Olet täällä

Väyläopinnot Careeriasta sekä Askolan lukiosta Haaga-Heliaan

Väyläopinnot Careeriasta sekä Askolan lukiosta Haaga-Heliaan
Suuntaa katseesi jatko-opintoihin jo perustutkinnon aikana väyläopintojen avulla Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Porvoon Campuksella!
 
Väyläopintojen kurssit tukevat opintojasi ja saat käytännön työkaluja työnhakuun sekä itsesi brändäämiseen. Opinnot kerryttävät sinulle opintopisteitä, jotka vauhdittavat tulevaisuudessa korkeakouluopintojasi, kun ne hyväksi luetaan osaksi tutkintoasi. Väyläopinnot ovat sinulle maksuttomia.
 
Porvoo Campus on moderni ja innovatiivinen oppimisympäristö, jossa pääset tutustumaan opettajien ja muiden opiskelijoiden avulla korkeakouluopintoihin. Tällä hetkellä väyläopinnot ovat tarjolla Careerian toisen asteen opiskelijoille sekä Askolan lukion opiskelijoille. Yhteistyöverkosto laajenee asteittain tuoden uusia toisen asteen kouluja mukaan väyläopintoihin.

Ilmoittaudu mukaan 15.5. – 16.8.2020 välisenä aikana osoitteessa: https://e-lomake.haaga-helia.fi/lomakkeet/40081/lomake.html

Lisätietoja opinnoista: Mari Austin, mari.austin@haaga-helia.fi.

Tarjolla olevat opinnot

Akateemiset viestintä- ja oppimistaidot

Laajuus: 5 op
Ajoitus: syyslukukausi 2020; kontaktitunnit maanantaisin 16.00-18.00, parillisina viikkoina ja ensimmäinen lähiopetuskerta 31.8.2020 ja viimeinen lähiopetuskerta 7.12.2020.
Kieli: suomi
 
Opintojakson tavoitteena on vahvistaa opiskelijan valmiuksia korkeakouluopintoihin ja suositellaan ensimmäiseksi väyläopintojaksoksi (ellei sinulla ole aikaisempaa yo-tutkintoa tai teet tällä hetkellä kaksoistutkintoa). Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
 • osaa hankkia itsenäisesti tietoa ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
 • kykenee lukemaan ja tuottamaan akateemista tekstiä
 • osaa toimia aktiivisena ja yhteistyökykyisenä tiimin jäsenenä
 • tunnistaa omia mahdollisuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
 • kykenee suunnittelemaan ja ohjaamaan omaa toimintaansa tavoitteellisesti
 • osaa toimia ammattimaisesti erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
Lisätietoja: Mari Austin, mari.austin@haaga-helia.fi
Vastuuopettaja: Jaana Laaksonen

Brändää itsesi ura- ja oppimispoluille

Laajuus: Kurssi on mahdollista suorittaa joko 2 op tai 5 op suuruisena.
Ajoitus: Kontaktitunnit maanantaisin 16.00-18.00, parittomina viikkoina ja ensimmäinen lähiopetuskerta 7.9.2020 ja viimeinen lähiopetuskerta 14.12.2020.
Kieli: suomi
 
Opiskelijana ja työntekijänä toimitaan vuorovaikutuksessa muiden yhteisön jäsenten kanssa. Työn mielekkyys, tiimityötaidot ja tuloksellinen yhteistyö syntyvät hyvästä itsetuntemuksesta ja kyvystä tunnistaa omaan käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Hyvät itsensä johtamisen taidot auttavat työyhteisön jäsentä toimimaan tavoitteellisesti ja tehokkaasti, motivoituneena ja omia voimavarojaan hyödyntäen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
 • ymmärtää itsensä johtamisen merkityksen
 • tunnistaa omaan käyttäytymiseensä vaikuttavia tekijöitä
 • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
 • on oppinut keinoja kehittää itsetuntemustaan, ajanhallintaa ja työnhaku prosessia
Lisätietoja: Mari Austin, mari.austin@haaga-helia.fi
Vastuuopettaja: Leena Aitto-oja

Working life English - Työelämän englantia

Laajuus: Kurssi on mahdollista suorittaa joko 2 op tai 5 op suuruisena.
Ajoitus: Kontaktitunnit maanantaisin 16.00-18.00, parillisina viikkoina ja ensimmäinen lähiopetuskerta 31.8.2020 ja viimeinen lähiopetuskerta 7.12.2020.
Kieli: suomi
 
Englannin kielen kurssi antaa valmiuksia työelämän kielitaitoon ja samalla vahvistaa opiskelijan valmiuksia korkeakouluopintoja varten. Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • osaa tehokkaammin ja rohkeammin käyttää englantia työelämän tietyissä viestintätilanteissa, esim. työhaastattelussa
 • hallitsee työelämässä esiintyvien puhelinkeskustelujen keskeisimmät fraasit
 • osaa argumentoida ja perustella mielipiteitään kohteliaasti
 • ymmärtää englannin ja suomen puhekulttuurien erojen merkityksen viestinnässä
 • kykenee kertomaan omasta alastaan tai opinnoistaan
 • osaa erottaa puhekielen ilmaisut yleiskielestä
Lisätietoja: Mari Austin, mari.austin@haaga-helia.fi
Vastuuopettaja: Olav Vidjeskog

Asiakaspalvelu ja –ymmärrys

Laajuus: Kurssi on mahdollista suorittaa joko 2 op tai 5 op suuruisena
Ajoitus: Kontaktitunnit keskiviikkoisin 16.00-18.00, parillisina viikkoina ja ensimmäinen lähiopetuskerta 2.9.2020 ja viimeinen lähiopetuskerta 9.12.2020
Kieli: suomi
 
Opintojakson tavoitteena on ohjata opiskelijaa tunnistamaan roolinsa palveluntuottajana ja vahvistamaan asiakaspalveluvalmiuksiaan erilaisten asiakkaan tarpeiden mukaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • tunnistaa asiakkaan tarpeiden ja erilaisuuden merkityksen
 • ymmärtää, mistä laadukas palvelukokemus sekä elämys muodostuvat
 • ymmärtää palveluketjun osatekijät ja merkityksen
 • tunnistaa oman roolinsa palveluntuottajana sekä omat asiakaspalveluvalmiutensa
 • omaa oikeanlaisen asenteen palvelutehtävissä
 • hallitsee konkreettisen asiakaspalvelun ja siihen liittyviä työtehtäviä
 • anniskelu- ja hygieniapassit TAI kehittämismenetelmien harjoittelu kuluttajakyselyllä 
Lisätietoja: Mari Austin, mari.austin@haaga-helia.fi
Vastuuopettajat: Päivi Forsblom ja Jaana Laaksonen
 
Ilmoittaudu mukaan 15.5. – 16.8.2020 välisenä aikana osoitteessa: https://e-lomake.haaga-helia.fi/lomakkeet/40081/lomake.html