Olet täällä

Myynnin juridiikka

Myynnin juridiikka

Tunnus: LAW2LZ001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 5. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut Yritysoikeus LAW1LZ002 -opintojakson tai laajuudeltaan ja vaatimustasoltaan vastaavat opintokokonaisuudet.

Oppimistavoitteet

Opiskelija

 • oppii hahmottamaan laajemmin liikekaupan sopimuksia ja sopimuskokonaisuuksia sekä niihin liittyviä vastuita ja velvoitteita.
 • oppii tulkitsemaan sopimussuhteisiin liittyviä riskitekijöitä ja hallitsemaan niitä.
 • ymmärtää sopimusperusteisen korvauksen eri käsitteet ja rajoittamisen. Opintojaksolla keskitytään ns. case-harjoitusten kautta avaamaan sopimusoikeudellisia kysymyksiä käytännön liike-elämän tarpeista.
 • ymmärtää sopimusrikkomusten eri seuraamuksia.

Lisäksi opintojaksolla käsitellään myyntiin liittyviä eettisiä kysymyksiä kuten esimerkiksi asiakastietojen hyödyntäminen ja tietojenvaihto.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää myös kilpailuoikeuden perussisällön. Kurssilla on sanastoa englanniksi.

Sisältö

Opintojaksolla käsiteltävät asiat ovat:

 • Sopimuksen oikeudellinen viitekehys ja hyvän sopimuskokonaisuuden laatiminen (mm. tulkinta, vakioehdot, pätemisjärjestys, lainvalinta)
 • Neuvottelut ja eri sopimustyyppejä esim. aiesopimus, jakelu- ja toimitussopimusten erityispiirteet
 • Vahingonkorvaus ja velvoitteet, vastuut ja vastuunrajoitukset
 • Yritystuotevastuu, riski ja sen hallinta
 • Sopimusrikkomukset ja niiden seuraamukset
 • Immateriaalioikeuden perusteet
 • Etiikka, liikesalaisuudet, tietosuoja ja asiakastietojen hyödyntäminen
 • Kilpailuoikeudelliset rajoitteet ja kilpailuoikeuden perusteet
 • Kilpailuoikeuden perusteet.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käsitellään sopimuksia kansainvälisestä näkökulmasta. Kurssilla on sanastoa rinnakkain englanniksi sekä osa aineistosta on englanniksi.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen opiskelu 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aíkaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHO)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja(t)

Christina Karlia-Palomäki

Oppimateriaalit

Jaakkola T. – Sorsa K. Liiketoiminnan sopimukset. Sopimusriskien hallinta liike- ja kuluttaja sopimuksissa. Business Edita 2005.
Koivumäki  E. – Häkkänen P. Markkinointijuridiikka 2015. Kauppakamari. 
Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali. Opettaja määrittelee tentissä käytettävän kirjan opintojaksolla.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Opiskelijalla on käsitys myyntisopimuksen keskeisistä osista ja hän tuntee sopimusoikeudellisia käsitteitä ja hallitsee näistä perustiedot. Opiskelija tuntee immateriaalioikeuteen, kilpailuoikeuteen ja tietosuojaan liittyvät tavallisimmat peruskäsitteet. Opiskelijalla on käsitys liikesopimuksiin liittyvästä problematiikasta. Hän ymmärtää opintojakson aihepiiriin liittyvät keskeisimmät oikeussäännökset kuten immateriaalioikeudet ja kilpailuoikeudelliset ja tietosuojaan liittyvät käsitteet ja niiden vaikutuksen liiketoimintaan. Opiskelija tuntee liikekaupassa myyntisopimuksen keskeisimmät kohdat ja osapuolten keskeiset sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvoitteet. Opiskelijalla on selkeä käsitys opintojakson aihepiiriin liittyvästä liiketoiminnan lainsäädännöstä. Hän osaa keskeiset sopimus- ja kilpailuoikeudelliset käsitteet ja hallitsee sekä useita eri tilanteisiin soveltuvia toimintavaihtoehtoja ymmärtäen niiden vaikutukset liiketoimintaan.  Hän hallitsee myyntisopimuksen oleellisen sisällön ja osapuolten sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvoitteet.
Taidot Opiskelija osaa hankkia tarvittavat tiedot liiketoiminnan myyntisopimuksiin liittyen ja tehdä liiketoimintaan liittyviä yksinkertaisia päätöksiä opintojakson aihealueiden puitteissa ja laatia liiketoimintaan liittyviä asiakirjoja. Opiskelija osaa hakea tietoa opintojaksolla käsitellyistä aihealueista sekä myös käytännössä operoida saamansa tiedon avulla erilaisissa sopimusoikeudellisissa liiketoimintaan liittyvissä tilanteissa. Opiskelija osaa hakea juridista tietoa oikeista lähteistä ja itsenäisesti soveltaa rinnakkain useampaa tietolähdettä opintojakson aihealueiden puitteissa erilaisissa käytännön myyntitehtävissä. Hän osaa laatia kattavan myyntisopimuksen huomioiden osapuolten riskit.
Pätevyys Ei arvioida Ei arvioida Ei arvioida

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Oppiminen arvioidaan oppimistehtävillä ja osallistumisaktiivisuudella. Näiden arvioinnin painotukset ilmoitetaan tarkemmin opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/opintokokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/opintokokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.