You are here

Kommunikaatio- ja viestintätaitojen kehittäminen sekä alan tiedonhankintataitojen kehittäminen

Kommunikaatio- ja viestintätaitojen kehittäminen sekä alan tiedonhankintataitojen kehittäminen

Tunnus: KOM2SYAMK

Laajuus: 5 op

Ajoitus: 1. ja 2. lukuvuosi

Kieli: suomi

Opintojakson taso: ylempi amk-tutkinto

Opintojakson tyyppi: pakollinen

 

Oppimistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee urheiluorganisaation viestinnän johtamisen menetelmät ja käytännöt, osaa hyödyntää urheilujournalismin sekä uuden median tarjoamia mahdollisuuksia johtamisessaan ja tuntee alan keskeiset toimijat ja niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija tuntee liikunta-alan tietokannat ja tiedonhankintamenetelmät, jotka mahdollistavat syventymisen oman alan uusimpaan tutkittuun tietoon.

 

Sisältö:

  • Organisaation viestinnän johtaminen ja organisointi
  • Urheilun ja median suhteet sekä urheilujournalismin perusteet
  • Medioiden tuntemus ja hyödyntäminen; uuden median hyödyntäminen osana viestintää
  • Liikunta-alan johtohenkilöiden viestinnän laaja-alainen kehittäminen
  • Kirjaston käytön ja kirjaston käyttöön hankittujen tietokantojen käytön opastus ja siihen liittyvät tehtävät. Haaga-Helian tietojärjestelmät

 

Kansainvälisyys: Koko opintojakso perustuu kansallisten ja kansaivälisten tutkimus- ja kehitysprojektien metodeihin, sisältöihin ja soveltamiseen.

 

Opetus- ja oppimismenetelmät: Luennot, ja harjoitukset 20 tuntia sekä etätehtäviä alan kirjallisuutta hyödyntäen. Tiedonhankintataitojen opetus linkittyy työelämän kehittämishankkeeseen sekä viestinnän opetukseen liittyviin tehtäviin.

 

Vastuuopettajat: Risto Rasku ja Matias Laurila

 

Oppimateriaali: Urheiluviestintään ja tiedonhankintaan liittyvää kirjallisuutta 400 sivua.

 

Arviointiperusteet: Tentin ja etätehtävien arviointi asteikolla 0-5, missä kiitettävä on 5, hyvä 4 ja 3, tyydyttävä 2 ja 1 sekä hylätty 0.