You are here

Styrning av affärsprocesser inom turism 1

Styrning av affärsprocesser inom turism 1

Kod: BES2RT0021
Omfattning: 9 sp (243 h)
Tidpunkt: 3. termin
Språk: svenska
Kursens nivå: yrkesstudier
Kursens typ: obligatorisk

Utgångsnivå och koppling till andra kurser

Avklarade studier inom företagsverksamhet modulen på omfattande nivå – Affärsutveckling inom turism 12 sp.

Inlärningsmål

Efter avklarad kurs den studerande:

 • har omfattat en företagarattityd 
 • kan vidareförädla företags- och produktidéer så de blir lönsamma och välja lämpliga försäljnings- och distributionskanaler 
 • behärskar centrala begrepp inom redovisningen behärskar grunderna i lönsam affärsverksamhet
 • förstår betydelsen av betalningsfärdighet och soliditet 
 • kan göra upp en riskanalys och riskhanteringsplan 
 • behärskar centrala företagsverksamhetsprocesser 
 • kan beakta ansvarsfullhet i företagsverksamheten 
 • förstår rollen av styrsystem i företagsverksamheten

Innehåll

 • Företagande och riskhantering 
 • Bokföring 
 • Inköps- och logistikprocesser 
 • Styrsystem

Kontakter med arbetslivet

Studierna baserar sig på projektbaserad inlärning med tyngdpunkten på ett samarbetsprojekt med ett riktigt företag.

Undervisnings- och inlärningsmetoder

Forskande och utvecklande inlärningsmetoder tillämpas.
Utvärdering av egen inlärning 1 h

Alternativa sätt att avlägga kursen

Man kan avlägga ifrågavarande kurs genom att delta i utbudet av de andra utbildningsprogrammen i företagsekonomi vid HAAGA-HELIA i Borgå: t.ex. Kansainvälinen kauppa, taloushallinto (BES2LP002).

Erkännande av tidigare inhämtade kunskaper (förkortning på finska: AHOT)

Ifall de studerande anser att de besitter sådana kunskaper som krävs på kursen kan de kontakta ansvarsläraren och inleda en process som gäller erkännande av tidigare inhämtade kunskaper. Där får de visa sitt kunnande enligt överenskommelse. Till exempel kan de blir intervjuade och samla en portfölj där presenterar autentiska prov på sin erfarenhet samt beskriver och reflekterar sina uppgifter.

Ansvariga lärare

Katri Heikkinen, Borgå
Kai Pietilä, Borgå
Kalle Räihä, Borgå

Studiematerial

Framgår ur implementeringsplanen.

Bedömningsobjekt och –kriterier

Kursen bedöms på skalan 1-5 enligt

Vitsord/
Objekter

1 (min. 50 % från mål)

3 (min. 70 % mål)

5 (min. 90 % mål)

Vetskap

Den studerande känner delvis till centrala begrepp, modeller, nyckeltal, analyser och processer relaterade till inköp och logistik, företagande, riskhantering, bokföring och styrsystem.

Den studerande kan beskriva centrala begrepp, modeller, nyckeltal, analyser och processer relaterade till inköp och logistik, företagande, riskhantering, bokföring och styrsystem.

Den studerande känner väl till centrala begrepp, modeller, nyckeltal, analyser och processer relaterade till inköp och logistik, företagande, riskhantering, bokföring och styrsystem.

Kunskaper

Den studerande kan med hjälp av handledning utföra finansiella och logistiska analyser och beräkningar samt utföra enstaka funktioner i ett styrsystem.

Den studerande kan utföra finansiella och logistiska analyser och beräkningar samt utföra funktioner i ett styrsystem någorlunda självständigt.

Den studerande kan självständigt utföra finansiella logistiska analyser och beräkningar samt utföra mångsidiga funktioner i ett styrsystem.

Kompetens

Den studerande deltar i projektet, utför sina uppgifter och håller sig till deadlines för det mesta.

Den studerande deltar aktivt i projektet under en stor del av terminen, utför och förstår betydelsen av sina uppgifter och håller sig till deadlines.

Den studerande deltar aktivt och självständigt i projektet under hela terminen, förstår sin roll i projektets förverkligande och agerar självständigt och ansvarsfullt för att uppnå de gemensamma målen.

Bedömningsmetoder och deras betydelse

Projektarbete 60 %
Övningar och inlämningsuppgifter 30 %
Aktivitet 10 %

Att utvärdera egen inlärning inverkar inte på vitsordet. Uppgiften är gemensam på alla kurser och studiehelheter. Svaren används för att utveckla dem. Uppgiften görs på WinhaOpaali.