You are here

Tutkimusten suunnittelu, tiedonhankinta ja tulosten analysointi, pohdinta, tulkinta sekä tutkimusetiikka

Tutkimusten suunnittelu, tiedonhankinta ja tulosten analysointi, pohdinta, tulkinta sekä tutkimusetiikka

Tunnus: TUT2SYAMK

Laajuus: 5 op

Ajoitus: Lukukausi 1-2

Kieli: suomi

Taso: ylempi amk-tutkinto

Tyyppi: pakollinen

 

Oppimistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tutkimuksen keskeiset prosessit, osaa soveltaa keskeisiä tutkimusmenetelmiä ja ymmärtää tutkimuksen eettiset vaatimukset sekä osaa soveltaa tutkimusosaamistaan työelämän eri tilanteissa.

 

Sisältö:

  • Tutkivan asenteen kehittäminen
  • Tutkimusetiikka
  • Laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät ja niiden hyödyntäminen
  • Tutkimusprosessi
  • Tutkimustiedon kriittinen arviointi ja hyödyntäminen

 

Opetus- ja oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset ja tutkimusaineistoihin tutustuminen ja arviointi, yhteensä 20 tuntia sekä etätehtävät ja kirjallisuuteen tutustuminen.

 

Vastuuopettaja: Timo Vuorimaa

 

Oppimateriaali: Työelämälähtöiset tutkimusaineistot sekä tutkimuskirjallisuutta 200 sivua.

 

Arviointiperusteet: Tentin ja etätehtävien arviointi asteikolla 0-5, missä kiitettävä on 5, hyvä 4 ja 3, tyydyttävä 2 ja 1 sekä hylätty 0.