Olet täällä

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Haku vuoden 2019 koulutukseen on päättynyt.

Koulutuksen kuvaus

Valmentava koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joiden tavoitteena on hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon Suomessa. Edellytyksenä koulutukseen osallistumiselle on suomen kielen vähimmäistaitotaso B1 sekä korkeakoulukelpoisuus*.
Koulutuksen kokonaislaajuus on 30 opintopistettä ja kesto 6 kuukautta. Koulutus koostuu yleisestä kaikille opiskelijoille yhteisestä opintojaksosta sekä eri ammattialoihin painottuvista moduuleista ja monialaisesta moduulista.
Koulutuksen sisällöissä painottuvat suomen kieli sekä ammattialakohtaiset tai yleiset korkeakouluopiskeluun valmentavat opinnot. Lisäksi koulutukseen sisältyy matematiikan ja englannin kielen opintoja. Kaikkien sisältöjen kohdalla korostuvat akateemiset taidot kuten opiskelu- ja digitaidot sekä suomalaisen korkeakouluopiskelun tuntemus.

Tavoitteet

Valmentavan koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa valmiudet edetä korkeakouluopintoihin ja menestyä opinnoissaan. Koulutuksen tavoitteena on kehittää taitoja, joita tarvitaan ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnoissa sekä korkeakoulujen valintakokeissa.

Tärkeitä tavoitteita ovat esim.

 • itseohjautuvuus ja vastuullisuus opinnoissa
 • oman oppimisen ja opitun asian reflektointi
 • oman mielipiteen ilmaiseminen ja kriittisyys
 • korkeakoulujärjestelmän ja -toimintatapojen tuntemus
 • yhteisöllisten toimintatapojen ja esim. ryhmätyötaitojen kehittyminen
 • erilaisten lukutekniikkojen ja monilukutaidon kehittyminen
 • erilaisten tekstityyppien tuntemus ja kyky ymmärtää ja laatia korkeakouluopiskelussa ja työelämässä tarvittavia tekstejä
 • suomen kielen taidon kehittyminen taitotasolle B2
 • peruslaskutoimitusten hallinta
 • taito ymmärtää ja hyödyntää englanninkielistä materiaalia sekä kommunikoida englanniksi erilaisissa kirjallisissa ja suullisissa viestintätilanteissa
   

Pedagogiset toimintatavat

Koulutus suoritetaan verkko-opiskeluna. Kaikissa toteutuksissa on tärkeää opiskelijan aktiivisuus ja vastuunotto omasta oppimisesta.
Opetusta voidaan räätälöidä opiskelijan oman osaamisen ja tarpeiden mukaisesti esim. erilaisten moduulien, tasoryhmien sekä erilaisten pedagogisten toimintatapojen avulla. Suomen kielen opetus integroidaan vahvasti muihin opittaviin sisältöihin.
Koulutuksen pedagogiset toimintatavat perustuvat esim. yhteisöllisyyteen, aktivoiviin oppimis- ja opetusmenetelmiin ja työelämälähtöisyyteen. Lisäksi pyritään edistämään valmentavan koulutuksen opiskelijoiden integroitumista osaksi korkeakouluyhteisöä esim. mahdollistamalla tutustuminen tutkintokoulutuksen opetukseen.

Arviointi

Opiskelijan osaamista arvioidaan monipuolisesti eri arviointimenetelmien ja -kriteerien avulla. Arviointi on jatkuvaa ja oppimista tukevaa eikä se painotu ainoastaan opintojaksojen tai moduulien loppuun.

Arviointia tehdään eri näkökulmista: opettaja-, vertais- ja itsearviointi. Arviointi on osa opiskelijan ohjaamista, ja arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tiedostaa ja osaa arvioida omaa osaamistaan sekä tietää, miten kehittää sitä edelleen.
 

* Hakija on korkeakoulukelpoinen, jos hänellä on

 • suomalainen ylioppilastutkinto,

 • suomalainen toisen asteen ammatillinen tutkinto,

 • ulkomainen tutkinto, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin tai

 • ulkomainen korkeakoulututkinto.

Jos hakija ei voi todistaa hakukelpoisuuttaan todistuksella, hänellä täytyy olla viranomaispäätös pakolaisstatuksesta (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella).

 

Koulutus toteutetaan yhdeksän ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Haaga-Helia tarjoaa koulutuskokonaisuuden osat Liiketalouden alan matematiikka sekä Matematiikan valmentavat opinnot.