You are here

Finska språket 3

Finska språket 3

Kod: FIN2RT203
Omfattning: 3 sp (81 h)
Tidpunkt: 4  termin
Språk: finska
Kursens nivå: grundkurs
Kurstyp: obligatorisk 

Utgångsnivå och koppling till andra kurser

Kurserna i finska samarbetar med projekt som äger rum samma termin. 

Inlärningsmål

De studerande kan sköta marknadskommunikation på finska i terminsprojektet

Innehåll

  • marknadskommunikation på finska
  • att skriva finskspråkiga artiklar
  • mässkommunikation
  • konceptplanering
  • litteraturstudier

Kontakter med arbetslivet

De studerande får arbeta i verkliga projekt med kumpaner om möjligt.

Undervisnings- och inlärningsmetoder

Forskande och utvecklande inlärning
Närundervisning
Självstudier
Utvärdering av egen inlärning 1 h

Alternativa sätt att avlägga kursen

Nätkurser eller självstudier enligt överenskommelse

Erkännande av tidigare inhämtade kunskaper (förkortning på finska: AHOT)

Ifall den studerande anser att hon/han besitter sådana kunskaper som krävs på kursen kan han/hon kontakta ansvarsläraren och inleda en process som gäller erkännande av tidigare inhämtade kunskaper. Där får hon/han visa sitt kunnande enligt överenskommelse. 

Ansvarig lärare

Marjo Vuokko, Borgå

Studiematerial

HAAGA-HELIAs rapportinstruktioner på finska

Bedömningsobjekt och –kriterier

Vitsord/
Objekter
1 (min. 50 % från mål) 3 (min. 70 % mål) 5 (min. 90 % mål)
Vetskap Den studerande känner till de viktigaste begreppen inom marknadskommunikation. Den studerande kan referera facklitteratur och kan analysera. Den studerande kan fyndigt referera facklitteratur. Han/hon kan gestalta strategiska helheter inom marknadskommunikation och planeringsarbete.
Kunskaper Den studerande deltar i kampanjplaneringen. Den studerande klarar av projektuppgifterna. Den studerande kan skapa en fungerande och professionell kampanj.
Kompetens Samarbetet haltar. Den studerande har en positiv attityd till att utveckla sin språk- och kampanjkunskaper. Den studerande är självständig, tar ansvar och fungerar meningsfullt i grupp.

Bedömningsmetoder och deras betydelse

Uppgifter 70 %
aktivitet i närundervisningen/projekt 30 %
80 % närvaroplikt

Att utvärdera egen inlärning inverkar inte på vitsordet. Uppgiften är gemensam på alla kurser och studiehelheter. Svaren används för att utveckla dem. Uppgiften görs på WinhaOpaali.