemisestä aktiivisesti 

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 
 

Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn opiskelijan intrasta (MyNet).  

 

Työelämäyhteydet  
 

Opintojaksolla tehdään yritysten palvelujen markkinointiin liittyviä toimeksiantoja. 

 

Kansainvälisyys 
 

Kansainvälisyys huomioidaan oppimateriaaleissa. Toimeksiantoihin voi liittyä kansainvälinen ulottuvuus. 

 

Aikataulu  
 

Viikko 1 -2

Palvelujen markkinoinnin suunnittelun ja johtamisen osa-alueet. 

 

Viikko 3-4 

Markkinat, kilpailu ja kysyntä suunnittelun perustana. 

 

Viikko 5-6  

Markkinoinnin suunnitteluprosessi. 

 

Viikko 7-8

Palvelujen markkinoinnin suunnittelun keinot ja työkalut.

 

Viikko 9-10 

Palvelujen markkinoinnin suunnittelun keinot ja työkalut.

 

Viikko 11-12 

Suunnittelua arvioivan mittariston määrittäminen.

 

Viikko 13-14

Palvelujen markkinointisuunnitelman dokumentointi.

 

Viikko 15-16  

Suunnitelmien esittely, tentti.

 

Oppimistavat  

 

Päivätoteutus, monimuotototeutus, virtuaalitoteutus, opinnollistaminen 

 

Arviointitavat 
 

Arviointi perustuu tenttiin 30 % ja projektityöhön 70 %

 
Vastuuopettaja(t) 
 

Marko Mäki 

 

 Oppimateriaalit 
 
Päivitetään myöhemmin. 

 

 

OSA 3 Krea Creative – Luova suunnittelutyö 5 op

 

Opintojakso valmentaa luovaan suunnittelutyöhön ja brändin rakentamiseen käytännössä. Opiskelija toteuttaa markkinointi- ja viestintätoimeksiannon asiakasyritykselle. Opiskelija tutustuu toimeksiannon kautta luovaan suunnittelutyöhön sekä tarinankerrontaan osana brändin rakentamista. Opiskelija osaa tehdä kvalitatiivisen tutkimuksen ja hyödyntää sen tuloksia luovassa suunnittelussa. Opiskelija tutustuu luovan alan asiantuntijapalveluihin ja tuntee niiden hankintaperiaatteet.

Osaamistavoitteet ja arviointi

 

Osaamistaso 1-2:

Opiskelija

 • tuntee brändin rakentamisen merkityksen osana yrityksen maineen kehittämistä.
 • osaa kuunnella asiakkaan tarpeita ja tavoitteita.
 • osallistuu kvalitatiivisen tutkimuksen tekemiseen ja ymmärtää sen merkityksen osana luovaa suunnittelutyötä.
 • tuntee luovan suunnittelun vaiheet ja joitakin luovia ideointimenetelmiä.
 • osallistuu luovaan suunnitteluun ja toteutukseen osana tiimiä.

tuntee asiantuntijapalveluiden hankinnan, käytön ja tarjoamisen periaatteet.

 

Osaamistaso 3-4:

Opiskelija

 • osaa rakentaa erottuvaa brändiä ja kehittää asiakasyrityksen mainetta luovan suunnittelun avulla.
 • osaa huomioida asiakkaan tarpeet ja tavoitteet osana brändin rakentamista.
 • osaa suunnitella ja toteuttaa kvalitatiivisen tutkimuksen sekä osaa hyödyntää sen tuloksia luovan suunnittelun perustana.
 • tuntee hyvin luovan suunnittelun vaiheet ja osaa hyödyntää monipuolisesti luovia ideointimenetelmiä.
 • osaa hakea luovia näkökulmia asiakkaan viestintätarpeisiin kohderyhmien tarpeiden perusteella.
 • tuntee luovan alan asiantuntijapalveluiden hankintaprosessiin sekä osaa laatia luovan briefin.

 

Osaamistaso 5:

Opiskelija

 • osaa rakentaa erottuvaa brändiä ja kehittää asiakasyrityksen mainetta oivaltavan luovan suunnittelun avulla.
 • osaa huomioida asiakkaan tarpeet ja tavoitteet osana ammattimaista brändin rakentamista.
 • osaa suunnitella ja toteuttaa asiakasyrityksen tarpeita tukevan kvalitatiivisen tutkimuksen sekä hyödyntää sen tuloksia ammattimaisesti luovassa suunnittelussa.
 • hallitsee luovan suunnittelun vaiheet ja osaa hyödyntää ammattimaisesti ja oivaltavasti luovia ideointimenetelmiä.
 • osaa valita luovia näkökulmia asiakkaan viestintätarpeisiin kohderyhmien ajattelua ja toimintaa ohjaavalla tavalla.
 • tuntee yhteistyön ja vuorovaikutuksen pelisäännöt luovan alan palveluntarjoajien ja niiden asiakasyritysten välillä sekä osaa laatia ammattimaisen luovan briefin.

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
 

Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn opiskelijan intrasta (MyNet).

 

Työelämäyhteydet

 

Työelämälähtöinen asiakasprojekti toimeksiantajille. Luovan alan yhteistyötä (vierailut tai vierailijat) mainos-, viestintä-, sisältö- ja digitoimistojen kanssa.

Kansainvälisyys

 

Kansainvälisyys huomioidaan oppimateriaaleissa. Osa toimeksiannoista voi tulla kansainvälisesti toimivilta yrityksiltä.

Aikataulu

 

Viikko 1-2

Luova toimisto Krean esittely: strategiset linjaukset, toimintaperiaatteet, kanavat.

Toimeksiannon esittely ja toimeksiantajan brief. 

 

Viikko 3-4

Luovan suunnittelun vaiheet ja ideointimenetelmät.

Kvalitatiivinen tutkimus suunnittelun lähtökohtana.

Projektityöskentelyä.

 

Viikko 5-6

Brändin rakentaminen ja luova suunnittelutyö.

Projektityöskentelyä.

 

Viikko 7-8

Brändin rakentaminen ja luova suunnittelutyö.

Projektityöskentelyä.

 

Viikko 9-10

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijapalveluiden hankinta, käyttö ja tarjoaminen.

Projektityöskentelyä.

 

Viikko 11-12

Vierailuja luovan alan yrityksiin (valitaan toimeksiannon perusteella).

 

Viikko 13-14

Luovan työn pitchaus-harjoitus.

Projektityöskentelyn viimeistely

 

Viikko 15-16

Luovan työn esittely asiakasyritykselle ja palaute.

 

Oppimistavat

 

Päivätoteutus, monimuotototeutus, virtuaalitoteutus, opinnollistaminen.

 

Opiskelijat toteuttavat tiimeissä markkinoinnin ja viestinnän käytännön kehittämisprojektin asiakasyritykselle. Yritysprojekteissa opiskelijat harjoittelevat luovalle alalle ominaisten työvälineiden ja menetelmien käyttöä sekä ottavat yrittäjämäisesti vastuun töiden saattamisesta julkaisukelpoiseksi asiakkaan kanssa sovitun aikataulun mukaisesti.

 

Arviointitavat
 

Tiimiarviointi, vertaisarviointi, yksilöarviointi, itsearviointi

 

Opintojakson suorittaminen edellyttää vahvaa ja tavoitteellista sitoutumista opintojakson lähitapaamisiin ja tiimityöskentelyyn. Arvosana määräytyy tiimin tuotosten perusteella (50 %) sekä opiskelijan oman sitoutumisen ja aktiivisuuden perusteella (50 %).

 

Vastuuopettaja
 

Tanja Vesala-Varttala

 

Oppimateriaalit
 

Ahto, O., Kahri, A. & Mäkinen, M. 2016. Bulkista brändiksi – käsikirja kasvuun ja kannattavuuteen. Docendo. Helsinki.

 

Bridging the Creative-Planner Divide. 2016.

https://www.warc.com/LatestNews/News/Bridging_the_creativeplanner_divide.news?ID=37191

 

Isaza, J. 2011. Everything I Know about Planning I Learned from Bernbach.

https://www.ddb.com/blog/creativity/everything-i-know-about-planni-1/

 

Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto. Brief-pohjat.

http://mtl.fi/fi/ohjeet/kilpailutus/brief-pohjat

 

Wong, V. 2016. Why 2016 is the Year of the Creative Planner.

http://www.cmo.com/opinion/articles/2016/3/9/why-2016-is-the-year-of-the-creative-planner.html#gs.FVfSgiI

 

Muu opintojaksolla sovittu materiaali.