Olet täällä

Saksan liikekieli 2

Saksan liikekieli 2

(Wirtschaftsdeutsch 2)
Tunnus: GER4LS202
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 2. - 4. lukukausi
Kieli: saksa/suomi
OPS: OPS 2016
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen*
*Saksan pakolliseksi kieleksi valinneille pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Taitotaso: B1
Saksan liikekieli 1 (GER4LS201) suoritettu

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opintojakson tavoitteena on oppia hallitsemaan suhdetoiminta- ja liikekirjeiden ilmaisut ja perustyyli.
Opiskelija hallitsee kirjeitten ilmaisut ja perustyylin, pystyy tuottamaan sanastollisesti ja tyylillisesti korrekteja kirjeitä.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Opiskelija hallitsee liikekirjestandardin, asianmukaisen puhuttelutavan ja tyylin. Oikeakielisyydessä on paljon kehitettävää. Viestit ovat pääosin ymmärrettäviä, mutta ne täytyy ensin tarkistaa huolellisesti. Viestejä ei voi lähettää sellaisenaan.

Arvosana 3
Opiskelija hallitsee liikekirjestandardin, asianmukaisen puhuttelutavan ja tyylin. Oikeakielisyydessä jonkin verran kehitettävää, mutta opiskelija pystyy laatimaan ymmärrettäviä ja asiallisia viestejä käyttämällä aihepiirin keskeisiä fraaseja ja sanastoa. Opiskelija osaa hyödyntää sanakirjoja ja muita tiedonlähteitä. Viestit voisi viestityypistä ja vastaanottajasta riippuen lähettää, mutta niiden tarkistaminen olisi suotavaa.

Arvosana 5
Opiskelija hallitsee liikekirjestandardin, asianmukaisen puhuttelutavan ja tyylin. Oikeakielisyydessä ei ole huomautettavaa. Opiskelija osaa soveltaa opintojaksolla hankkimiaan taitoja sekä hyödyntää sanakirjoja ja muita tiedonlähteitä. Sanaston sekä fraasien käyttö on monipuolista ja sujuvaa. Viestit voisi lähettää sellaisenaan.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa ja edetä opinnoissa ripeämmin. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta.

Työelämäyhteydet

Opetusmateriaalia on koottu yrityksistä. Pyritään kutsumaan vieras yrityksestä opintojaksolle.

Kansainvälisyys

Opintojakson sisältö valmistaa opiskelijaa työskentelemään yrityksessä, joka toimii saksankielisillä markkinoilla.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään saksankielisiin suhdetoimintakirjeisiin ja opitaan niissä käytettävää sanastoa ja ilmaisuja sekä laaditaan PR-kirjeitä etätehtävinä, jotka korjataan opettajan palautteen jälkeen ja kerätään portfolioon. Opintojakso sisältää myös liikeviestinnän eri tapahtumat kuten kyselyt, tarjoukset, tilaukset ja reklamaatiot sekä liikeviestinnälle keskeiset rakenteet.

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla: 
a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät ja tentit TAI 
b. Oppimistehtävät ja tentit 

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi. 

Arviointitavat

PR-viestintä: tentti 50 %, portfolio ja jatkuva näyttö 50%
Liikeviestintä: tentti 70%, jatkuva näyttö, etätehtävät, sanakokeet & välitentti 30 %

Vastuuopettaja(t)

Sirpa S. Bode, Pasila

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali sekä
Hering & Matussek: Geschäftskommunikation. Besser schreiben. Hueber Verlag. ISBN 978-3-19-101587-9.