You are here

Utveckling och försäljning av turismtjänster 1

Utveckling och försäljning av turismtjänster 1

Kod: PSS2RT0021
Omfattning: 12 sp (324h)
Tidpunkt: 4. terminen
Språk: svenska
Kursnivå: yrkesstudier 
Kurstyp: obligatorisk

Utgångsnivå och koppling till andra kurser

Kundorienterat säljarbete inom turism 12 sp bör vara avklarad.

Inlärningsmål

Efter avklarad kurs kan studerande

 • känna igen olika kunders behov
 • skapa upplevelser för olika kundgrupper
 • planera och följa upp det egna kunnandet inom försäljning och produktutveckling 
 • förutse och hantera risker kopplade till produkten eller tjänsten
 • nätverka och bygga partnerskap inom försäljning och produktutveckling
 • utveckla tjänste- och försäljningsprocesser samt kundrelationer
 • känna till verksamhetsmiljön och utnyttjar dess möjligheter i produktutvecklingen
 • involvera användaren i produktutvecklingsprocessen
 • kan skapa, upprätthålla och fungera i nätverk

Innehåll

 • Turistens konsumentbeteende
 • Försäljnings- och produktutvecklingsprocesser
 • Utveckling av tjänster
 • Lokalkännedom och kulturkunskap
 • Kundsäkerhet
 • Turistprodukters påverkan på miljön samt kulturell och social påverkan

Kontakter med arbetslivet

Studierna baserar sig på projektbaserad inlärning med tyngdpunkten på ett samarbetsprojekt med externa partners.

Undervisnings- och inlärningsmetoder

Forskande och utvecklande inlärningsmetoder tillämpas
Utvärdering av egen inlärning 1 h

Alternativa sätt att avlägga kursen

Man kan avlägga ifrågavarande studiekurs genom att ta del av utbudet i de andra utbildningsprogrammen i turism vid HAAGA-HELIA i Borgå: PSS2RM002 på finska och PSS2RG002 på engelska.

Erkännande av tidigare inhämtade kunskaper

Ifall den studerande anser att hon/han besitter sådana kunskaper som krävs på kursen kan han/hon kontakta ansvarsläraren och inleda en process som gäller erkännande av tidigare inhämtade kunskaper. Där får hon/han visa sitt kunnande enligt överenskommelse.

Ansvariga lärare

Monika Birkle, Borgå 
Eva Holmberg, Borgå
Marina Karlqvist, Borgå
Tanja Strömsten, Borgå

Studiematerial

Framgår ur kursplanen

Bedömningsobjekt- och kriterier

Kursen bedöms på skalan 1-5. Bedömningskriterierna är presenterade enligt skalan 1-3-5.

Vitsord/
Objekt

1 (min. 50 % från mål)

3 (min. 70 % mål)

5 (min. 90 % mål)

Vetskap

Studerande kan redogöra förl begrepp i anknytning till utvecklingsprojektet

Studerande kan redogöra för och använda sig av olika begrepp i anknytning till utvecklingsprojektet 

Studerande kan på ett utmärkt sätt använda sig av de centrala begreppen för förverkligandet av projektet

Kunnande

Studerande kan med hjälp av stöd utveckla turismtjänster åt en extern uppdragsgivare

 

Studerande kan med en viss kreativitet utveckla turismtjänster åt en extern uppdragsgivare

 

Studerande kan mångsidigt och innovativt utveckla turismtjänster åt en extern uppdragsgivare

Kompetens

Studerande kan med hjälp av stöd genomföra ett utvecklingsprojekt

Studerande kan genomföra ett utvecklingsprojekt

Studerande har utmärkt förmåga att genomföra ett utvecklingsprojekt

Bedömningsmetoder och deras betydelse

Bedömningsmetoderna specificeras i kursplanen

Att utvärdera egen inlärning inverkar inte på vitsordet. Uppgiften är gemensam på alla kurser och studiehelheter. Svaren används för att utveckla dem. Uppgiften görs på WinhaOpaali.