You are here

Finska språket 2

Finska språket 2

Kod: FIN2RT202
Omfattning: 3 sp (81 h)
Tidpunkt: 3 termin
Språk: finska
Kursens nivå: yrkestudier
Kurstyp: obligatorisk 

Utgångsnivå och koppling till andra kurser

Kurserna i finska samarbetar med projekt som äger rum samma termin. 

Inlärningsmål

De studerande kan gestalta helheten i organisationskommunikation samt beskriva och analysera hur verkliga organisationer kommunicerar professionellt och målinriktat. 

Innehåll

  • organisationskommunikation på finska
  • intern och extern information i företag och organisationer

Kontakter med arbetslivet

De studerande får arbeta i verkliga projekt med kumpaner om möjligt.

Undervisnings- och inlärningsmetoder

Forskande och utvecklande inlärning
Närundervisning
Självstudier
Utvärdering av egen inlärning 1 h

Alternativa sätt att avlägga kursen

Nätkurser eller självstudier enligt överenskommelse

Erkännande av tidigare inhämtade kunskaper (förkortning på finska: AHOT)

Ifall den studerande anser att hon/han besitter sådana kunskaper som krävs på kursen kan han/hon kontakta ansvarsläraren och inleda en process som gäller erkännande av tidigare inhämtade kunskaper. Där får hon/han visa sitt kunnande enligt överenskommelse. 

Ansvarig lärare

Marjo Vuokko, Borgå

Studiematerial

HAAGA-HELIAs rapportinstruktioner på finska

Bedömningsobjekt och -kriterier

Vitsord/
Objekter
1 (min. 50 % från mål) 3 (min. 70 % mål) 5 (min. 90 % mål)
Vetskap Den studerande känner de viktigaste begreppen inom organisationskommunikation. Den studerande är förtrogen organisationskommunikation. Den studerande är väl förtrogen kan gestalta helheterna inom organisationskommunikation
Kunskaper Den studerande klarar av att delta i rapportskrivining Den studerande kan skapa en undersökningsrapport Den studerande kan skriva en insiktsfull och arbetslivsbaserad undersökningsrapport
 
Kompetens Samarbetet haltar. Den studerande har positiv attityd. Den studerande tar ansvar och leder arbetet.

Bedömningsmetoder och deras betydelse

Tentamen 40 %
Distansuppgifter, aktivitet i närundervisningen/projekt 60 %
80 % närvaroplikt

Utvärdering av egen inlärning 1 h
Att utvärdera egen inlärning inverkar inte på vitsordet. Uppgiften är gemensam på alla kurser och studiehelheter. Svaren används för att utveckla dem. Uppgiften görs på WinhaOpaali.