You are here

Utveckling och ledning av arbetsgemenskap 1

Utveckling och ledning av arbetsgemenskap 1

Kod: SCS2LB0021
Omfattning: 6 sp (162h) 
Tidpunkt: Termin 3
Språk: Svenska 
Studiekursens nivå: yrkesstudier   
Studiekursens typ: alternativ

Utgångsnivå och sammanhang med andra studieperioder

Inga förkunskaper krävs

Inlärningsmål

Studeranden

 • Känner till HRM som funktion i ett företag  
 • Känner till olika personalutvecklingsprocesser och kan utvärdera processer och funktionssätt 
 • Kan fungera i ett företags HRM / HRD-funktion 
 • Kan söka svar till arbetsavtalsfrågor 
 • Känner till vilka funktioner förmannaarbetet omfattar 
 • Bekantar sig med förmannabeteende genom praktiska studier om vardagen 
 • Kan analysera arbetsgemenskapens funktioner från närförmannens synvinkel

Innehåll

 • Strategi och personalstrategi 
 • Personalresursplanering 
 • Rekrytering och urval 
 • Orientering i arbetsuppgifterna 
 • Kompetensutvärdering 
 • Belöning 
 • Ärenden i anställningsförhållanden 
 • Förmannen som beslutsfattare 
 • Personkemiproblem i arbetsgemenskapen 
 • Utvecklingssamtal 
 • Utveckling av arbetsgemenskapen 
 • Osäkerhet och dess bemästrande

Kontakter med arbetslivet

Gästföreläsningar
Övningsarbeten och projekt utgående från arbetslivet

Undervisnings- och inlärningsmetoder

Närundervisningen sker i klassrum genom möjligast mycket diskussion och analys av exempel. Varje studerande gör i grupper ett övningsarbete, som berör verkliga företags HRM- lösningar. Att skriva övningsrapporten, att bereda presentationsmaterialet, att hålla presentationen samt att opponera andras presentationer är en väsentlig del av inlärningsprocessen.

Läraren är närvarande på lektionerna och ger under dem feedback och vägledning till övningsarbetet. Vägledning ytterom närundervisningstimmarna skall kommas överens separat.

Föreläsningar och seminarier 40 h
Projektarbete och olika uppgifter i grupper 117 h
Tentamen och utvärdering 4 h
Utvärdering av egen inlärning 1 h

Erkännande av tidigare inhämtade kunskaper

Överenskommes separat med läraren

Alternativa sätt att avlägga kursen

Möjligheterna undersökes separat tillsammans med läraren

Ansvariga lärare

Johan Dromberg, Borgå
Marina Karlqvist, Borgå

Studiematerial

Lärarens material

Lindmark, A. & Önnevik, T. 2006. Human Resource Management- Organisationens hjärta, Lund

Flach, B. 2006. Persaonalledning – Human Resourse Management I forskning och praktik, Lund

Fägerlind, G. 2012. Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling

Söderlund, J. & Bredin, K. 2005. Perspektiv på HRM, Kristiansstad

Arbetsmarknadsnyckeln

Surakka, S. & Laine, N. 2011. Käsikirja ammattimaiseen esimiestyöhön. Taurus Media.

Bedömningsobjekt och -kriterier

Bedömningen sker enligt skalan 1 - 5. Bedömningskriterierna har beskrivits för vitsorden 1 - 3 - 5.

Vitsord/
Objekter

1 (min. 50 % från mål)

3 (min. 70 % mål)

5 (min. 90 % mål)

Vetskap

Kan bristfälligt beskriva planeringen av de mänskliga resurserna.

Kan på ett bristfälligt sätt beskriva hur personalutvecklingen bör ske i ett företag.

Kan på ett bristfälligt sätt beskriva arbetslagstiftningen samt teorierna om ledning av arbetsgrupper.

Kan beskriva planeringen av de mänskliga resurserna.

Kan beskriva hur personalutvecklingen bör ske i ett företag.

Kan beskriva arbetslagstiftningen samt teorierna om ledning av arbetsgrupper.

Kan på ett mångsidigt sätt beskriva planeringen av de mänskliga resurserna.

Kan på ett mångsidigt sätt beskriva hur personalutvecklingen bör ske i ett företag.

Kan på ett mångsidigt sätt beskriva arbetslagstiftningen samt teorierna om ledning av arbetsgrupper.

Kunskaper

Är dålig på att fungera i grupp/team.

Är dålig på att leda grupp/team.

Kan fungera i grupp/team.

Kan leda grupp/team.

Kan fungera i grupp/team på ett uppbyggande sätt.

Kan leda grupp/team i krävande omgivning.

Kompetens

Kan på ett svagt sätt bedöma sitt egna och gruppens funktion i övningsarbeten/projekt.

Kan på ett svagt sätt sporra och motivera gruppen för att erhålla ett bra resultat i övningsarbeten/projekt.

Satsar ytterst lite för att erhålla resultat i övningsarbeten/projekt.

Får dåliga resultat till stånd i övningsarbeten/projekt.

Är dåligt på plats vid inlärningstillfällen och på övningar samt returnerar övningsuppgifterna försenade.

Kan bedöma sitt egna och gruppens funktion i övningsarbeten/projekt.

Kan sporra och motivera gruppen för att erhålla ett bra resultat i övningsarbeten/projekt.

Satsar för att erhålla resultat i övningsarbeten/projekt.

Får resultat till stånd i övningsarbeten/projekt.

Är för det mesta på plats vid inlärningstillfällen och på övningar samt returnerar övningsuppgifterna för det mesta i tid.

Kan på ett mångsidigt sätt bedöma sitt egna och gruppens funktion i övningsarbeten/projekt.

Kan på ett mångsidigt sätt sporra och motivera gruppen för att erhålla ett bra resultat i övningsarbeten/projekt

Satsar helhjärtat för att erhålla resultat i övningsarbeten/projekt.

Får bra och mångsidiga resultat till stånd i övningsarbeten/projekt.

Är på plats vid inlärningstillfällen och på övningar samt returnerar övningsuppgifterna i tid.

Bedömningsmetoder och deras betydelse

40 % Skriftlig tent
60 % Övningsarbeten och presentationer
0- -30 % avdrag kan göras pga. bristfällig punktlighet vid inlämnande av övningsuppgifterna och presentationerna.

För godkänt resultat krävs att provet i slutet av kursen utförs godkänt samt att alla övningsarbeten godkänts

För godkänt resultat i provet bör 50 % av svaren vara godkända.

Att utvärdera egen inlärning inverkar inte på vitsordet. Uppgiften är gemensam på alla kurser och studiehelheter. Svaren används för att utveckla dem. Uppgiften görs på WinhaOpaali.