You are here

Liikunnan talous I

Liikunnan talous I

Tunnus: LT12SYAMK

Laajuus: 3 op

Ajoitus: 1. lukuvuosi

Kieli: suomi

Opintojakson taso: ylempi amk-tutkinto

Opintojakson tyyppi: pakollinen

 

Oppimistavoitteet: Opiskelija tuntee liikunnan taloudel­lisena ilmiönä ja toimintana, ymmärtää sekä tunnistaa liikunnan julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin talouden erityispiirteet.

 

Sisältö:

 • Liikunnan kysyntä, tarjonta ja markkinat
 • Liikunnan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin talous
 • Yrityksen ja yhdistyksen talousprosessit

 

Kansainvälisyys: Koko opintojakso perustuu kansallisten ja kansainvälisten tutkimus- ja kehitysprojektien metodeihin, sisältöihin ja soveltamiseen.

 

Opetus- ja oppimismenetelmät:

 

 • Luennot, keskustelu, ryhmätyöt ja asiantuntijoiden case-esitykset, yhteensä 20 tuntia
 • Ennakkomateriaaleihin tutustuminen ja ennakkotehtävien tekeminen
 • Ongelmalähtöinen harjoitustyö oman organisaation toimintaan liittyen

 

Vastuuopettaja: Kari Puronaho

 

Oppimateriaali:

 • Gratton & Taylor, 2000. Economics of Sport and Recreation.
 • Myllyntaus (toim.), 2004. Kuntatalous – monen muuttujan summa.
 • Meklin, 2002. Val­tiontalouden perusteet
 • Nurminen, 1998. Jär­jestöjen uusi tiliopas
 • Puronaho, 2006. Liikuntaseurojen lasten ja nuorten liikunnan markkinointi
 • Alan uusinta tutkimuskirjallisuutta sopimuksen mukaan

 

Arviointiperusteet: Suullinen tentti opintojakson päätyttyä, arviointi asteikolla 0-5, missä kiitettävä on 5, hyvä 4 ja 3, tyydyttävä 2 ja 1 sekä hylätty 0.