You are here

Turismbranschens globala möjligheter 2

Turismbranschens globala möjligheter 2

Kod: OPE2RT0022
Omfattning: 3 sp (81h)
Tidpunkt: 4. terminen
Språk: svenska
Studiekursens nivå: yrkesstudier
Studiekursens typ: obligatorisk

Utgångsnivå och koppling till andra kurser

Studiehelheten Turismen i en global verksamhetsmiljö bör vara avklarad. 

Inlärningsmål

Efter avklarad kurs kan den studerande

  • förstå forskningsmässiga angreppssätt  
  • mångsidigt välja mellan och använda olika forsknings- och utvecklingsmetoder 
  • använda sig av SPSS för att analysera empiriskt data

Innehåll

  • Forskningsmetoder
  • Forskningsprojekt

Arbetslivskontakter

Studierna baserar sig på projektbaserad inlärning med tyngdpunkten på ett samarbetsprojekt med externa partners.

Internationella kontakter

Samarbete med internationella partners

Undervisnings- och inlärningsmetoder

Forskande och utvecklande inlärningsmetoder tillämpas
Utvärdering av egen inlärning 1 h

Alternativa sätt att avlägga kursen

Man kan avlägga ifrågavarande studiekurs genom att delta i utbudet av de andra utbildningsprogrammen i turism vid HAAGA-HELIA i Borgå.

Erkännande av tidigare inhämtade kunskaper

Ifall den studerande anser att hon/han besitter sådana kunskaper som krävs på kursen kan han/hon kontakta ansvarsläraren och inleda en process som gäller erkännande av tidigare inhämtade kunskaper. Där får hon/han visa sitt kunnande enligt överenskommelse.

Ansvariga lärare

Eva Holmberg, Borgå
Tove Thomasson, Borgå

Bedömningsobjekt och -kriterier

Kursen är bedömade på skalan 1 - 5. Bedömningskriterier är presenterat på skalan 1 - 3 - 5.

 

Kriterier för vitsord 1

Kriterier för vitsord 3

Kriterier för vitsord 5

Vetskap

Studerande kan redogöra för de viktigaste begreppen inom metodlära och projektets verksamhetsmiljö

Studerande kan använda sig av de viktigaste begreppen inom metodlära och projektets verksamhetsmiljö

Studerande kan på ett utmärkt sätt redogöra för och använda sig av de viktigaste begreppen inom metodlära och projektets verksamhetsmiljö

Kunnande

Studerande kan med hjälp av stöd samla in och analysera data

Studerande har god förmåga att samla in och analysera data

Studerande har utmärkt förmåga att samla in och analysera data

Kompetens

Studerande kan med stöd utföra en undersökning

Studerande har god förmåga att utföra en undersökning

Studerande har utmärkt förmåga att utföra en undersökning

Bedömningsmetoder och deras betydelse

Hemtentamen 40 %
Distansuppgifter, aktivitet i närundervisningen/projekt 60 %

Att utvärdera egen inlärning inverkar inte på vitsordet. Uppgiften är gemensam på alla kurser och studiehelheter. Svaren används för att utveckla dem. Uppgiften görs på WinhaOpaali.

Tehdyt toimenpiteet