Olet täällä

Liiketoimintaosaaja

Liiketoimintaosaaja

OPINTOJAKSOKUVAUS: Liiketoimintaosaaja

Tunnus: BUS1LH101
Laajuus: 15 op
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Liiketalouden koulutusohjelma
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Moduulin osat 

 • Yrittäjyys ja yritystoiminta 6 op (BUS1LH101A) 
 • Yritysten toimintaympäristöt 6 op (BUS1LH101B) 
 • Tietotekniset taidot 3 op (BUS1LH101C) 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja, eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Yrittäjyys ja yritystoiminta

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • osaa kuvata yrittäjämäisen toimintatavan ja yrittäjyyden peruspiirteitä.

 • tunnistaa omat vahvuutensa oppijana ja osaa ohjatusti asettaa itselleen tavoitteita.

 • tunnistaa yrityksen eri osa-alueiden keskeiset tavoitteet ja tehtävät.

 • tunnistaa strategian merkityksen ja liiketoimintamallin (Business Model Canvas) perusperiaatteet liiketoiminnan suunnittelussa.

 • osaa nimetä yritysten eri sidosryhmiä ja verkostoja.

 • osaa määritellä vastuullisen liiketoiminnan eri osa-alueet.

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • osaa arvioida omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä.

 • seuraa asettamiensa tavoitteiden toteutumista.

 • osaa kuvata yrityksen liiketoimintamallin (Business Model Canvas).

 • tunnistaa yritysten verkostoitumisen toimintatapoja.

 • osaa kuvata vastuullisuuden merkitystä liiketoiminnassa.

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • toimii yrittäjämäisesti.

 • osaa kuvata yrityksen ydin- ja tukiprosesseja.

 • osaa kuvata yrityksen ansaintalogiikan.

 • tunnistaa yritysten verkostoitumisen tulevaisuuden mahdollisuuksia.

 • osaa kuvata yrityksen vastuullisuuteen liittyviä toimintatapoja.

Yritysten toimintaympäristöt

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • osaa kuvata talouden ja politiikan merkitystä yhteiskunnan toiminnan ja normiston perustana.​

 • osaa nimetä kansantalouden ilmiöitä.

 • osaa kuvata yrityksen toimintaympäristön.

 • osaa käyttää tiedonhaussa ohjatusti joitakin tiedonlähteitä, palveluita ja välineitä.

 • tunnistaa keskeiset juridiset perusnormit.

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • osaa arvioida kansantalouden ilmiöiden vaikutusta omaan, kuluttajien ja yritysten toimintaan.

 • tuntee suomalaisen yhteiskunnan roolin sekä Euroopan Unionissa että laajemmin kansainvälisessä yhteisössä.

 • osaa käyttää tiedonhaussa itsenäisesti eri tiedonlähteitä, palveluita ja välineitä sekä suhtautuu hankittuun tietoon kriittisesti.

 • tuntee keskeisten juridisten normien välisiä yhteyksiä.

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • osaa arvioida talouden ja politiikan merkitystä yhteiskunnan toiminnan ja normiston perustana.​

 • osaa analysoida omaa ja yrityksen toimintaa kansantalouden ilmiöiden pohjalta.

 • osaa soveltaa ja analysoi eri tiedonlähteistä hankkimaansa tietoa.

 • osaa soveltaa keskeisiä, osin myös liiketaloudellisia, juridisia normeja ja tarkastelee niitä johdonmukaisesti.

 

Tietotekniset taidot

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • osaa käyttää ohjatusti oppimisympäristön henkilökohtaisia sovelluksia ja palveluja sekä koululla että koulun ulkopuolella.

 • tuntee työaseman tietoturvaan liittyviä peruskäsitteitä.

 • osaa käyttää tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka ja taulukkolaskentaohjelmien perustoimintoja.

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • osaa käyttää itsenäisesti oppimisympäristön henkilökohtaisia sovelluksia ja palveluja sekä koululla että koulun ulkopuolella.

 • osaa huolehtia oman työaseman tietoturvaan ja riskienhallintaan liittyvistä asioista.

 • osaa tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka ja taulukkolaskentaohjelmien peruskäytön sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • osaa auttaa muita oppimisympäristön henkilökohtaisten sovellusten ja palvelujen käytössä.

 • osaa perustella tietoturvan ja riskienhallinnan tarpeet ja merkityksen.

 • käyttää tekstinkäsittely- ja esitysgrafiikkaohjelmien toimintoja monipuolisesti ja soveltaa niitä käytännön tehtävissä.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn opiskelijan intrasta (Mynet).

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tehdään projektityö, jonka kautta opiskelijat tutustuvat yrityksen toimintaan ja toimintaympäristöön.

Kansainvälisyys

Yrityksen perustoimintoja tarkastellaan myös kansainvälisesti toimivan yrityksen näkökulmasta.

Sisältö

Sisältö ja aikataulu ovat erillisessä tiedostossa.

Oppimistavat

 • Tiimeissä tehtävä projektityö

 • Osallistuminen lähiopetukseen

 • Itsenäinen työskentely (esim. tenttikirjan lukeminen)

 • Yksilötehtävä (esim. kokeet)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arvioinnin sekä opintojaksopalautteen antaminen.

Arviointitavat

Yrittäjyys ja yritystoiminta:

 • projektityö: 60%

 • yksilötehtävät: 40%

Yritysten toimintaympäristöt:

 • projektityö: 60%

 • yksilötehtävät: 40%

Tietotekniset taidot:

 • projektityö: 50%

 • yksilötehtävät: 50%

Vastuuopettaja(t)

Oppimateriaalit

Yrittäjyys ja yritystoiminta

Viitala, Riitta & Jylhä, Eila 2006 (tai uudempi). Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän yritystoiminnan perusta. Edita Publishing (kappaleet tarkennetaan lähiopstuksessa). Verkossa oleva ja lähitunneilla jaettava materiaali sekä tiedotusvälineistä löytyvä ajankohtaisaineisto. Oppimistehtävässä kohdeyrityksen materiaali sekä muu ryhmän hankkima aineisto.

Yritysten toimintaympäristöt:

Kalle Kyläkallio: Yritysjuridiikka 2014 Edita Publishing Oy, soveltuvin osin: e-kirja Nelliportaalissa, kirjaa saatavana kirjastossa

Matti Pohjola: Taloustieteen oppikirja, SanomaPro 2015

Tietotekniset taidot:

Ei varsinaista oppikirjaa, vaan Moodlessa jaettavat opintomonisteet. Oheislukemistona suositellaan lisäksi Tietokoneen käyttötaito – Windows 8 & MS Office 2013 (Docendo 2014) sekä Haaga-Helian kirjaston e-aineistojen Ornanet-käsikirjoja.