You are here

Strateginen johtaminen ja projektien johtaminen

Strateginen johtaminen ja projektien johtaminen

Tunnus: STR2SYAMK

Laajuus: 3 op

Ajoitus: Opintojakson esittely lukukaudella 3, toteutus lukukaudella 4

Kieli: suomi

Opintojakson taso: ylempi amk-tutkinto

Opintojakson tyyppi: pakollinen

 

Oppimistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ja hallitsee organisaation strategisen johtamisen välineitä pitkän ajan tavoitteiden johdonmukaiseksi toteuttamiseksi, ymmärtää tahtotilan ja strategisten valintojen tekemisen tärkeyden sekä ymmärtää strategisten tavoitteiden toteutumisen mittaamisen ja arvioinnin merkityksen organisaation kehittämisessä. Opiskelija osaa käyttää projektia työkaluna strategisessa kehittämisessä ja tunnistaa strategian vaikutukset resursointiin, henkilöstön rekrytointiin ja kehittämiseen.

 

Sisältö:

  • Organisaation strategiatyön perusteet

  • Strategiset valinnat

  • Strategian toteutus

  • Projektityöskentely organisaation kehittämistyökaluna

 

Kansainvälisyys: Koko opintojakso perustuu kansallisten ja kansainvälisten tutkimus- ja kehitysprojektien metodeihin, sisältöihin ja soveltamiseen.

 

Opetus- ja oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia, lisäksi etätehtävät ja kirjallisuuteen sekä muuhun materiaaliin tutustuminen.

 

Vastuuopettajat: Vili Nurmi ja Outi Kangas-Korhonen

 

Oppimateriaali: Strategiseen johtamiseen ja urheilujohtamiseen liittyvää kirjallisuutta ja muuta aineistoa sopimuksen mukaan. Ennakkolukemisena Vuorinen, T. 2013 Strategiakirja. 20 työkalua. Talentum.

 

Arviointiperusteet: Tehtävien arviointi asteikolla 0-5, missä kiitettävä on 5, hyvä 4 ja 3, tyydyttävä 2 ja 1 sekä hylätty 0.