You are here

Introduction to Communications, Swedish

Introduction to Communications, Swedish
 • Tunnus: COM1TF011AB
 • Laajuus: 3 op (81 h)
 • Ajoitus: 1. lukukausi, 2. periodi
 • Kieli: ruotsi / suomi
 • Opintojakson taso: perusopinnot
 • Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Edeltävyysehtona hyväksytty suoritus Winhassa joko koodilla SWE1TN061 Ruotsin tasotesti tai SWE8TN062 Ruotsin kertauskurssi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • viestiä työelämän keskeisissä tilanteissa ymmärrettävästi ja johdonmukaisesti ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
 • hyödyntää oman alansa ruotsinkielisiä ammattijulkaisuja sekä keskustella oman alansa ilmiöistä ruotsin kielellä.
 • keskustella omasta työstään ja omista opinnoistaan ruotsin kielellä.
 • toimia pohjoismaisissa yrityskulttuureissa kulttuurierot huomioiden.

Sisältö

 • Työelämän viestintä: mm. henkilökohtainen vuorovaikutus, vuorovaikutus ryhmätilanteissa, asiakasvuorovaikutus (ml. myyntitilanteet), sähköpostiviestintä.
 • It-aiheet ja keskeinen it-terminologia ruotsin kielellä.
 • Työnhakuun, opiskeluun ja vaihto-opiskeluun liittyvät aiheet ja ruotsinkielinen terminologia sekä työnhakuun liittyvät asiakirjat.
 • Pohjoismaiden väliset kulttuurierot työelämän ja yrityskulttuurien näkökulmasta.

Oppimateriaali

 • Ohinen-Salvén, M. 2008 / 2015. Jobba med IT. Svenska för högskolor. Edita. Helsinki.
 • Tunnilla ja / tai oppimisalustan kautta jaettava lisämateriaali.

Työelämä- ja yritysyhteistyö

Opintojaksolla hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan ruotsinkielisiä yrityselämän edustajia vierailuluennoitsijoina.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus perustuu aktiiviseen vuorovaikutukseen, jossa opiskelijat tekevät paljon dialogi- ja keskusteluharjoituksia. Opettajan rooli on valmentava ja ryhmäytymistä tukeva. Läsnäolo oppitunneilla on suullisen kielitaidon kehittymisen vuoksi tärkeää.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käsitellään Pohjoismaihin ja niiden yrityskulttuureihin sekä vaihto-opiskeluun liittyviä aiheita.

Arviointiperusteet

Opintojakso suoritetaan oppimistehtävillä, jatkuvalla näytöllä ja loppukokeella. Opintojaksosta annetaan erikseen kirjallinen ja suullinen arvosana.
Osaamistavoitteiden mukaista osaamista arvioidaan seuraavin kriteerein: sujuvuus, rakenteellinen ja sanastollinen monipuolisuus, oikeakielisyys, uskallus ja halu käyttää ruotsin kieltä.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0).

 

 

 

Arvosana 1

Arvosana 3

Arvosana 5

 

 

 

Suullinen kielitaito riittää yksinkertaisiin rutiinitilanteisiin. Ymmärtämisvaikeuksia esiintyy ja väärinkäsityksiä syntyy melko helposti. Ääntämisessä on runsaasti puutteita.

Tekstin ymmärtäminen edellyttää apuvälineitä. Rakenteissa ja sanastossa on runsaasti aukkoja, minkä vuoksi tuotettu teksti on vaikeaa ymmärtää.

Selviytyy tutuissa työhön ja vapaa-aikaan liittyvissä tilanteissa. Ymmärtää suuren osan kuulemastaan ja pystyy reagoimaan toivotulla tavalla ilman valmistautumista. Tulee ymmärretyksi, vaikka ääntäminen voi olla joidenkin äänteiden osalta puutteellista.

Ymmärtää keskeisen sisällön sekä yleisluontoisia aiheita että omaa alaa koskevista teksteistä. Kirjalliset tuotokset ovat ymmärrettäviä. Sekä alakohtainen että yleissanasto on melko laaja. Rakenteissa on osittain puutteita.

Suullinen kielitaito on sujuvaa. Pienehköjä virheitä saattaa esiintyä, mutta ne eivät haittaa kommunikointia. Selviytyy hyvin ja idiomaattisesti sekä työelämän että vapaa-ajan kielenkäyttö- ja keskustelutilanteissa. Ymmärtää hyvin omaan alaan liittyvän puheen. Ääntäminen on lähes virheetöntä.

Ymmärtää vaivatta sekä yleisluontoisia aiheita että omaa alaa käsitteleviä tekstejä. Pystyy itse tuottamaan rakenteellisesti ja sanastollisesti monipuolista, melko virheetöntä tekstiä, joissa satunnaiset rakennevirheet eivät häiritse lukemista. Osaa käyttää alan keskeistä terminologiaa oikein.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Vastuuopettajat

Päivätoteutukset: Maarit Ohinen-Salvén
Iltatoteutukset: Antti Oksanen