Olet täällä

Opetushallituksen rahoittamat koulutukset

Opetushallituksen rahoittamat koulutukset

Hankkeiden koulutukset ovat  pääsääntöisesti Opetushallituksen rahoittamaa Opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmälle maksuttomia. Hankkeet toteutetaan pääosin aidoissa ympäristöissä työpaikoilla. Hankkeiden koulutuksista vastaa Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja verkostossa on mukana myös yhteistyökumppaneita.

Hankkeiden koulutusosioita järjestetään avoimina toteutuksina sekä organisaatioille tarvelähtöisesti yhdessä suunnitellen ja aikatauluttaen.

Käy tutustumassa sivustoihimme ja ilmoittaudu mukaan. Tai ota yhteyttä - suunnitellaan teille oma toteutus!

Hankkeiden omat nettisivut aukevat otsikosta.
 

Näköaloja - Kansalaisopistojen muuntuvat oppimisen maisemat

Koulutushankkeen tavoitteena on kehittää vapaan sivistystyön opettajien digi- ja erityispedagogista osaamista erityisesti kansalaisopistojen aliedustettujen opiskelijaryhmien opetuksessa ja ohjauksessa. Koulutuksessa kehitetään opettajien osaamista kohdata ja ohjata moninaisia oppijoita ja erityisesti alhaiset perustaidot omaavia kansalaisia selviytymään digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Lisäksi vahvistetaan kansalaisopistojen ja opettajien merkitystä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen jatkumossa ja osaamisperustaisten koulutusten toteuttamisessa. Koulutukset toteutetaan kokonaan  verkossa.

Luulot pois! Yhdessä elämisen taitoa ammatillisella toisella asteella

Tule mukaan edistämään yhdenvertaisuutta. Koulutushankkeen päämääränä on, että opiskelijoiden syrjintä- ja rasismikokemukset vähenevät.

Toimi - toimijuus tulevaisuuteen

Hankkeen koulutuksissa kehitetään tulevaisuusorientoitunutta ohjausta sekä ohjauskulttuuria, jossa tunnistetaan työelämän skenaarioita.
Koulutuksessa luodaan työskentelytapoja, jotka edistävät oppijoiden kykyä arvioida osaamistaan ja kiinnostuksiaan jatkokoulutus- ja työllistymismahdollisuuksien suhteen.

Ammattipedagogiikkaa uudistamaan!

Koulutuksen tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen henkilöstöä järjestämään ammatillista koulutusta asiakaslähtöisesti ja osaamisperusteisesti.
Koulutuksen neljän koulutusosion avulla autetaan osallistujia varmistamaan, että ammatillinen koulutus vastaa osuvasti, joustavasti ja vaikuttavasti opiskelijan ja työelämän osaamistarpeisiin. Lähtökohtana ovat sekä ammatillisen koulutuksen toimintaympäristöjen muutokset että kohderyhmän osaamistarpeet.

Ohjaus ja arviointi

Hankkeen avulla tuetaan ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön työ- ja toimintatapojen uudistumista ammatillisen koulutuksen ja toimintaympäristön muutoksissa.

Turvallisuus kuuluu kaikille

Turvallisuus kuuluu kaikille -hanke on oppilaitosten turvallisuuskulttuuria kokonaisvaltaisesti edistävä opintokokonaisuus. Hankkeessa järjestetään monipuolisesti turvallisuusosaamisen täydennyskoulutusta oppilaitoksissa työskenteleville opettajille ja muulle henkilöstölle.

Tasa-arvoa ja reformia

Tasa-arvoa ja reformia -hanke järjestää konsultoivaa tasa-arvokoulutusta ja tuottaa tasa-arvoa edistävää materiaalia yhdessä ammatillisen koulutuksen toimijoiden kanssa. Rerformin mukanaan tuomia painopisteitä ovat opintojen henkilökohtaistaminen ja työssä järjestettävän koulutuksen kehittäminen.

Esimiehestä valmentavaksi esimieheksi

Ammatillisen koulutuksen reformin jälkeiset toimintaympäristön muutokset edellyttävät oppilaitosten esimiehiltä asiakas- ja työntekijälähtöisyyttä tukevaa coachingiin perustuvaa valmentavaa johtamisotetta.
Koulutuksessa vahvistetaan ja tuetaan ammatillisten oppilaitosten esimiesten johtamisosaamista käytännönläheisesti coachingtaitoihin keskittyen. Koulutus on prosessimainen kehittymisohjelma, jossa jokaista osallistujaa tuetaan löytämään oma tapa soveltaa coachaavaa työotetta omia vahvuuksiaan hyödyntäen.
Koulutukseen sisältyy henkilökohtainen DISC WOL -johtajuusanalyysi.

KIELO - kielitietoinen ohjaus ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä

Kehitetään ja pilotoidaan valmennusohjelma, jolla jolla lisätään ammatillisten kouluttajien valmiuksia kielitietoiseen ohjaukseen ja jolla työelämän edustajat valmennetaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaukseen huomioiden sekä kieli- että kulttuuritausta. Ammatilliset kouluttajat valmennetaan vastaamaan työpaikkaohjaajille suunnitellusta valmennuksesta, joka liitetään osaksi työpaikkaohjaajien koulutusta.

Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus toteuttaa hankkeen yhteistyössä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Helsinki Business Collegen, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Edupolin ja Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksian kanssa.

Lue lisää otsikon linkin kautta.

Opetustoimen johtamisen täydennyskoulutus - POMOKO2-hanke

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorien ja esimiesten johtamisosaamista.
Hanke toteutetaan yhteistyössä ammatillisten opettajakorkeakoulujen (Haaga-Helia, HAMK, JAMK, TAMK ja OAMK) kanssa.

Lisätietoja tästä linkistä.

KiVaTyö – Kielitietoinen ohjaus, valmennus ja työelämä

Koulutuksessa saat tukea maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden valmiuksien, osaamisen ja tuen tarpeiden tunnistamiseen, tuen tarjoamiseen, yksilöllisten opintopolkujen rakentamiseen, ohjaukseen ja opetukseen sekä yhteistyöhön työelämän ja muiden toimijoiden kanssa.

Lue lisää klikkaamalla otsikon linkkiä.

Valmentava opettajuus - arvosta, ohjaa ja vastuuta

Ammatillisen koulutuksen reformin jälkeen opettajan työ on monipuolistunut, opettajat jalkautuvat työpaikoille ohjaamaan ja työssä painottuu ohjaava ja valmentava ote.
Koulutuksessa kehitetään ammatillisten oppilaitosten opettajien yksilölähtöistä ohjaus- ja vuorovaikutusosaamista sekä yhteistyö- ja tiimityötaitoja käytännönläheisesti coachingtaitoihin keskittyen

Riskiperusteinen turvallisuusjohtaminen ja -osaaminen oppilaitoksissa

3AMK toteutus (Laurea, Metropolia ja Haaga-Helia)

Koulutuksen tavoitteena on tarjota opiskelijoille ja heidän taustaorganisaatioilleen uusimman teorian sekä parhaat käytänteet koulutusorganisaatioiden systemaattisen turvallisuustyön tueksi.