You are here

Utveckling och försäljning av turismtjänster 2

Utveckling och försäljning av turismtjänster 2

Kod: PSS2RT0022
Omfattning: 6 sp 
Tidpunkt: 4. termin 
Språk: svenska
Studiekursens nivå: yrkesstudier
Studiekursens typ: obligatorisk

Utgångsnivå och koppling till andra studier

Tidigare nivåer av Utveckling och försäljning av turismtjänster (PSS) bör vara avlagda.

Inlärningsmål

studerande kan

 • känna igen olika kunders behov och anpassa produkten enligt dessa
 • nätverka och bygga partnerskap inom försäljning och produktutveckling
 • fungera i försäljningsuppgifter
 • utveckla försäljningsprocesser 
 • förklara betydelsen av att upprätthålla kundrelationer
 • ta i beaktande konsumentskyddet vid försäljning av turismtjänster
 • planera och förverkliga samt utvärdera en mässa

Innehåll

 • försäljningsprocessen
 • mässmarknadsföring
 • kundanpassad marknadskommunikation
 • besök på Resemässan 2014 
 • konsumentskydd inom turismtjänster

Undervisnings- och inlärningsmetoder

Utvärdering av egen inlärning 1 h

Ansvariga lärare

Monika Birkle, Borgå
Johan Dromberg, Borgå
Marina Karlqvist, Borgå

Studiematerial

Dromberg J. sammanställare 2012. Kompendium i försäljning och kundbetjäning. HAAGA-HELIA Yrkeshögskola.

García-Rosell J, Kylänen M., Pitkänen K., Tekoniemi-Selkälä T. Vanhala A.: Matkailun tuotekehittäjän käsikirja. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti 2010. Finns att läsa på http://matkailu.luc.fi/Tuotekehitys/Etusivu.iw3

Jansson, Mikael 2004. Mässguru: en idébok om konsten att ställa ut på mässa. Fairlink. Jönköping.  

Keinonen S., Koponen P. 2001. Menesty messuilla – yrityksen opas. Fintra

Nieminen T, 2004. Visuaalinen markkinointi. WS Bookwell. Porvoo.

Bedömningsgrunder

Kriterier för vitsord 1 Kriterier för vitsord 3 Kriterier för vitsord 5

 

Kriterier för vitsord 1

Kriterier för vitsord 3

Kriterier för vitsord 5

Vetskap

Studerande kan redogöra för begrepp i anknytning till utvecklingsprojektet

Studerande kan redogöra för och använda sig av olika begrepp i anknytning till utvecklingsprojektet 

Studerande kan på ett utmärkt sätt använda sig av de centrala begreppen för förverkligandet av projektet

Kunnande

Studerande kan med hjälp av stöd utveckla turismtjänster åt en extern uppdragsgivare

 

Studerande kan med en viss kreativitet utveckla turismtjänster åt en extern uppdragsgivare

 

Studerande kan mångsidigt och innovativt utveckla turismtjänster åt en extern uppdragsgivare

Kompetens

Studerande kan med hjälp av stöd genomföra ett utvecklingsprojekt

Studerande kan genomföra ett utvecklingsprojekt

Studerande har utmärkt förmåga att genomföra ett utvecklingsprojekt

Bedömningsmetoder och deras betydelse

Metoderna för bedömning definieras tillsammans med studerande i början av kursen

Att utvärdera egen inlärning inverkar inte på vitsordet. Uppgiften är gemensam på alla kurser och studiehelheter. Svaren används för att utveckla dem. Uppgiften görs på WinhaOpaali.